Search result for

จ่ายเงิน

(46 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จ่ายเงิน-, *จ่ายเงิน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ่ายเงินเดือน    [V] pay wages, See also: pay salaries, Syn. จ่ายค่าจ้าง, Ant. รับเงินเดือน, Example: จนป่านนี้บริษัทยังไม่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานอีก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสีย ๑จ่ายเงิน, ชำระเงิน, เช่น เสียภาษี เสียค่าโทรศัพท์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่ายเงิน[v. exp.] (jāi ngoen) EN: spend money ; pay   FR: dépenser (de l'argent) ; payer
จ่ายเงินมัดจำ[v. exp.] (jāi ngoen matjam) EN: leave a deposit   
จ่ายเงินสด[v. exp.] (jāi ngoensot) EN: pay in cash   FR: payer comptant ; payer cash
จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย[v. exp.] (jāi ngoen yāng suruisurāi) EN: throw money out of the window   FR: jeter l'argent par la fenêtre/les fenêtres
จ่ายเงินเดือน[v. exp.] (jāi ngoendeūoen) EN: pay wages ; pay salaries   FR: payer les salaires

English-Thai: Longdo Dictionary
cough up(vi slang) จ่ายเงิน, ควักตังค์
tranche(n) งวด, การจ่ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นส่วนๆ (โดยเฉพาะงวดการจ่ายเงิน)
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ante up    [PHRV] วางเงิน (คำไม่เป็นทางการ), See also: จ่ายเงิน
bail out    [PHRV] จ่ายเงินหรือช่วยเหลือให้พ้นจากปัญหา
buy off    [PHRV] จ่ายเงินเพื่อชักจูงให้ทำหรือพูดบางอย่าง, See also: จ่ายค่าปิดปาก, Syn. buy over
buy out    [PHRV] จ่ายเงินเพื่อซื้ออิสรภาพ
C.O.D.    [ADJ] จ่ายเงินเมื่อได้รับของ (คำย่อของ cash on delivery)
charge    [VI] จ่ายเงินโดยตัดจากบัญชี, See also: จ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิต
check out    [PHRV] จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก, See also: ชำระเงิน, Syn. book out
cross someone's hand    [IDM] จ่ายเงินเพื่อให้ทำนายอนาคต
cross someone's palm with silver    [IDM] จ่ายเงินเพื่อให้ทำนายอนาคต
fall behind    [PHRV] จ่ายเงินช้า, Syn. get behind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bank draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
banker's draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
bill of exchangen. คำสั่งของผู้ซื้อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ขายสินค้า
cash(แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงินสด,เหรียญเงิน,ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด,รับเงินสด,ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด,หยุดกิจการ,ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก), See also: cashable adj. ดูcash, Syn. curren
cashbookn. สมุดบันทึกการจ่ายเงินและการนับเงิน,บัญชีเงินสด
cashier(แคช'เชียร์) n. พนักงานรับจ่ายเงิน
cheque(เชค) n. ใบสั่งจ่ายเงิน,เช็ค, Syn. check)
client(ไคล'เอินทฺ) n. ลูกความ,คนไข้,ลูกค้า,คนซื้อของ,ผู้พึ่งคนอื่น, บุคคลหรือบริษัทที่จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือการบริการ adj. เป็นลูกค้าประจำ, See also: cliental adj. ดูclient ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
bilk(vt) โกง,หนีหนี้,ไม่ยอมจ่ายเงิน
cash(vt) ขึ้นเงินสด,จ่ายเงินสด
cheque(n) เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่ายเงิน
draft(n) ฉบับร่าง,การเกณฑ์ทหาร,การสเก็ตภาพ,ใบสั่งจ่ายเงินในต่างประเทศ
MONEY money order(n) ธนาณัติ,การสั่งจ่ายเงิน
pay(vt) ตอบแทน,ชำระ,จ่ายเงิน,แก้แค้น,ชดใช้
payday(n) วันเงินเดือนออก,วันจ่ายเงิน,วันชำระเงิน
paymaster(n) สมุหบัญชี,พนักงานจ่ายเงิน
payment(n) การชำระเงิน,การจ่ายเงิน,ค่าตอบแทน
prepay(vt) จ่ายเงินล่วงหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
代金引換[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (adj ) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ

German-Thai: Longdo Dictionary
zahlen(vt) |zahlte, hat gezahlt| จ่ายเงิน, ให้เงินค่าจ้าง
bezahlen(vt) |bezahlte, hat bezahlt| จ่ายเงิน ชำระเงิน, See also: zahlen
ausspucken(n slang) จ่ายเงิน (ความหมายตรงตัวคือ คายออกมา เอาออกมา)
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)
Anzahlung(n) |die, pl. Anzahlungen| เงินส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายไปก่อน เพื่อจะได้ครอบครองสินค้านั้นๆ , เงินมัดจำ เช่น Ich konnte die Anzahlung von 150 Euro für das Flugticket nicht leisten. = ผมไม่สามารถจ่ายเงินมัดจำจำนวน 150 ยูโร สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินได้

Are you satisfied with the result?

Go to Top