ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ชำระเงิน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชำระเงิน, -ชำระเงิน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำระเงิน(v) pay for, Syn. จ่ายเงิน, Example: ในปัจจุบันนักศึกษาสามารถลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ทางอินเทอร์เน็ต, Thai Definition: ให้เงิน เพื่อให้หนี้ที่ติดค้างหมดไป
ดุลการชำระเงิน(n) balance of payments
เงื่อนไขการชำระเงิน(n) term of payment, Syn. เงื่อนไขการจ่ายเงิน, Example: ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินได้ในเอกสารที่ทางเราจัดส่งไปให้, Thai Definition: เงื่อนไขที่กำหนดขึ้นสำหรับการชำระค่าสินค้าหรือบริการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดุลการชำระเงิน(ดุน-) น. ความต่างกันระหว่างปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศกับปริมาณเงินที่นำเข้ามาในประเทศ, ถ้าปริมาณเงินที่นำเข้ามาในประเทศสูงกว่าปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศ เรียกว่า ดุลการชำระเงินเกินดุล, ถ้าปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศสูงกว่าปริมาณเงินที่นำเข้าในประเทศ เรียกว่า ดุลการชำระเงินขาดดุล.
ขายก. เอาของแลกเงินตรา, โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่กันโดยตกลงกันว่าผู้รับโอนจะใช้ราคาแห่งทรัพย์สินนั้น มีหลายลักษณะ คือ ชำระเงินในขณะที่ซื้อขายกัน เรียกว่า ขายเงินสด, ขายโดยยอมเก็บเงินอันเป็นราคาของในวันหลัง เรียกว่า ขายเชื่อ, (เลิก) เอาเงินเขามาโดยยอมตนเข้ารับใช้การงานของเจ้าเงิน เรียกว่า ขายตัวลงเป็นทาส.
ขายเงินผ่อนก. ขายโดยผู้ซื้อชำระเงินเป็นงวด ๆ.
ขายเงินสดก. ขายโดยผู้ซื้อชำระเงินในขณะที่ซื้อขายกัน.
เงินได้กำบังน. รายรับในดุลการชำระเงินระหว่างประเทศอันเกิดจากค่าบริการต่าง ๆ การใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยว ค่าประกันภัย เป็นต้น.
เฉ่งก. ชำระเงินที่ได้เสียกัน, ชำระเงินที่ติดค้างกันอยู่, โดยปริยายหมายความว่า ด่า ว่า หรือทำร้ายร่างกาย.
ชำระจ่าย เช่น ชำระเงิน ชำระหนี้ ชำระค่าไฟฟ้า.
เชื่อซื้อหรือขายโดยติดค้างไว้ ไม่ต้องชำระเงินทันที.
เซ็น ๓ก. ลงลายมือชื่อ, เซ็นชื่อ ก็ว่า, (ปาก) ซื้อโดยค้างชำระเงินและผู้ขายลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน เช่น เซ็นค่าก๋วยเตี๋ยวไว้ก่อน.
ธนาคารรับอนุญาตน. ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ.
ธนาคารแห่งประเทศไทยน. ธนาคารกลางที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินภารกิจอันพึงเป็นงานของธนาคารกลาง เพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงินและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบการชำระเงิน, (ปาก) ธนาคารชาติ หรือ แบงก์ชาติ.
ปรับ ๒น. โทษทางอาญาสถานหนึ่ง ซึ่งผู้กระทำความผิดต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนด หรือตามที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบ.
ปรับไหมก. ให้ผู้กระทำผิดหรือกระทำละเมิดชำระเงินค่าสินไหมทดแทนหรือค่าปรับ.
วางเงินก. ชำระเงินตามเงื่อนไขที่มีต่อกัน เช่น วางเงินมัดจำ.
เสีย ๑จ่ายเงิน, ชำระเงิน, เช่น เสียภาษี เสียค่าโทรศัพท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial paymentการชำระเงินบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paymentการชำระเงิน, การใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment in instalmentการผ่อนชำระเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
last paymentการชำระเงินงวดสุดท้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumption certificateหนังสือรับรองการชำระเงิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
balance of paymentsดุลการชำระเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claimright insuranceการประกันภัยการยับยั้งการชำระเงิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interim paymentการชำระเงินระหว่างกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
involuntary paymentการชำระเงินโดยไม่สมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vexatious delayการแกล้งถ่วงเวลา (ชำระเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nonpaymentการไม่ชำระเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balance of paymentsดุลการชำระเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Bilateral payments arrangementการจัดการชำระเงินแบบทวิภาคี [เศรษฐศาสตร์]
Payment systemระบบการชำระเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Illicit paymentการชำระเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Compensatory financingการให้กู้เพื่อทดแทน, การให้กู้เพื่อทดแทน (การขาดดุลการชำระเงิน) [เศรษฐศาสตร์]
Enclave projectโครงการที่กำหนดเงื่อนไข (ในการชำระเงินกู้) [เศรษฐศาสตร์]
Balance of paymentsดุลการชำระเงิน [TU Subject Heading]
Paymentการชำระเงิน [TU Subject Heading]
Telephone bill paying servicesบริการชำระเงินทางโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
countertradeการค้าต่างตอบแทน " เป็นระบบการค้าระหว่างประเทศที่ผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินค้าจาก ผู้ซื้อ แทนการชำระเงินทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน " [การทูต]
International Monetary Fundกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงิน อำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตด้านการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราที่มั่นคงและเป็นระเบียบ การกำจัดข้อจำกัดด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และช่วยเหลือประเทศสมาชิกโดยการจัดหาทรัพยากรด้านการเงินเป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาด้านดุลการชำระเงิน [การทูต]
International Development Associationเป็นองค์การให้กู้เงิน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.1960 อยู่ภายใต้การบริหารควบคุมของธนาคารระหว่างประเทศ ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของธนาคารระหว่างประเทศหรือธนาคารโลก ย่อมสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศนี้ได้วัตถุประสงค์ สำคัญของไอดีเอ คือ ให้ประเทศที่ด้อยพัฒนาทำการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศของตน โดยกำหนดเงื่อนไขการกู้ยืมที่ยืดหยุ่นมากกว่าเงื่อนไขของการกู้ยืมทั่ว ๆ ไป ช่วยให้มีผลกระทบต่อดุลแห่งการชำระเงินของประเทศนั้น ๆ ไม่มากนัก ซึ่งเป็นไปตามแนววัตถุประสงค์การให้กู้ยืมของธนาคารโลก อันเท่ากับเสริมการดำเนินงานของธนาคารโลก ที่มีต่อประเทศเหล่านั้นอีกด้วยไอดีเอมีโครงสร้างการดำเนินงานที่คล้ายคลึง กับของธนาคารโลก คณะผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั้งหมดเป็นคนคนเดียวกับที่มีตำแหน่ง หน้าที่อยู่ในธนาคารโลก จึงเท่ากับเข้าไปทำงานมีหน้าที่ในไอดีเอโดยตำแหน่ง (Ex officio) นั่นเอง ไอดีเอมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have the shopping list - payment in full.คุณมีรายการช้อปปิ้ง - ชำระเงินเต็ม The Russia House (1990)
Am I behind on my Sony payments again?ฉันที่อยู่เบื้องหลังในการชำระเงินของฉัน Sony อีกครั้งหรือไม่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Bisen-tos. Now!Bisen การชำระเงิน Now! Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Appropriations Committee voted an annual payment of $500 just to shut him up.คณะกรรมการสรรโหวตชำระเงินประจำปีของ $ 500 เพียงเพื่อกักตัวเขาไว้ The Shawshank Redemption (1994)
Payments were made to the contracting organization or a Hong-Kong bank account.การชำระเงินผ่านมือที่สาม หรือบัญชีธนาคารฮ่องกง The Jackal (1997)
You're wet behind your ears.เธอจะสนใจชำระเงินที่ค้างของเธอ Platonic Sex (2001)
We can do this. It'll be like a payment plan.เหมือนการชำระเงินกู้ธนาคารไง The Girl Next Door (2004)
Mr. Alvarez, Pedro you're delinquent in your loan payments.คุณ เปโดร อัลวาเรซ.. ...คุณค้างชำระเงินกู้ของคุณ Bandidas (2006)
You're delinquent on six mortgage payments already?นายขาดการชำระเงิน ค่าจำนองมา 6 งวดแล้วนะ The Astronaut Farmer (2006)
The doctors want you to work full-time at the clinic... studying, learning, and getting paid, too.แพทย์ต้องการให้คุณทำงาน เต็มเวลาที่คลินิก การศึกษาการเรียนรู้ และการรับชำระเงินด้วย Sex Trek: Charly XXX (2007)
Specifically, in payment zones intended to capture the plate numbers of those who don't pay.โดยเฉพราะบริเวณที่มีการชำระเงิน ไปดูกับซิว่า ใครที่ไม่ได้จ่ายเงิน Veritas (2008)
I suspect this is not a case for which we will be receiving payment.ฉันไม่สงสัยว่านี่เป็นคดี ที่เราจะไม่ได้รับการชำระเงิน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
So I dug a little deeper, and I found something from his missing years, a couple of contract payments, to Clyde, from the Department of Defense.และฉันเจอบางสิ่งตอนที่เค้าหายไป คู่สัญญาทำการชำระเงินให้ไคลด์ จากกระทรวงกลาโหม Law Abiding Citizen (2009)
Clydes government contract payments were bothering me, รัฐบาลทำสัญญาการชำระเงินกับไคลด์ มันรบกวนจิตใจผม Law Abiding Citizen (2009)
Just a reminder, we do have a payment plan available, should you be interested.แค่การเเจ้งให้ทราบค่ะ เราได้ทำแผนทางการชำระเงินที่ง่ายๆ คุณน่าจะสนใจ Breakage (2009)
We are at war.การชำระเงินเป็นจำนวนสุดท้ายโฟล์คสวาเก้น BR-389LO ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทาง Giulia. Angels & Demons (2009)
First of all, let me just reassure you that our credit department will find a plan that fits your lifestyle.ก่อนอื่น ผมขอให้ความมั่นใจกับคุณว่า แผนกสินเชื่อของเรา จะเลือกแผนการชำระเงินที่เหมาะกับคุณ Repo Men (2010)
Please use an alternative method of payment. Card not authorised.กรุณาชำระเงินด้วยวิธีอื่น บัตรของท่านใช้ไม่ได้ค่ะ The Blind Banker (2010)
Please use an alternative method of payment.กรุณาชำระเงินด้วยวิธีอื่นค่ะ The Blind Banker (2010)
Payment by wire transfer from a numbered account in the Dutch antilles.ชำระเงินโดยการโอน จากเลขที่บัญชีในดัชท์ แอนทิลิต Digging the Dirt (2010)
President Kim paid back a loan?ผู้อำนวยการ คิม ชำระเงินกู้ให้เหรอ? Episode #1.12 (2010)
Can't we negotiate some kind of settlement, a payment plan?ทำไมเราไม่ขอตกลงเรื่องการชำระเงินดูบ้าง? แบบการผ่อนชำระ? She's Not There (2011)
Payments trace back to the Phinneys.ตรวจสอบการชำระเงิน ย้อนหลังไปที่ ฟินนี่ The Stranger (2011)
But if you wish to extend your stay here, we must discuss payment immediately.แต่ถ้าคุณต้องการ ที่จะอยู่ที่นี่ต่อ เราต้องคุยกันเรื่องการชำระเงิน โดยด่วย It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
Then... I will contact the auction room to settle the accounts.ถ้างั้น ผมจะติดต่อกับห้องประมูลเพื่อชำระเงินครับ Episode #1.1 (2011)
20 month-long payment installmentระยะการชำระเงินระยะยาวคือ 20 เดือน Episode #1.2 (2011)
Yes, because my automatic payments are bouncing right now.ใช่เพราะการชำระเงินอัตโนมัติของฉัน ถูกตีกลับได้ในขณะนี้. Disconnect (2012)
You know what, take this payment back.คุณจะรู้ว่าสิ่งที่ใช้ชำระเงินนี้กลับ. Disconnect (2012)
The initial payments are having access, private access, to talking with the boy.การชำระเงินเริ่มต้นคือ มีการเข้าถึงการเข้าถึงส่วนตัว เพื่อพูดคุยกับเด็กผู้ชายคนนั้น. Disconnect (2012)
You do me this favor and I'll split you with his payment 50-50, okay?คุณทำเช่นนี้ฉันหน่อย และฉันจะแบ่งให้คุณม การชำระเงินของเขา 50-50 ได้ไหม The Iceman (2012)
What's the down payment on that?ว่าอะไรคือสิ่งท ลงการชำระเงินในที่? The Iceman (2012)
I'll meet you tonight at access road 23 with the rest of your payment.ฉันจะพบคุณคืนนี้ ที่ทางเข้าถนนสาย 23 เพื่อชำระเงินส่วนที่เหลือให้คุณ Fruit of the Poisonous Tree (2012)
He sells flowers. He recently defaulted on a loan.อาชีพขายดอกไม้ และเร็วๆนี้ เขาผิดนัดชำระเงิน Skin Deep (2012)
And we shall see it paid, after answer is given.และเราจะได้เห็นการชำระเงิน หลังจากที่คำตอบจะได้รับ Monsters (2012)
Was anyone else with them?คุณจำได้ไหมว่าเธออาจจะ ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Once Upon a Crime (2012)
The money comes from dozens of points of payment, multiple countries.เงินมาจากจุดชำระเงินหลายแห่ง ในหลายๆประเทศ Firewall (2012)
- Sir, the payment for this room still hasn't been settled. - Didn't I pay you earlier?คุณครับ คุณยังไม่ได้ชำระเงินค่าห้องนี้ครับ ฉันจ่ายให้คุณไปแล้วไม่ใช่หรอ? Codename: Jackal (2012)
A promise of payment.สัญญาของการชำระเงิน The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
The only money I deliver to Tres Cruces is a payment.เงิน เท่านั้น ผมส่งมอบให้กับ Tres Cruces คือการชำระเงิน. 2 Guns (2013)
You always say it's happening, and then I end up paying for the cab.คุณมักจะพูดว่ามันเกิดขึ้น แล้วฉันต้องชำระเงินสำหรับรถแท็กซี่. Paranoia (2013)
We can help with a payment plan, or a medical loan.เราสามารถช่วยให้มีการวางแผนการชำระเงิน หรือเงินกู้ยืมทางการแพทย์. Paranoia (2013)
If this is Garaad's guys, they're looking for a payday, which means they'll talk.ถ้าเป็นผู้ชาย Garaad ของพวกเขากำลังมองหา สำหรับการชำระเงินซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะพูด. Captain Phillips (2013)
I'm getting a thousand!พวกคุณจะได้รับชำระเงินแล้ว We're the Millers (2013)
And a paid contract on equal terms with Regazzoni for two years.และสัญญาการชำระเงินตามเงื่อนไขที่เท่าเทียมกัน กับ Regazzoni เป็นเวลาสองปี Rush (2013)
He overpaid.เขาชำระเงินส่วนเกิน The Art of the Steal (2013)
I learned about payment processing, off-shore banking.ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการชำระเงิน การประมวลผลออกจากฝั่งธนาคาร. Runner Runner (2013)
Paid in total.การชำระเงินทั้งหมด. Runner Runner (2013)
The deposit's due in two days.ต้องชำระเงินภายในสองวัน Red in Tooth and Claw (2013)
I could pay with the money from turning tricks.ฉันสามารถชำระเงินด้วยเงิน จากการเปลี่ยนเทคนิค Young & Beautiful (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระเงิน[chamra ngoen] (v, exp) EN: pay for ; disburse  FR: payer ; régler une note
ชำระเงินล่วงหน้า[chamra ngoen lūang-nā] (v, exp) EN: pay in advance ; prepay  FR: payer à l'avance
ชำระเงินเมื่อมอบสินค้า[chamra ngoen meūa songmøp sinkhā] (v, exp) EN: payable on delivery
ชำระเงินภายหลัง[chamra ngoen phāilang] (v, exp) EN: pay later
ชำระเงินสด[chamra ngoensot] (v, exp) EN: pay cash  FR: payer comptant ; payer cash
ดุลการชำระเงิน[dun kān chamra ngoen] (n, exp) EN: balance of payments  FR: balance des paiements
ดุลการชำระเงินขาดดุล[dun kān chamra ngoen khātdun] (n, exp) EN: balance of payments deficit
ดุลการชำระเงินเกินดุล[dun kān chamra ngoen koēndun] (n, exp) EN: balance of payments surplus
กำหนดชำระเงิน[kamnot chamra ngoen] (n, exp) EN: term of payment
กำหนดชำระเงิน 10 วันจากวันที่ส่งของ[kamnot chamra ngoen sip wan jāk wanthī song khøng] (xp) EN: payable within 10 days after delivery
การชำระเงิน[kān chamra ngoen] (n, exp) EN: payment  FR: paiement = payement [ m ]
การชำระเงินหลังการส่งมอบสินค้า[kān chamra ngoen lang kān songmøp sinkhā] (n, exp) EN: cash on delivery (COD)
การชำระเงินล่วงหน้า[kān chamra ngoen lūang-nā] (n, exp) EN: payment in advance ; advance payment ; prepayment
การชำระเงินสด[kān chamra ngoensot] (n, exp) EN: cash payment  FR: paiement comptant [ m ]
การไม่ชำระเงิน[kān mai chamra ngoen] (n, exp) EN: non-payment  FR: non-paiement [ m ]
ครบกำหนดชำระเงิน[khrop kamnot chamra ngoen] (n, exp) EN: maturity
เงื่อนไขการชำระเงิน[ngeūoenkhai kān chamra ngoen] (n, exp) EN: term of payment
ระยะเวลาชำระเงิน[rayawēlā chamra ngoen] (n, exp) EN: term of payment
โต๊ะชำระเงิน[to chamra ngoen] (n, exp) EN: counter
วิธีการชำระเงิน[withīkān chamra ngoen] (n, exp) EN: mode of payment  FR: mode de paiement [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behind(adv) ที่ค้างชำระเงิน, See also: ชำระเงิน
behindhand(adj) ค้างชำระเงิน
book out(phrv) ชำระเงินเพื่อออกจากโรงแรม
charge(vi) ชำระเงิน, Syn. bill
check out(phrv) จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก, See also: ชำระเงิน, Syn. book out
disburse(vt) ชำระเงิน, See also: จ่ายเงิน, Syn. pay, give, spend
disbursement(n) การชำระเงิน
frank(n) ลายเซ็นหรือเครื่องหมายบนไปรษณียภัณฑ์ แสดงการอนุญาตให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระเงิน
reimbursable(adj) ซึ่งชำระเงินคืน
reimburse(vt) ใช้เงินคืน, See also: ชำระเงินคืน, Syn. compensate, repay
reimbursement(n) การชำระเงินคืน, Syn. compensation, restitution
day the eagle flies(sl) วันชำระเงิน
when the eagle flies(sl) วันชำระเงิน
settle(vi) จ่ายหนี้, See also: ชำระเงิน, ปิดบัญชี, Syn. pay, compensate
settle(vt) จ่ายหนี้, See also: ชำระเงิน, ปิดบัญชี, Syn. pay, compensate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
finance(ไฟ'แนนซฺ) n. การเงิน, การคลัง, แหล่งเงิน, เงินทุน. vt., vi. จัดเงินทุนให้แก่, ให้เครดิตแก่, ชำระเงิน. -financial adj., Syn. fund
reimburse(รีอิมเบิร์ส') vt. ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน, See also: reimbursement n., Syn. recompense, rebate, remunerate
repay(รีเพ') { repaid, repaying, repays } vt., vi. จ่ายกลับ, คืนเงิน, ชำระเงินคืน, ชดใช้, ตอบแทน, See also: repayable adj. repayment n., Syn. reimburse, indemnify

English-Thai: Nontri Dictionary
disburse(vt) ชำระเงิน, จัดสรร
disbursement(n) การชำระเงิน, การจัดสรร, การแบ่งสรร
payday(n) วันเงินเดือนออก, วันจ่ายเงิน, วันชำระเงิน
payment(n) การชำระเงิน, การจ่ายเงิน, ค่าตอบแทน
reimburse(vt) ชำระเงินคืน, ชดใช้
settle(vt) ชำระเงิน, วาง, จัดการ, ระงับ, ขจัด, ตกลงกัน
settlement(n) การจัดการ, การตกลงกัน, ถิ่นฐาน, การชำระเงิน, กองทุน, ทรัพย์สิน
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้จัดการ, ผู้ชำระเงิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
distressการยึดทรัพย์สินเป็นการประกันการชำระเงิน
paid byจ่ายโดย, ชำระเงินโดย
payment pro rataการชำระเงินตามสัดส่วน
tenorกำหนดระยะเวลาในการชำระเงิน เช่น จ่ายล่วงหน้า จ่ายทันที หรือจ่ายแบบมีระยะเวลาในวันหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
決済[けっさい, kessai] (n) การชำระเงิน
決済条件[ケッサイジョウケン, kessaijouken] (n) เงื่อนไขการชำระเงิน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
納める[おさめる, osameru] TH: ชำระเงินตามกำหนด  EN: to pay

German-Thai: Longdo Dictionary
zahlen(vi, vt) ชำระเงิน, นับ, นับเลข
bezahlen(vt) |bezahlte, hat bezahlt| จ่ายเงิน ชำระเงิน, See also: zahlen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top