ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

renunciation

R AH0 N AH2 N S IY0 EY1 SH AH0 N   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renunciation-, *renunciation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renunciation[N] การสละ, See also: การละทิ้ง, Syn. abandonment, denial, giving up
renunciation[N] การประกาศสละสิทธิ์, Syn. relinquishment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renunciation(รีนันซิเอ'เชิน) n. การสละ,การประกาศสละสิทธิ์,หนังสือสละสิทธิ์,การประกาศตัดบุตร, See also: renunciative adj. renunciatory adj., Syn. repudiation

English-Thai: Nontri Dictionary
renunciation(n) การสละ,การยกเลิก,การประกาศเลิก,หนังสือสละสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renunciationการสละ, การยอมสละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
renunciation of areaการสละพื้นที่ [การทูต]
renunciation of nationalityการสละสัญชาติ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Great. Would you like to sign a renunciation contract to your body?ดีล่ะ อยากเซ็นต์สัญญายอมความทางร่างกายมั้ย? Episode #1.4 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสละ[N] abandonment, See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard, Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย, การละวาง, Example: การสละทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนสร้างความปลาบให้แก่พสกนิกรชาวไทย, Thai definition: การมอบสิ่งที่ยังต้องการรักษาไว้ให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสงบ หรือเพื่อเป็นการบูชา

CMU English Pronouncing Dictionary
RENUNCIATION    R AH0 N AH2 N S IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
renunciation    (n) rˈɪnˌʌnsɪˈɛɪʃən (r i1 n uh2 n s i ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P) [Add to Longdo]
棄教[ききょう, kikyou] (n,vs) (See 背教) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]
棄権[きけん, kiken] (n,vs) (1) abstaining from voting; (2) renunciation of a right; (3) did not start (sport); DNS; defaulting; (P) [Add to Longdo]
自己犠牲[じこぎせい, jikogisei] (n,adj-no) self-sacrifice; self-renunciation [Add to Longdo]
背教[はいきょう, haikyou] (n,adj-no) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]
不戦[ふせん, fusen] (n,adj-no) (1) anti-war; war renunciation; (2) sumo bout cancelled due to absence of one of the wrestlers; (P) [Add to Longdo]
放棄(P);抛棄[ほうき, houki] (n,vs) abandonment; renunciation; resignation; abdication (responsibility, right); (P) [Add to Longdo]
無我[むが, muga] (n) (1) selflessness; self-effacement; self-renunciation; (2) {Buddh} anatman (no-self, the Buddhist concept that in nothing does there exist an inherent self, soul, or ego); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renunciation \Re*nun`ci*a"tion\ (r?-n?n`s?-?"sh?n or
   -sh?-?"sh?n; 277), n. [Cf. F. renonciation, L. renuntiatio
   ann announcement. See {Renounce}.]
   1. The act of renouncing.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Formal declination to take out letters of
    administration, or to assume an office, privilege, or
    right.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Renouncement; disownment; disavowal; disavowment;
     disclaimer; rejection; abjuration; recantation; denial;
     abandonment; relinquishment.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 renunciation
   n 1: rejecting or disowning or disclaiming as invalid;
      "Congressional repudiation of the treaty that the President
      had negotiated" [syn: {repudiation}, {renunciation}]
   2: the state of having rejected your religious beliefs or your
     political party or a cause (often in favor of opposing
     beliefs or causes) [syn: {apostasy}, {renunciation},
     {defection}]
   3: an act (spoken or written) declaring that something is
     surrendered or disowned [syn: {renunciation}, {renouncement}]
   4: the act of renouncing; sacrificing or giving up or
     surrendering (a possession or right or title or privilege
     etc.) [syn: {renunciation}, {forgoing}, {forswearing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top