ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disclaimer

D IH0 S K L EY1 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disclaimer-, *disclaimer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disclaimer(n) ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ, Syn. denial, rejection, contradiction, Ant. avowal, affirmation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์, ผู้ไม้ยอมรับ, การไม่ยอมรับ, การสละสิทธิ์, คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disclaimerการบอกเลิกข้อเรียกร้อง, การไม่ยอมรับสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, we got a disclaimer posted right there on the wall, says we're not responsible... yeah, I don'T...ใช่ ตรงกำแพงนั่นเราประกาศไว้แล้วว่าเราจะไม่รับผิดชอบ อืม, ฉันไม่, ฉันไม่, Scan (2006)
What's with a body disclaimer when you're getting back your bag?ใบสละร่างกาย? ถ้าพี่อยากได้กระเป๋า Episode #1.16 (2010)
Hospital liability and disclaimer forms, and organ donor authorization.แบบฟอร์มเกี่ยวกับการยินยอม.. ให้บริจาคอวัยวะ 50/50 (2011)
Let me just preface this with a big disclaimer that screams, "I should have known better."ผมขอเริ่มเรื่อง ด้วยคำตะโกนร้องว่า ผมน่าจะรู้ Crying Wolf (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISCLAIMER D IH0 S K L EY1 M ER0
DISCLAIMERS D IH0 S K L EY1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disclaimer (n) dˈɪsklˈɛɪmər (d i1 s k l ei1 m @ r)
disclaimers (n) dˈɪsklˈɛɪməz (d i1 s k l ei1 m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免责条款[miǎn zé tiáo kuǎn, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] disclaimer [Add to Longdo]
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] disclaimer; statement denying or limiting responsibility [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dementi { n } | ein offizielles Dementidisclaimer | an official denial [Add to Longdo]
Verzichtserklärung { f } | eine Verzichterklärung auf etw. abgebendisclaimer | to put in a disclaimer of sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
免責[めんせき, menseki] (n, vs, adj-no) exemption from responsibility; disclaimer; (P) [Add to Longdo]
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] (n) disclaimer; exemption clause; waiver clause [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disclaimer \Dis*claim"er\, n.
   1. One who disclaims, disowns, or renounces.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A denial, disavowal, or renunciation, as of a title,
    claim, interest, estate, or trust; relinquishment or
    waiver of an interest or estate. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   3. A public disavowal, as of pretensions, claims, opinions,
    and the like. --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disclaimer
   n 1: (law) a voluntary repudiation of a person's legal claim to
      something
   2: denial of any connection with or knowledge of [syn:
     {disavowal}, {disclaimer}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 disclaimer
  n.
 
   [Usenet] Statement ritually appended to many Usenet postings (sometimes
   automatically, by the posting software) reiterating the fact (which should
   be obvious, but is easily forgotten) that the article reflects its author's
   opinions and not necessarily those of the organization running the machine
   through which the article entered the network.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top