Search result for

จ่ายเงิน

(58 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จ่ายเงิน-, *จ่ายเงิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ่ายเงินเดือน[V] pay wages, See also: pay salaries, Syn. จ่ายค่าจ้าง, Ant. รับเงินเดือน, Example: จนป่านนี้บริษัทยังไม่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานอีก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสีย ๑จ่ายเงิน, ชำระเงิน, เช่น เสียภาษี เสียค่าโทรศัพท์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I told you. When you pay me back.ผมจะบอกคุณ เมื่อคุณจ่ายเงินผมคืน Odyssey (2008)
30% of the crowd paid by credit card. I got their names.30% ของผู้ชม จ่ายเงินด้วยเครดิตการ์ด ฉันรู้ชื่อพวกเขา Not Cancer (2008)
I've been paying for that? So far, you haven't paid for anything.ฉันเคยจ่ายเงินเพื่อการนั้นมานานแล้ว นายไม่ได้จ่ายเรื่องอะไร Not Cancer (2008)
I paid a private investigator to spy on you.ฉันจ่ายเงินให้นักสืบเอกชน คอยดูคุณ Not Cancer (2008)
And you have no one else, so you're paying a guy to listen.และคุณไม่มีใครแล้ว ดังนั้นคุณจ่ายเงินให้คนอื่นเพื่อจะฟัง Not Cancer (2008)
Or what I paid for.ผมไม่ได้จ่ายเงินเพื่องานแบบนี้. Adverse Events (2008)
You're gonna have to pay for him yourself.คุณก็จ่ายเงินเค้าเอง Adverse Events (2008)
Paying someone to run it for me, though...จ่ายเงินให้ใครมาตามดูฉันอีกละ Adverse Events (2008)
Why would you pay for a three-Year gym membership And only go twice?ทำไมคุณถึงจ่ายเงินค่าสมาชิกยิมราย 3 ปีแต่ไปแค่ 2ครั้ง Adverse Events (2008)
Louisiana doesn't want to pay - to get you back.รัฐหลุยส์เซียน่าไม่จ่ายเงินเพื่อนำตัวคุณกลับไป Birthmarks (2008)
I'm not needy, I just don't buy it.ไม่ต้องการ ไม่จ่ายเงินเรื่องนี้ Lucky Thirteen (2008)
I would have laid money you had herpes.ฉันเพิ่งจ่ายเงิน คุณเป็นเริม Last Resort (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่ายเงิน[v. exp.] (jāi ngoen) EN: spend money ; pay   FR: dépenser (de l'argent) ; payer
จ่ายเงินมัดจำ[v. exp.] (jāi ngoen matjam) EN: leave a deposit   
จ่ายเงินสด[v. exp.] (jāi ngoensot) EN: pay in cash   FR: payer comptant ; payer cash
จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย[v. exp.] (jāi ngoen yāng suruisurāi) EN: throw money out of the window   FR: jeter l'argent par la fenêtre/les fenêtres
จ่ายเงินเดือน[v. exp.] (jāi ngoendeūoen) EN: pay wages ; pay salaries   FR: payer les salaires

English-Thai: Longdo Dictionary
cough up(vi slang) จ่ายเงิน, ควักตังค์
tranche(n) งวด, การจ่ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นส่วนๆ (โดยเฉพาะงวดการจ่ายเงิน)
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ante up[PHRV] วางเงิน (คำไม่เป็นทางการ), See also: จ่ายเงิน
bail out[PHRV] จ่ายเงินหรือช่วยเหลือให้พ้นจากปัญหา
buy off[PHRV] จ่ายเงินเพื่อชักจูงให้ทำหรือพูดบางอย่าง, See also: จ่ายค่าปิดปาก, Syn. buy over
buy out[PHRV] จ่ายเงินเพื่อซื้ออิสรภาพ
C.O.D.[ADJ] จ่ายเงินเมื่อได้รับของ (คำย่อของ cash on delivery)
charge[VI] จ่ายเงินโดยตัดจากบัญชี, See also: จ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิต
check out[PHRV] จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก, See also: ชำระเงิน, Syn. book out
cross someone's hand[IDM] จ่ายเงินเพื่อให้ทำนายอนาคต
cross someone's palm with silver[IDM] จ่ายเงินเพื่อให้ทำนายอนาคต
fall behind[PHRV] จ่ายเงินช้า, Syn. get behind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bank draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
banker's draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
bill of exchangen. คำสั่งของผู้ซื้อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ขายสินค้า
cash(แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงินสด,เหรียญเงิน,ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด,รับเงินสด,ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด,หยุดกิจการ,ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก), See also: cashable adj. ดูcash, Syn. curren
cashbookn. สมุดบันทึกการจ่ายเงินและการนับเงิน,บัญชีเงินสด
cashier(แคช'เชียร์) n. พนักงานรับจ่ายเงิน
cheque(เชค) n. ใบสั่งจ่ายเงิน,เช็ค, Syn. check)
client(ไคล'เอินทฺ) n. ลูกความ,คนไข้,ลูกค้า,คนซื้อของ,ผู้พึ่งคนอื่น, บุคคลหรือบริษัทที่จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือการบริการ adj. เป็นลูกค้าประจำ, See also: cliental adj. ดูclient ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
bilk(vt) โกง,หนีหนี้,ไม่ยอมจ่ายเงิน
cash(vt) ขึ้นเงินสด,จ่ายเงินสด
cheque(n) เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่ายเงิน
draft(n) ฉบับร่าง,การเกณฑ์ทหาร,การสเก็ตภาพ,ใบสั่งจ่ายเงินในต่างประเทศ
MONEY money order(n) ธนาณัติ,การสั่งจ่ายเงิน
pay(vt) ตอบแทน,ชำระ,จ่ายเงิน,แก้แค้น,ชดใช้
payday(n) วันเงินเดือนออก,วันจ่ายเงิน,วันชำระเงิน
paymaster(n) สมุหบัญชี,พนักงานจ่ายเงิน
payment(n) การชำระเงิน,การจ่ายเงิน,ค่าตอบแทน
prepay(vt) จ่ายเงินล่วงหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
代金引換[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (adj ) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ

German-Thai: Longdo Dictionary
zahlen(vt) |zahlte, hat gezahlt| จ่ายเงิน, ให้เงินค่าจ้าง
bezahlen(vt) |bezahlte, hat bezahlt| จ่ายเงิน ชำระเงิน, See also: zahlen
ausspucken(n slang) จ่ายเงิน (ความหมายตรงตัวคือ คายออกมา เอาออกมา)
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)
Anzahlung(n) |die, pl. Anzahlungen| เงินส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายไปก่อน เพื่อจะได้ครอบครองสินค้านั้นๆ , เงินมัดจำ เช่น Ich konnte die Anzahlung von 150 Euro für das Flugticket nicht leisten. = ผมไม่สามารถจ่ายเงินมัดจำจำนวน 150 ยูโร สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top