ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beam

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beam-, *beam*
Possible hiragana form: べあん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beam(n) ลำแสง, See also: ลำแสงไฟ, แสงสว่างซึ่งส่องเป็นลำ, ลำ, Syn. ray
beam(n) คานรับน้ำหนัก, See also: ไม้ขวาง, รอด, ขื่อ, คร่าว, คาน
beam(n) รอยยิ้มกว้าง, See also: ยิ้มกว้าง, เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี, มองดูด้วยความดีใจ, Syn. smile
beam(vt) ยิ้มกว้าง, Syn. grin
beam(vt) แผ่รังสี, Syn. ray
beam(vt) ส่งสัญญาณวิทยุ
beamed(adj) ซึ่งมีลำแสง, See also: ซึ่งแผ่รังสี
beam to(phrv) กระจายเสียงไปยัง (วิทยุหรือโทรทัศน์)
beam-ends(n) ส่วนปลายของคานขวางเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beam(บีม) n. คาน, ไม้ขวาง, ขื่อแป, รอด, คร่าว, คันรถ, คันชั่ง, คันไถ, แกนที่ม้วนได้, คานหาม, เขาแกน, ลำแสง, ลำรังสีขนานกัน, สัญญาณวิทยุ, สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง, ส่งสัญญาณวิทยุ, เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี, ยิ้มแย้มแจ่มใส, เปล่งแสง, ฉายแสง, Syn. radiant, Ant. gloomy
beamy(บี'มี) adj. เปล่งแสง, เป็นคานที่กว้างใหญ่, มีเขาเป็นกิ่งก้าน, See also: beaminess n. ดูbeamy
abeam(อะบีม') adv., adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
balance beamn. คานทรงตัวในกีฬากายกรรมทรงตัว, คันชั่ง
collar beamn. คานที่ตอกกับจันทัน, อกไก่
crossbeam(ครอส'บีม) n. ไม้ขวาง, คานขวาง
high beamไฟสูงของไฟหน้ารถยนต์
i beam pointerตัวชี้ไอบีมเป็นตัวชี้ตำแหน่งในลักษณะหนึ่งมีรูปร่างเหมือนตัว I จะปรากฏขึ้นเมื่อจะพิมพ์ตัวอักขระ หรือตัวเลข ตัวชี้ตำแหน่งนั้นจะเปลี่ยนรูปลักษณะไปตามความหมายเฉพาะของคำสั่งหลัก ๆ เช่น อาจเป็นลูกศร เป็นกากบาท
laser beamn. ลำแสงเลเซอร์

English-Thai: Nontri Dictionary
beam(n) ท่อนไม้, คันไถ, คันชั่ง, ลำแสง, ไม้รอด, ขื่อ, คาน, คร่าว
beam(vi) เปล่งแสง, สว่าง, แผ่รังสี, ส่งสัญญาณวิทยุ, ยิ้ม
beaming(adj) เปล่งแสง, ฉายแสง, ปีติยินดี, ยิ้มแย้มแจ่มใส
abeam(adv) ตามขวางเรือ
moonbeam(n) แสงจันทร์
sunbeam(n) แสงอาทิตย์, แสงแดด, แสงตะวัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beamลำ, ลำอิเล็กตรอน, ลำแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beam axle; rigid axleเพลาคาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
beam currentลำกระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam current controlการควบคุมลำกระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam deflector; deflection coilตัวเบนลำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam powerกำลังลำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam power density; specific beam powerความหนาแน่นกำลังลำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam pulsingการเกิดลำแบบพัลส์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam radiation tilt factor; beam tilt factorแฟกเตอร์มุมเอียงรังสีตรง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
beam radiation; direct radiationการแผ่รังสีตรง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beam Direction, Use Fullการเลือกทิศทางของรังสี [การแพทย์]
Beam Limiting Devicesหน่วยจำกัดขนาดของลำเอ็กซเรย์ [การแพทย์]
Beams, Divergentลำแสงปลายบาน [การแพทย์]
Beams, Horizontalลำแสงแนวนอนขนานกับพื้น [การแพทย์]
Beams, Parallelลำแสงขนาน [การแพทย์]
Beams, Primaryรังสีปฐมภูมิ [การแพทย์]
Beams, Slitลำแสงแคบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
beamforming(uniq) เทดโนโลยีการส่งสัญญานผ่าน air interface โดยสามารถกำหนดความแรงและทิศทางของสัญญานไปยังฝั่งรับได้

WordNet (3.0)
beam(n) long thick piece of wood or metal or concrete, etc., used in construction
beam(n) a group of nearly parallel lines of electromagnetic radiation, Syn. ray, electron beam
beam(n) a column of light (as from a beacon), Syn. ray, ray of light, beam of light, light beam, irradiation, shaft, shaft of light
beam(n) (nautical) breadth amidships
beam(n) the broad side of a ship
beam(v) smile radiantly; express joy through one's facial expression
beam(v) express with a beaming face or smile
beam-ends(n) (nautical) at the ends of the transverse deck beams of a vessel; means heeled over on the side so that the deck is almost vertical
beamish(adj) smiling with happiness or optimism; - Lewis Carroll, Syn. twinkly, smiling
beamy(adj) broad in the beam

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Beam

v. t. [ imp. & p. p. Beamed p. pr. & vb. n. Beaming. ] To send forth; to emit; -- followed ordinarily by forth; as, to beam forth light. [ 1913 Webster ]

Beam

v. i. To emit beams of light. [ 1913 Webster ]

He beamed, the daystar of the rising age. Trumbull. [ 1913 Webster ]

Beam

n. [ AS. beám beam, post, tree, ray of light; akin to OFries. bām tree, OS. bōm, D. boom, OHG. boum, poum, G. baum, Icel. baðmr, Goth. bagms and Gr. fy^ma a growth, fy^nai to become, to be. Cf. L. radius staff, rod, spoke of a wheel, beam or ray, and G. strahl arrow, spoke of a wheel, ray or beam, flash of lightning. √97. See Be; cf. Boom a spar. ] 1. Any large piece of timber or iron long in proportion to its thickness, and prepared for use. [ 1913 Webster ]

2. One of the principal horizontal timbers of a building or ship. [ 1913 Webster ]

The beams of a vessel are strong pieces of timber stretching across from side to side to support the decks. Totten. [ 1913 Webster ]

3. The width of a vessel; as, one vessel is said to have more beam than another. [ 1913 Webster ]

4. The bar of a balance, from the ends of which the scales are suspended. [ 1913 Webster ]

The doubtful beam long nods from side to side. Pope. [ 1913 Webster ]

5. The principal stem or horn of a stag or other deer, which bears the antlers, or branches. [ 1913 Webster ]

6. The pole of a carriage. [ Poetic ] Dryden. [ 1913 Webster ]

7. A cylinder of wood, making part of a loom, on which weavers wind the warp before weaving; also, the cylinder on which the cloth is rolled, as it is woven; one being called the fore beam, the other the back beam. [ 1913 Webster ]

8. The straight part or shank of an anchor. [ 1913 Webster ]

9. The main part of a plow, to which the handles and colter are secured, and to the end of which are attached the oxen or horses that draw it. [ 1913 Webster ]

10. (Steam Engine) A heavy iron lever having an oscillating motion on a central axis, one end of which is connected with the piston rod from which it receives motion, and the other with the crank of the wheel shaft; -- called also working beam or walking beam. [ 1913 Webster ]

11. A ray or collection of parallel rays emitted from the sun or other luminous body; as, a beam of light, or of heat. [ 1913 Webster ]

How far that little candle throws his beams! Shak. [ 1913 Webster ]

12. (Fig.): A ray; a gleam; as, a beam of comfort. [ 1913 Webster ]

Mercy with her genial beam. Keble. [ 1913 Webster ]

13. One of the long feathers in the wing of a hawk; -- called also beam feather. [ 1913 Webster ]


Abaft the beam (Naut.), in an arc of the horizon between a line that crosses the ship at right angles, or in the direction of her beams, and that point of the compass toward which her stern is directed. --
Beam center (Mach.), the fulcrum or pin on which the working beam of an engine vibrates. --
Beam compass, an instrument consisting of a rod or beam, having sliding sockets that carry steel or pencil points; -- used for drawing or describing large circles. --
Beam engine, a steam engine having a working beam to transmit power, in distinction from one which has its piston rod attached directly to the crank of the wheel shaft. --
Before the beam (Naut.), in an arc of the horizon included between a line that crosses the ship at right angles and that point of the compass toward which the ship steers. --
On the beam, in a line with the beams, or at right angles with the keel. --
On the weather beam, on the side of a ship which faces the wind. --
To be on her beam ends, to incline, as a vessel, so much on one side that her beams approach a vertical position.
[ 1913 Webster ]

Beambird

n. (Zool.) A small European flycatcher (Muscicapa grisola), so called because it often nests on a beam in a building. [ 1913 Webster ]

Beamed

a. Furnished with beams, as the head of a stag. [ 1913 Webster ]

Tost his beamed frontlet to the sky. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Beamful

a. Beamy; radiant. [ 1913 Webster ]

Beamily

adv. In a beaming manner. [ 1913 Webster ]

Beaminess

n. The state of being beamy. [ 1913 Webster ]

Beaming

a. Emitting beams; radiant. [ 1913 Webster ]

Beamingly

adv. In a beaming manner; radiantly. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Mr Beam.คุณบีม Nothing to Lose (1997)
This stuff just flies through the air. It's just beamed out all over the place. You just have to grab it.ร่อนกันให้ว่อนเราเพียงแต่คว้าเอาไว้ Heat (1995)
If you put the Staff in a certain place at a certain time, the sun shone through here and made a beam on the floor, giving the location of the Well of Souls.ถ้าคุณเอาไม้เท้านั่นไปไว้ตรงกลางห้อง ในเวลาที่เหมาะสม, พระอาทิตย์ฉายแสงผ่านตรงนี้ ทำให้เกิด สำแสงตรงไปบนพื้น, เพื่อให้ตำแหน่งของกำแพงแห่งวิญญาณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- All right. Thanks. - Nick Beam´s office.ออฟฟิศนิคบีมค่ะ Nothing to Lose (1997)
That´s what I told her. I´m Nick Beam. And Nick Beam ain´t puttin´ up with that bullshit."นิคบีมไม่ทนเรื่องขายหน้า" Nothing to Lose (1997)
Nick Beam is the master of his fate... the ruler of his destiny."นิคบีมเป็นเจ้าชีวิต ขีดชะตาตัวเอง" Nothing to Lose (1997)
As for Nick Beam, I´m fit, lit... and I damn sure ain´t takin´ no shit."คนอย่างข้านิคบีมฟิตปั๋งไม่รับเดนใคร" Nothing to Lose (1997)
Old Nick Beam here is gonna rob his boss!นิคบีมจะปล้นเจ้านายตัวเอง Nothing to Lose (1997)
- Nick Beam.นิคบีม Nothing to Lose (1997)
- Please, Mr Beam. - Stay with me forever.คุณบีมได้โปรดอยู่กับผมทั้งชาติ Nothing to Lose (1997)
- Mr Beam, Mr Beam, Mr Beam. - You know how to shut up?แกหุบปากเป็นมั้ย Nothing to Lose (1997)
- Mr Beam. - ls it in your vocabulary? - Stay with me forever, Mr Beam.รู้จักคำว่าหุบปากมั้ย เคยหุบปากมั้ย Nothing to Lose (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beamA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
beamA beam of sunlight came through the clouds.
beamA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
beamBeams bear the weight of the roof.
beamFortune beamed on him.
beamGet yourself astride the balance beam.
beamHer face beamed with joy.
beamMary beamed her happiness.
beamShe beamed at her baby.
beamShe is dress a breath beam.
beamShe was beaming with delight.
beamThe lighthouse was beaming forth rays of light.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยิ้ม(v) smile, See also: beam, Syn. ยิ้มแย้ม, ยิ้มแฉ่ง, ยิ้มแป้น, ยิ้มร่า, Example: คนไทยได้ชื่อว่าเป็นคนใจดี ยิ้มเก่ง ให้อภัยคนง่าย เป็นมิตรอยู่เสมอ, Thai Definition: แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ เยาะเย้ย หรือเกลียดชัง เป็นต้น ด้วยริมฝีปากและใบหน้า
คาน(n) beam, See also: shaft, counterpoise, prop, Example: เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บางแบบไม่มีลูกล้อที่ฐานล่างเหมือนเครื่องบินแต่ใช้คานซึ่งทำด้วยท่อนโลหะยาวรองรับตัวแทน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ไม้ที่ทำไว้สำหรับรองรับน้ำหนัก
คันชั่ง(n) steelyard, See also: beam, scale, Syn. ตาชั่ง, Example: เขาจะซื้อคันชั่งอันใหม่มาใช้แทนของเก่า, Count Unit: คัน, Thai Definition: เครื่องชั่งที่มีคันบอกจำนวนน้ำหนักที่ชั่ง
คันไถ(n) plough handle, See also: beam of plough, Syn. คันชัก, Example: ชาวบ้านเวลาเขาว่างเขาก็ถักแห ทำคันไถ ทำอะไรต่ออะไรที่ใช้ในการดำรงชีวิต, Count Unit: คัน
คันชัก(n) plough handle, See also: beam of plough, Syn. คันไถ, Thai Definition: ที่สำหรับเทียมวัวและควาย
โอภาส(v) shine, See also: beam, gleam, Thai Definition: ส่องแสง, Notes: (บาลี)
สุกใส(adj) bright, See also: beaming, brilliant, effulgent, fulgent, incandescent, lambent, lucent, lucid, luminous, lu, Syn. ผ่องใส, สุกปลั่ง, เปล่งปลั่ง, Example: ูเพชรเม็ดนี้น้ำงามสุกใส ส่องประกายราวกับจะหยด
พริ้มพราย(adj) beaming, See also: shining, enchanting, charming, lovely, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม, Example: แม้เธอจะมีใบหน้าพริ้มพรายด้วยรอยยิ้ม แต่ภายในใจนั้นว้าวุ่น, Thai Definition: ยิ้มแย้มดูงาม, งามแฉล้ม
ลำแสง(n) beam of light, See also: ray of light, Example: ลำแสงจากดวงอาทิตย์สาดทออาบแนวไม้สีเขียว สะท้อนน้ำหนักอ่อนแก่สดใส, Thai Definition: แสงที่มีลักษณะยาวและกลม
พริ้มพราย(adj) beaming, See also: shining, enchanting, charming, lovely, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม, Example: แม้เธอจะมีใบหน้าพริ้มพรายด้วยรอยยิ้ม แต่ภายในใจนั้นว้าวุ่น, Thai Definition: ยิ้มแย้มดูงาม, งามแฉล้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัน[khan] (n) EN: stick ; bow ; rod ; wand ; handle ; long handle ; beam ; bar  FR: bâton [ m ] ; manche [ m ] ; canne [ f ]
คาน[khān] (n) EN: shoulder pole ; shaft ; beam  FR: fléau [ m ] ; joug d'épaule [ m ] ; hampe [ f ] ; manche [ f ] ; poutre [ f ]
คันไถ[khan thai] (n, exp) EN: plough handle ; beam of plough  FR: mancheron [ m ] ; manche de charrue [ m ]
ลำ[lam] (n) EN: stalk ; bar ; beam  FR: tige [ f ] ; tube [ m ]
ลำแสง[lamsaēng] (n) EN: beam of light ; ray of light  FR: faisceau lumineux [ n ]
งูเหลือมดิน[ngū leūam din] (n, exp) EN: Sunbeam Snake
งูแสงอาทิตย์[ngū saēng āthit] (n, exp) EN: Sunbeam Snake
แป้น[paen] (adj) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly
ผีเสื้อสีหมากสุก[phīseūa sī māk suk] (n, exp) EN: Dentate Sunbeam
ผีเสื้อสีหมากสุกลายเส้น[phīseūa sī māk suk lāi sen] (n, exp) EN: Narrow-banded Sunbeam

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
beam
beams
beam's
beaman
beamed
beamer
beamon
beaming
beamish

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beam
beams
beamed
beaming

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, ] beam of roof; bridge #4,179 [Add to Longdo]
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, / ] beam of roof #4,179 [Add to Longdo]
横梁[héng liáng, ㄏㄥˊ ㄌㄧㄤˊ,   /  ] beam #19,494 [Add to Longdo]
光束[guāng shù, ㄍㄨㄤ ㄕㄨˋ,  ] beam #30,278 [Add to Longdo]
平衡木[píng héng mù, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄇㄨˋ,   ] beam (gymnastics); balance beam #41,818 [Add to Longdo]
眉开眼笑[méi kāi yǎn xiào, ㄇㄟˊ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˋ,     /    ] beaming with joy; to be all smiles #45,313 [Add to Longdo]
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, ] beam; rafters #52,104 [Add to Longdo]
电子束[diàn zǐ shù, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄕㄨˋ,    /   ] beam of electrons #53,238 [Add to Longdo]
满面春风[mǎn miàn chūn fēng, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨㄣ ㄈㄥ,     / 滿   ] beaming; radiant with happiness #63,330 [Add to Longdo]
波束[bō shù, ㄅㄛ ㄕㄨˋ,  ] beam #71,251 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balken { m }; Träger { m } | Balken { pl }; Träger { pl } | beidseitig gelenkig gelagerter Balken | einseitig eingespannter Balkenbeam | beams | simple beam | cantilever beam [Add to Longdo]
Beamte { m, f }; Beamter; Büroangestellte { m, f }; Büroangestellterclerk [Add to Longdo]
Beamte { m }civil servants [Add to Longdo]
Beamtenbeleidigung { f }libelling an official; insulting an official [Add to Longdo]
Beamtensprache { f }; Behördensprache { f }; Beamtenchinesisch { n } (verächtlich)officialese [Add to Longdo]
Beamter { m }civil servant [Add to Longdo]
Beamter { m }; Offizier { m }officer [Add to Longdo]
Beamter { m } | Beamten { pl }; Beamteofficial | officials [Add to Longdo]
größte Breite { f } (eines Schiffes)beam (of a ship) [Add to Longdo]
Lichtstrahl { m }beam of light [Add to Longdo]
Stangenzirkel { m }beam trammels [Add to Longdo]
Strahlen { n } (Lächeln)beam (smile) [Add to Longdo]
Strahlenablenkung { f }beam deflection [Add to Longdo]
Trägerbreite { f }beam width [Add to Longdo]
Waagebalken { m }beam (in balance) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (n, n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い, 線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) #134 [Add to Longdo]
[けた, keta] (n) (1) column; beam; girder; crossbeam; spar; yard; (2) digit; decade; order of magnitude; (P) #4,623 [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n) beam; joist; (P) #4,745 [Add to Longdo]
ビーム[bi-mu] (n) beam; (P) #6,002 [Add to Longdo]
[ぬき, nuki] (n) crosspiece (between pillars, etc.); penetrating tie beam #6,588 [Add to Longdo]
光線[こうせん, kousen] (n) beam; light ray; (P) #9,580 [Add to Longdo]
月光[げっこう, gekkou] (n) moonlight; moonbeam; (P) #10,974 [Add to Longdo]
流す[ながす, nagasu] (v5s, vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P) #12,840 [Add to Longdo]
一条[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P) #17,226 [Add to Longdo]
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
ビームペネトレーションCRT[びーむぺねとれーしょん CRT, bi-mupenetore-shon CRT] beam penetration CRT [Add to Longdo]
レーザプリンタ[れーざぷりんた, re-zapurinta] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]
レーザ印字装置[レーザいんじそうち, re-za injisouchi] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]
有向ビーム表示装置[ゆうこうビームひょうじそうち, yuukou bi-mu hyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]
アイビーム[あいびーむ, aibi-mu] i-beam [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] BEAMTER, BEGLEITER [Add to Longdo]
公務員[こうむいん, koumuin] Beamter [Add to Longdo]
[り, ri] BEAMTER [Add to Longdo]
役人[やくにん, yakunin] Beamter [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top