ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blinker

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blinker-, *blinker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blinker[N] ผู้กระพริบตา
blinker[N] สัญญาณบอกเหตุ
blinkered[ADJ] ซึ่งมีใจคับแคบ, Syn. narrow-minded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blinker(บลิง'เคอะ) n. ผู้กะพริบตา,เครื่องปิดตาม้า,ผู้ปิดตาม้า,แว่นตา,ไฟกะพริบให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวรถ,ตะเกียงสัญญาณ,ตา vt. สวมที่ปิดตาม้า,กลบเกลื่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
blinker(n) แว่นตา,ไฟกะพริบ,ไฟสัญญาณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Michelle, for being so cute and adorable and such a good blinkerชายเซกซี่ที่คุณอยากเจอ... Full House (1987)
- Blinker, blinker, blinker, blinker! - You hear that?- ไฟสัญญาณ ๆๆๆ คุณได้ยินนั่นไหม Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
But now he's stopping at every stop sign. He's using his blinker at every turn.แต่ตอนนี้เขาหยุดทุก ๆ ป้ายให้หยุด เปิดไฟเลี้ยวทุกครั้ง Extreme Aggressor (2005)
- Blinker!- เปิดไฟเลี้ยว! Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm a blinker.ผมกระพริบตา Haunted (2009)
I had my blinker on about five minutes, and this no-good, clearly bald but trying to hide it with a bandana loser swooped right in.แค่นี้ก็แย่อยู่แล้ว แต่การที่ไอ้หมอนั่นพยายามเบี่ยงเบนประเด็นความผิด ทั้งที่มันขับปาดหน้าฉัน ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย Football, Feminism and You (2009)
- He saw me! Maybe he had his blinker on too.บางทีเขาอาจเปิดสัญญาณรถแล้วด้วยก็ได้ Football, Feminism and You (2009)
Will you please turn on the bloody blinker when you move in, for god sake!พี่ช่วยบอกผมก่อนฆ่าได้ไหม บ้าเอ๊ย The Man from Nowhere (2010)
This guy didn't even think about using his blinker.ไอ้่หมอนี้ไม่เคยรู้จักใช้ สัญญาณไฟกระพริบ The Negotiation (2010)
Did you just put your blinker on?นี่นายเปิดไฟเลี้ยวเหรอ? Big Hero 6 (2014)
This fantasia... was conjured in your blinkered mind.สิ่งเพ้อฝันนี้ ได้ปลุกจิตใจของคุณ The Blind Fortune Teller (2015)
Tell me this thing about the blinker?มันยังไงกับไฟเลี้ยวนะ Patriots Day (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blinkers    (n) blˈɪŋkəz (b l i1 ng k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼罩[yǎn zhào, ㄧㄢˇ ㄓㄠˋ, ] blinkers (on horse), #40,384 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blinker {m} [auto]indicator [Add to Longdo]
Scheuklappe {f} | Scheuklappen {pl}blinker | blinkers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P) [Add to Longdo]
ブリンカー[, burinka-] (n) blinker(s) (e.g. on a horse) [Add to Longdo]
目隠し[めかくし, mekakushi] (n,vs) (1) something used to cover the eyes; blindfold; blinder; blinker; eye bandage; (2) concealing one's home such that the interior cannot be seen from outside [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blinker \Blink"er\, n.
   1. One who, or that which, blinks.
    [1913 Webster]
 
   2. A blinder for horses; a flap of leather on a horse's
    bridle to prevent him from seeing objects as his side
    hence, whatever obstructs sight or discernment.
    [1913 Webster]
 
       Nor bigots who but one way see,
       through blinkers of authority.    --M. Green.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. A kind of goggles, used to protect the eyes form
    glare, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blinker
   n 1: a light that flashes on and off; used as a signal or to
      send messages [syn: {blinker}, {flasher}]
   2: a blinking light on a motor vehicle that indicates the
     direction in which the vehicle is about to turn [syn:
     {blinker}, {turn signal}, {turn indicator}, {trafficator}]
   3: blind consisting of a leather eyepatch sewn to the side of
     the halter that prevents a horse from seeing something on
     either side [syn: {winker}, {blinker}, {blinder}]
   v 1: put blinders on (a horse)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top