ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การสละ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสละ-, *การสละ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสละ[N] abandonment, See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard, Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย, การละวาง, Example: การสละทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนสร้างความปลาบให้แก่พสกนิกรชาวไทย, Thai definition: การมอบสิ่งที่ยังต้องการรักษาไว้ให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสงบ หรือเพื่อเป็นการบูชา
การสละราชสมบัติ[N] abdication, Example: สาเหตุของการสละราชสมบัติของพระองค์มาจากการปฏิวัติของประชาชน, Thai definition: การที่กษัตริย์มอบสิทธิ์ในความเป็นพระเจ้าแผ่นดินให้แก่ผู้อื่นในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relinquishmentการสละ, การปลดเปลื้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renunciationการสละ, การยอมสละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละ, การละทิ้ง, การทิ้ง, การทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender of a preferenceการสละบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abdicationการสละราชสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdicationการสละราชสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quitclaimการสละสิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiverการสละสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiverการสละสิทธิ์, การละเว้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ
การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ
การสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
renunciation of areaการสละพื้นที่ [การทูต]
renunciation of nationalityการสละสัญชาติ [การทูต]
waiver of immunitiesการสละความคุ้มกัน (ทางการทูตและกงสุล) [การทูต]
Waiver of Immunityการสละความคุ้มกันทางการทูต ในเรื่องนี้บางประเทศออกกฎไว้ว่า ความคุ้มกันจากอำนาจทั้งทางแพ่งหรืออาญาของผู้แทนทางการทูตที่ประจำอยู่ใน ประเทศผู้รับ ตามที่กฎหมายระหว่างประเทศได้มอบให้ รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ทางการทูตและบุคคลในครอบครัวของเขานั้น ย่อมสละมิได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง ประเทศของผู้นั้น เหตุผลของการออกกฎข้อนี้เป็นเพราะเขาถือว่า ความคุ้มกันนั้นมิได้เกี่ยวกับตัวเจ้าหน้าที่โดยตรงหากแต่เกี่ยวกับตำแหน่ง หน้าที่ของเขามากกว่าเรื่องการสละความคุ้มกันข้างต้น อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 32 ว่า?1. ความคุ้มกันจากอำนาจศาลของตัวแทนทางการทูตและของบุคคลที่อุปโภคความคุ้มกัน ภายใต้ขอ้ 37 อาจสละได้โดรัฐผู้ส่ง 2. การสละต้องเป็นที่ชัดแจ้งเสมอ 3. การริเริ่มคดีโดยตัวแทนทางการทูต หรือโดยบุคคลที่อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลภายใต้ข้อ 37 จะกันตัวแทนทางการทูตหรือบุคคลนั้นจากการอ้างความคุ้มกันของอำนาจศาล ในส่วนที่เกี่ยวกับการฟ้องแย้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียกร้องสิทธิ สำคัญนั้น 4. การสละความคุ้มกันจากอำนาจศาลในส่วนที่เกี่ยวกับคดีแพ่งหรือคดีปกครอง ไม่ให้ถือว่ามีนัยเป็นการสละความคุ้มกันในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตาม คำพิพากษา ซึ่งจำเป็นต้องมีการสละต่างหากอีก? [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- OK. - Good day.ขอบคุณสำหรับการสละเวลา Deep Throat (1993)
Life perpetuates itself through diversity and this includes the ability to sacrifice itself when necessary.ҧҡԵ ա׺ʹ餧, ֧ö㹡еͧͨ.. - Ghost in the Shell (1995)
Thank you so much for taking time from your busy schedule Mr. Morgan.ขอบคุณมากค่ะคุณมอร์แกน สำหรับการสละเวลา Our Father (2008)
That's why he wants the media to bare witness to your true final act of sacrifice.นั่นทำไมเขาถึงต้องการสื่อมาเป็นพยาน ให้เห็นกับตาถึงการสละชีวิตครั้งสุดท้าย Minimal Loss (2008)
I need to be sure you understand what emancipation means. I do.ฉันแค่อยากจะเน่ใจว่าเธอเข้าใจว่าการสละสิทธิ์เป็นบุตรหมายถึงอะไร The Magnificent Archibalds (2008)
Because they're not in my bag,เธอเห็นเอกสารการสละสิทธิ์เป็นบุตรของฉันไหม เพราะว่ามันไม่อยู่ในกระเป๋าของฉันแล้ว The Magnificent Archibalds (2008)
What you mean is, it would be akin to abdicating the throne?หมายความว่าไง เหมือนกับการสละราชบัลลังค์รึเปล่า? The Kingdom of the Winds (2008)
To die for one's people is a great sacrifice.การสละชีวิตเพื่อคนของตัวเอง เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ Trespass (2009)
Of course, my moral safeguards gave me pause at the necessary sacrifice.เพราะศีลธรรมที่ฉันมีไง ถึงได้มีการสละเท่าที่จำเป็นเท่านั้น Watchmen (2009)
Prime Minister Baldwin may deny this, but Hitler's intent is crystal clear.เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนนี้ เราได้ทำการสละ หน้าที่ในฐานะกษัตริย์และจักรพรรดิ์ The King's Speech (2010)
I fear my brother is not of sound mind at this time.ด้วยความจริงใจ ท่านทั้งหลายคงทราบถึงเหตุผลของ การสละราชสมบัติของเราแล้ว แต่โปรดเชื่อเราว่า The King's Speech (2010)
Think of Jesus and his sacrifice.กรุณาคิดถึงพระเจ้า และการสละชีพของพระองค์ Revelation Zero: Part 1 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสละ[n.] (kān sala) EN: abandonment   FR: abnégation [f]
การสละราชสมบัติ[n. exp.] (kān sala rātchāsombat) EN: abdication   FR: abdication [f]
การสละสิทธิ์[n. exp.] (kān sala sit) EN: waiver   
การสละสิทธิ์เรียกร้อง[n. exp.] (kān sala sit rīekrøng) EN: waiver of claims   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdication[N] การสละราชสมบัติ, Syn. stepping down
abnegation[N] การละทิ้ง, See also: การสละ, Syn. denial, self-denial, self-renunciation
pass[N] การสละสิทธิ์
renunciation[N] การสละ, See also: การละทิ้ง, Syn. abandonment, denial, giving up
surrender[N] การยอมปล่อย, See also: การสละ, การละทิ้ง, Syn. relinquishment, abandonment
waiver[N] การสละสิทธิ์, Syn. abandonment, relinquishment, surrender

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
demission(ดิมิช'เชิน) n. การสละราชสมบัติ,การลาออกจากตำแหน่ง, Syn. abdication
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์
disclamation(ดิสคละเม'เชิน) n. การสละสิทธิ์,การปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,การไม่ยอมรับ
expense(อิคซฺเพนซฺ') n. ค่าใช้จ่าย,การใช้จ่าย,การสละ,ค่าเสียหาย,ความสิ้นเปลือง. -Phr. (at the expense of สูญเสีย) -Phr. (at his (her,our,etc.) expense ทำความเสื่อมเสียแก่), Syn. cost
remitter(รีมิท'เทอะ) n. ผู้ส่งเงิน,ผู้ส่งคดี,การส่งคดี,การสละสิทธิ์,การคืนตำแหน่ง
rendition(เรนดิช'เชิน) n. การกระทำ,การแปล,การถอดความ,การสละ,การแสดง,การให้,การทำรายงาน, Syn. version,interpretation
renunciation(รีนันซิเอ'เชิน) n. การสละ,การประกาศสละสิทธิ์,หนังสือสละสิทธิ์,การประกาศตัดบุตร, See also: renunciative adj. renunciatory adj., Syn. repudiation
resignation(เรสซิเน'เชิน) n. การลาออก,การลาออกจากตำแหน่ง,ใบลาออก,การยอม,การจำนน,การสละ,การยอมอยู่ใต้อิทธิพล, Syn. submission,withdrawal,patience
waiver(เว'เวอะ) n. การสละสิทธิ,เอกสารสละสิทธิ

English-Thai: Nontri Dictionary
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
release(n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น
renunciation(n) การสละ,การยกเลิก,การประกาศเลิก,หนังสือสละสิทธิ์
resignation(n) หนังสือลาออก,การลาออก,การมอบตัว,การสละ,การยอมจำนน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top