ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beck

B EH1 K   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beck-, *beck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beck[N] ลำธาร, Syn. stream
beckon[VT] ส่งสัญญาณเรียกโดยการใช้มือหรือศีรษะ, See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก, Syn. summon
beckon[VT] ทำให้สนใจ, See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beck(เบค) {becked,becking,becks} n. อากัปกริยาที่เรียก (เช่นกวักมือ,ผงกศีรษะ) vt.,vi. เรียก (พยักหน้า,กวักมือ,ฯลฯ)
becket(เบค'คิท) n. เชือกขนาดสั้นชนิดหนึ่งที่มีปมของเรือ
beckon(เบค'เคิน) {beckoned,beckoning,beckons} vt.,n. (การ) ให้สัญญาณด้วยศีรษะหรือมือ., See also: beckoner n., Syn. gesture

English-Thai: Nontri Dictionary
beck(n) การให้สัญญาณ,การเรียก,การกวักมือ,การผงกศีรษะ
beckon(vt) เรียก,กวักมือ,ผงกศีรษะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beck Depression Inventoryทฤษฎีความซึมเศร้าของเบค [TU Subject Heading]
Beckwith's Syndromeกลุ่มอาการเบควิธ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Becky:BECKY: A Haunted House 2 (2014)
The Beck and Call Company.เบ็คและโทร บริษัท 12 Angry Men (1957)
Becky.เบคกี้ครับ Oh, God! (1977)
When the schnecken beckons...เมื่อ Schnecken beckons ... The Birdcage (1996)
- Oh, hey, Coach Beck. Good to see you.- โอ้เฮ้ โค้ชเบ็ค ดีที่เจอคุณ Rushmore (1998)
Beckett Broda.เกย์ Valentine (2001)
-Afternoon, Becky.- สวัสดียามบ่าย เบคกี้ Frailty (2001)
Everything's just fine, Becky.ทุกอย่างเรียบร้อยดีจ้ะ เบ็คกี้ Frailty (2001)
- David Beckham's right foot. - (Laughter)เท้าขวาของเดวิด แบ็คแฮม Love Actually (2003)
David Beckham's left foot, come to that.และอาจจะ เท้าซ้ายของเขาด้วย Love Actually (2003)
If Raymond Becker pulls our budget--ถ้าเบ็คเกอร์ตัดงบ-- The Day After Tomorrow (2004)
Yes, the secret admirer beckons.ใช่ ๆ, ฝากสวัสดี กิ๊กของเธอด้วยนะ A Cinderella Story (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beckThe smell of coffee beckoned them.
beckHe beckoned me nearer.
beckThe policeman beckoned to me with his forefinger.
beckShe has him at her beck and call.
beckShe beckoned me to come in.
beckShe beckoned me into the room.
beckThe soft gentle sunlight beckoned me off to sleep.
beckHe beckoned me to follow him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดิก[V] beckon, See also: swing, wag, wiggle, shake, Syn. แกว่ง, ไหว, Example: เขามีความสามารถพิเศษคือสามารถกระดิกนิ้วเรียกม้าได้
กวะกวัก[V] beckon, See also: signal, Syn. กวัก, กวักมือ, Example: เขาตะโกนมาว่าอะไรไม่ได้ยินเพราะไกลมากเห็นแต่ท่าทางกวะกวักมือ
กวักมือ[V] beckon, See also: signal, summon by gesture of the hand, Example: เมื่อผมผ่านหน้าร้านเจ้าของร้านกวักมือให้ผมทดลองสินค้า, Thai definition: โบกไม้โบกมือให้เข้ามาหา
กวัก[V] beckon, See also: call, Ant. ปัด, Example: ด้านหน้าของตึกมีรูปนางกวักนั่งพับเพียบยกมือขวากวักตรงหน้า, Thai definition: โบกไม้โบกมือให้เข้ามาหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดวิด เบ็คแฮม[n. prop.] (Dewit Bekhaem) EN: David Beckham   FR: David Beckham
ฟร้านซ์ เบ็คเค่นเบาเออร์[n. prop.] (Frāns Bekkhēnbaooē) EN: Franz Beckenbauer   FR: Franz Beckenbauer
กวัก[v.] (kwak) EN: beckon ; call   FR: faire signe (pour appeler)
กวักมือ[v. exp.] (kwak meū) EN: beckon; signal ; summon by gesture of the hand   FR: appeler d'un geste de la main
นาก[n.] (nāk) EN: copper alloy ; pinchbeck ; alloy of gold and copper ; copper red   FR: alliage à base de cuivre et d'or [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BECK    B EH1 K
BECKS    B EH1 K S
BECKI    B EH1 K IY0
BECKY    B EH1 K IY0
BECKA    B EH1 S K AH0
BECKER    B EH1 K ER0
BECK'S    B EH1 K S
BECKIE    B EH1 K IY0
BECKOM    B EH1 K AA0 M
BECKET    B EH1 K AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beck    (n) bˈɛk (b e1 k)
becks    (n) bˈɛks (b e1 k s)
beckon    (v) bˈɛkən (b e1 k @ n)
Beckett    (n) bˈɛkɪt (b e1 k i t)
beckons    (v) bˈɛkənz (b e1 k @ n z)
beckoned    (v) bˈɛkənd (b e1 k @ n d)
beckoning    (v) bˈɛkənɪŋ (b e1 k @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
召唤[zhào huàn, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] beckon; call, #7,589 [Add to Longdo]
角砧[jiǎo zhēn, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄣ, ] beck iron (corner of anvil) [Add to Longdo]
点头招呼[diǎn tóu zhāo hū, ㄉㄧㄢˇ ㄊㄡˊ ㄓㄠ ㄏㄨ, / ] beckon [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Beckenboden(n) |der| อุ้งเชิงกราน เช่น Bei Frauen und Männern wird der Beckenboden durch Übergewicht und teilweise durch Medikamente geschwächt.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bach {m}; Wildbach {m}beck [Br.] [Add to Longdo]
Becken {n}; Schale {f} | Becken {pl}basin | basins [Add to Longdo]
Becken {n} [mus.] | Becken {pl}cymbal | cymbals [Add to Longdo]
Becken {n} [anat.] | Becken {pl}pelvis | pelves [Add to Longdo]
Becken {n}; Stromgebiet {n} | Becken {pl}; Stromgebiete {pl}basin | basins [Add to Longdo]
Becken...pelvic [Add to Longdo]
Beckenboden {m} [anat.]pelvic floor [Add to Longdo]
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.]pelvic floor muscles [Add to Longdo]
Beckengürtel {m} [anat.]pelvic girdle [Add to Longdo]
Beckenknochen {m} [anat.]pelvic bone [Add to Longdo]
Beckenschläger {m} [mus.] | Beckenschläger {pl}cymbalist | cymbalists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オルリオオトカゲ[, oruriootokage] (n) blue-tailed monitor (Varanus doreanus, species of carnivorous monitor lizard found in Australia, New Guinea, and the Bismarck Archipelago); Kalabeck's monitor [Add to Longdo]
ベッキー[, bekki-] (n) {comp} Becky! [Add to Longdo]
レベック[, rebekku] (n) rebec; rebeck [Add to Longdo]
差し招く;さし招く;差招く(io)[さしまねく, sashimaneku] (v5k,vt) to beckon (to) [Add to Longdo]
指呼[しこ, shiko] (n,vs) beckoning [Add to Longdo]
自家薬籠[じかやくろう, jikayakurou] (n) (something that is) available for use at any time; (someone who is) at one's beck and call; (something over which) one has complete mastery [Add to Longdo]
自家薬籠中の物[じかやくろうちゅうのもの, jikayakurouchuunomono] (n) complete mastery of or over; at one's beck and call [Add to Longdo]
手招き(P);手まねき[てまねき, temaneki] (n,vs) beckoning; (P) [Add to Longdo]
手招く[てまねく, temaneku] (v5k) to beckon [Add to Longdo]
招き猫[まねきねこ, manekineko] (n) beckoning cat; figure of a cat with one paw raised (usu. white porcelain) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベッキー[べっきー, bekki-] Becky! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, n.
   See {Beak}. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, n. [OE. bek, AS. becc; akin to Icel. bekkr brook,
   OHG. pah, G. bach.]
   A small brook.
   [1913 Webster]
 
      The brooks, the becks, the rills.    --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, n.
   A vat. See {Back}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, v. i. [imp. & p. p. {Becked}; p. pr. & vb. n.
   {Becking}.] [Contr. of beckon.]
   To nod, or make a sign with the head or hand. [Archaic]
   --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, v. t.
   To notify or call by a nod, or a motion of the head or hand;
   to intimate a command to. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      When gold and silver becks me to come on. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, n.
   A significant nod, or motion of the head or hand, esp. as a
   call or command.
   [1913 Webster]
 
      They have troops of soldiers at their beck. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beck
   n 1: a beckoning gesture

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top