ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intuition

IH2 N T UW0 IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intuition-, *intuition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intuition(n) การหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นในใจ, See also: การหยั่งรู้โดยสัญชาตญาณ, Syn. instinct, perception, insight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ, การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ, การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง, ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ, สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling, sixth se

English-Thai: Nontri Dictionary
intuition(n ) การหยั่งรู้, ญาณ,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intuitionอัชฌัตติกญาณ, การรู้เอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intuitionismอัชฌัตติกญาณนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intuitionismสหัชญาณนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
intuitionistic mathematicsคณิตศาสตร์สหัชญาณนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intuitionญาณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My intuition says the DNA check on the semen will show it's the same guy... so it's a series and ending up in your court.ฉันสังหรณ์ว่าถ้าเช็คน้ำกาม คงเป็นฆาตกรคนเดิม ตกเป็นหน้าที่ผู้หมวดอีกเป็นแน่ Heat (1995)
You followed your intuition today... and you were right on target.วันนี้คุณทำตาม\สัญชาตญาณ แล้วก็ตรงตามเป้าเสียด้วย Legally Blonde (2001)
How come? I don't feel I ike it. My intuition says "no."ฉันรู้สึกไม่ใช่ว่าไม่ชอบ แต่จิตสำนักมันบอกว่า ไม่ Platonic Sex (2001)
How do you know that I'm not your own intuition speaking to you right now?เธอรู้ได้ไงว่าฉันไม่ใช่เสียงใจของเธอเอง ที่กำลังพูดอยู่กับเธอตอนนี้ Peaceful Warrior (2006)
Intuition is from experience.สัญชาตญาณมันต้องเกิดขึ้นจากประสบการณ์ 200 Pounds Beauty (2006)
That means Rika's intuition wasn't wrongแสดงว่าที่เธอทำนายไว้ก็ไม่ผิด Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
And a mother's heart, driven by intuition and emotion, sees these changes and rebels, insists that this isn't your son;และในหัวใจของคนเป็นแม่ ที่ถูกผลักดันด้วยสันชาติญาณ และอารมณ์ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น แล้วก็ืเชื่อ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่ลูกของคุณ Changeling (2008)
We present this award to the above person, who has innate nosiness and the foundation of weeds, who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer and an active participant in the event of training F4 and Gu Jung Pyoเราได้มอบรางวัลนี้สำหรับ ผุ้ที่มีความอยากรู้อยากเห้น โดยกำเนิด who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer Episode #1.13 (2009)
Usually I got an intuition about these kind of things.Usually I got an intuition about these kind of things. Watchmen (2009)
I've been researching her all morning... and, as I suspected, my intuition has been proven correct.ฉันค้นคว้าตลอดเช้า ญาณของฉันถูกต้อง Dream On (2010)
* Baby, stay with me * * Love the game Intuition *# ชอบเล่นเกม และคาดเดา เล่นไพ่ เริ่มด้วยโพดำ # Theatricality (2010)
Yeah, yeah, I know, you're a scientist, so that whole intuition thing is just a load of crap, right?ใช่ ใช่ ผมรู้ คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณมันก็แค่ไร้สาระ ใช่มั้ย? The Predator in the Pool (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intuitionBy intuition he knew she was lying.
intuitionWoman's intuition is clearly a valuable trait.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรีชาญาณ(n) intuition, See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณในการประพันธ์ดนตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียว[chalīo] (v) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd  FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ความคิดริเริ่ม[khwāmkhit riroēm] (n) EN: iniative ; intuitiveness ; origination  FR: intuition [ f ]
พริบไหว[phripwai] (n) FR: tact [ m ] ; intuition [ m ]
สัญชาตญาณ[sanchāttayān] (n) EN: instinct ; intuition  FR: instinct [ m ] ; intuition [ f ]
สังหรณ์[sanghøn] (v) EN: forebode ; presage ; have a premonition  FR: pressentir ; avoir la prémonition ; avoir une intuition
ไหวพริบ[waiphrip] (n) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness; adroitness ; intelligence ; aptitude  FR: tact [ m ] ; sagacité [ f ] ; intuition [ f ] ; intelligence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTUITION IH2 N T UW0 IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intuition (n) ˌɪntjuːˈɪʃən (i2 n t y uu i1 sh @ n)
intuitions (n) ˌɪntjuːˈɪʃənz (i2 n t y uu i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直觉[zhí jué, ㄓˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] intuition, #11,518 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eingebung { f }; Ahnung { f } | Eingebungen { pl }; Ahnungen { pl }intuition | intuitions [Add to Longdo]
Intuition { f }intuitive powers [Add to Longdo]
Intuition { f } | durch Intuition | einer Intuition folgenintuition | intuit | to play a hunch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp, v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) perception; intuition; the sixth sense; (P) [Add to Longdo]
勘を働かせる[かんをはたらかせる, kanwohatarakaseru] (exp, v1) to use one's intuition; to use one's instinct; to use one's head [Add to Longdo]
感覚[かんかく, kankaku] (n, vs) sense; sensation; feeling; intuition; (P) [Add to Longdo]
第六感[だいろっかん, dairokkan] (n) the sixth sense; intuition; hunch [Add to Longdo]
直覚[ちょっかく, chokkaku] (n, vs, adj-no) intuition; insight [Add to Longdo]
直覚的[ちょっかくてき, chokkakuteki] (adj-na) intuitive; intuitional [Add to Longdo]
直感(P);直観(P)[ちょっかん, chokkan] (n, vs, adj-no) intuition; instinct; insight; hunch; (P) [Add to Longdo]
良知[りょうち, ryouchi] (n) intuition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
直覚[ちょっかく, chokkaku] Intuition, Anschauung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intuition \In`tu*i"tion\, n. [L. intuitus, p. p. of intueri to
   look on; in- in, on + tueri: cf. F. intuition. See
   {Tuition}.]
   [1913 Webster]
   1. A looking after; a regard to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What, no reflection on a reward! He might have an
       intuition at it, as the encouragement, though not
       the cause, of his pains.       --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. Direct apprehension or cognition; immediate knowledge, as
    in perception or consciousness; -- distinguished from
    "mediate" knowledge, as in reasoning; as, the mind knows
    by intuition that black is not white, that a circle is not
    a square, that three are more than two, etc.; quick or
    ready insight or apprehension.
    [1913 Webster]
 
       Sagacity and a nameless something more, -- let us
       call it intuition.          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   3. Any object or truth discerned by intuition.
    [1913 Webster]
 
   4. Any quick insight, recognized immediately without a
    reasoning process; a belief arrived at unconsciously; --
    often it is based on extensive experience of a subject.
    [PJC]
 
   5. The ability to have insight into a matter without
    conscious thought; as, his chemical intuition allowed him
    to predict compound conformations without any conscious
    calculation; a mother's intuition often tells her what is
    best for her child.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intuition
   n 1: instinctive knowing (without the use of rational processes)
   2: an impression that something might be the case; "he had an
     intuition that something had gone wrong" [syn: {intuition},
     {hunch}, {suspicion}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Intuition /intuːiːtsiːoːn/ 
  intuition

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top