a แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


235 ผลลัพธ์ สำหรับ a
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -a-, *a*
Possible hiragana form:

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved IT - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a secco[อา-เซ็คโค] (n) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง, See also: R. fresco

Longdo Unapproved FR - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
abatteur(n) lopper, person or thing that lops, person who prunes trees or plants
aboutbit, small piece
abrasif(adj) abrasive
acf(n) French Automobile Club
acholieacholous, acholi, absence of bile in the gall bladder (Medical)

Longdo Unapproved EN - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aberrantion(n, name) a fact, an action or a way of behaving that is not usual, and that may be unacceptable

Longdo Unapproved TH - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
abidance(n) การคงอยู่, การยอมปฏิบัติตาม
abiding(adj) ทนทาน

Longdo Unapproved TH - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
administrationการบริหาร

Longdo Approved EN-TH
a big cheese(slang) เป็นสำนวนแปลว่า คนที่สำคัญมาก
a la carteดู à la carte (ภาษาฝรั่งเศส), Syn. à la carte
à la carte(n, adj, adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
a load of(phrase) มาก, มากมาย เช่น a load of rubbish, What a load of muggles.
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
aardwolf(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ
Aberdeen(n) เมืองท่าในตะวันออกเฉียงเหนือของสก็อตแลนด์
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.
accordian door(n) บานเฟี๊ยม เช่น The accordion door is pleated with many vertical folds and supported by rollers inserted in a track mounted at the top., Syn. accordion door

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
a(det) หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)
a(n) อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
a(prf) ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย
a(prf) ของ
a(prf) บน
a(prf) จาก
a(prf) ไปยัง, See also: ไปสู่
a(prf) ออก
a(prf) ไม่ (ย่อมาจาก an-), See also: ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ
ab(prf) จาก, See also: ออกจาก

Hope Dictionary
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง, อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a bas(อะบา') fr. ล้มลง, โค่นล้ม (down with)
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
a deux(เอโด') fr. ครั้งละสอง, สอง
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......

Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง, ผงะ, งง, ถอยหลัง
abacus(n) ลูกคิด
abandon(vt) ละทิ้ง, จากไป, ปล่อย, ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง, ที่ผิดศีลธรรม, ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง, การจากไป, การปล่อย, การยกเลิก
abase(vt) ลดต่ำ, ถ่อมตัว, น้อม, เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว, การถ่อมตัว, การน้อม, การเสื่อมศักดิ์
abash(vt) ทำให้เขิน, ทำให้อาย, ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย, ประหม่า, ขวยเขิน, สะเทิ้นอาย
abate(vi) บรรเทา, ลดน้อยลง, เบาบาง

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Aแอมแปร์, สัญลักษณ์หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า   ดู ampere [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Åอังสตรอม, สัญลักษณ์แทนหน่วย อังสตรอม ดู Angstrom unit   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aโน้ต "ลา" ในดนตรี
A[เอ] หนึ่ง
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
a Business-To-Businessการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ
a chip off the old block(phrase) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
a couple of daysสองวัน, Syn. 2 days
a cut above(n) มีความเหนือกว่า
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
a friend in need is a friend indeedเพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
a hold-up(n) การปล้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A gun. ปืนไง The Fight (2010)
Once in a lifetime Once in a lifetime Hot Tub Time Machine (2010)
#A duo # คู่หู An American Tail (1986)
A ring. แหวนนี่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower ears ซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
And-a 2 And-a 2 Nobody Knows (2004)
A, P, T A.P.T. Apt. (2006)
A bitch. นางมาร Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
To a child. กับเด็กๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Got a hit. เจอแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
A wraith? เจตภูติ? Excalibur (2008)
-A movie. -หนัง. Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a$100 will cover all your expenses for the trip.
a1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
a1995 model of a car.
a2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
a2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
a2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
a3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
a3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
a400 million people speak English as their first language.
a4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
a4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
a4-speed automatic transmission is available as an option.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แอลจีเรีย[Aēljirīa] (n, prop) EN: Algeria  FR: Algérie [ f ]
แอมโมเนีย[aēmmōnīa] (n) EN: ammonia  FR: ammoniac [ m ] ; gaz ammoniac [ m ] ; ammoniaque [ f ]
แอนตาร์กติกา[Aēntāktikā] (n, prop) EN: Antartic ; Antartica  FR: Antarctique [ m ]
แอฟริกา[Aepfarikā = Aeffrikā] (n, prop) EN: Africa  FR: Afrique [ f ]
แอฟริกากลาง[Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng] (n, prop) EN: Central Africa  FR: Afrique centrale [ f ]
แอฟริกาเหนือ[Aepfarikā Neūa] (n, prop) EN: North Africa ; Northern Africa  FR: Afrique du Nord [ f ]
แอฟริกาตะวันตก[Aepfarikā Tawan-tok] (n, exp) EN: West Africa ; Western Africa  FR: Afrique de l'Ouest [ f ]
แอฟริกาตอนเหนือ[Aepfarikā Tøn Neūa] (n, prop) EN: North Africa ; Northern Africa  FR: Afrique du Nord [ f ]
แอสตัน วิลล่า[Aēstan Willā] (tm) EN: Aston villa  FR: Aston Villa [ m ]
อหิวาตกโรค[ahiwātakarōk] (n) EN: cholera  FR: choléra [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
a
a
i
r
'm
'n
a.
ab
ab
ac

Oxford Advanced Learners Dictionary
A
I
R
a
a
i
r
au
AA
AD

WordNet (3.0)
A(n) the 1st letter of the Roman alphabet
A(n) the blood group whose red cells carry the A antigen, Syn. group A, type A
aa(n) a dry form of lava resembling clinkers
Aachen(n) a city in western Germany near the Dutch and Belgian borders; formerly it was Charlemagne's northern capital, Syn. Aix-la-Chapelle, Aken
Aalborg(n) a city and port in northern Jutland, Syn. Alborg
aalii(n) a small Hawaiian tree with hard dark wood
Aalst(n) a town in central Belgium
Aalto(n) Finnish architect and designer of furniture (1898-1976), Syn. Alvar Aalto, Hugo Alvar Henrik Aalto
aardvark(n) nocturnal burrowing mammal of the grasslands of Africa that feeds on termites; sole extant representative of the order Tubulidentata, Syn. anteater, Orycteropus afer, ant bear
aardwolf(n) striped hyena of southeast Africa that feeds chiefly on insects, Syn. Proteles cristata

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
A

The first letter of the English and of many other alphabets. The capital A of the alphabets of Middle and Western Europe, as also the small letter (a), besides the forms in Italic, black letter, etc., are all descended from the old Latin A, which was borrowed from the Greek Alpha, of the same form; and this was made from the first letter (&unr_;) of the Phœnician alphabet, the equivalent of the Hebrew Aleph, and itself from the Egyptian origin. The Aleph was a consonant letter, with a guttural breath sound that was not an element of Greek articulation; and the Greeks took it to represent their vowel Alpha with the ä sound, the Phœnician alphabet having no vowel symbols. [ 1913 Webster ]

This letter, in English, is used for several different vowel sounds. See Guide to pronunciation, §§ 43-74. The regular long a, as in fate, etc., is a comparatively modern sound, and has taken the place of what, till about the early part of the 17th century, was a sound of the quality of ä (as in far). [ 1913 Webster ]

2. (Mus.) The name of the sixth tone in the model major scale (that in C), or the first tone of the minor scale, which is named after it the scale in A minor. The second string of the violin is tuned to the A in the treble staff. -- A sharp (A♯) is the name of a musical tone intermediate between A and B. -- A flat (A♭) is the name of a tone intermediate between A and G. [ 1913 Webster ]


A per se (L. per se by itself), one preëminent; a nonesuch. [ Obs. ]
[ 1913 Webster ]

O fair Creseide, the flower and A per se
Of Troy and Greece. Chaucer. [ 1913 Webster ]

A

1. [ Shortened form of an. AS. ān one. See One. ] An adjective, commonly called the indefinite article, and signifying one or any, but less emphatically. “At a birth”; “In a word”; “At a blow”. Shak. It is placed before nouns of the singular number denoting an individual object, or a quality individualized, before collective nouns, and also before plural nouns when the adjective few or the phrase great many or good many is interposed; as, a dog, a house, a man; a color; a sweetness; a hundred, a fleet, a regiment; a few persons, a great many days. It is used for an, for the sake of euphony, before words beginning with a consonant sound [ for exception of certain words beginning with h, see An ]; as, a table, a woman, a year, a unit, a eulogy, a ewe, a oneness, such a one, etc. Formally an was used both before vowels and consonants. [ 1913 Webster ]

2. [ Originally the preposition a (an, on). ] In each; to or for each; as, “twenty leagues a day”, “a hundred pounds a year”, “a dollar a yard”, etc. [ 1913 Webster ]

A

prep. [ Abbreviated form of an (AS. on). See On. ] 1. In; on; at; by. [ Obs. ] “A God's name.” “Torn a pieces.” “Stand a tiptoe.” “A Sundays” Shak. “Wit that men have now a days.” Chaucer. “Set them a work.” Robynson (More's Utopia). [ 1913 Webster ]

2. In process of; in the act of; into; to; -- used with verbal substantives in -ing which begin with a consonant. This is a shortened form of the preposition an (which was used before the vowel sound); as in a hunting, a building, a begging. “Jacob, when he was a dying” Heb. xi. 21. “We'll a birding together.” “ It was a doing.” Shak. “He burst out a laughing.” Macaulay. The hyphen may be used to connect a with the verbal substantive (as, a-hunting, a-building) or the words may be written separately. This form of expression is now for the most part obsolete, the a being omitted and the verbal substantive treated as a participle. [ 1913 Webster ]

A

. [ From AS. of off, from. See Of. ] Of. [ Obs. ] “The name of John a Gaunt.” “What time a day is it ?” Shak. “It's six a clock.” B. Jonson. [ 1913 Webster ]

A

. A barbarous corruption of have, of he, and sometimes of it and of they. “So would I a done” “A brushes his hat.” Shak. [ 1913 Webster ]

A

. An expletive, void of sense, to fill up the meter [ 1913 Webster ]

A merry heart goes all the day,
Your sad tires in a mile-a. Shak. [ 1913 Webster ]

A-

. A, as a prefix to English words, is derived from various sources. (1) It frequently signifies on or in (from an, a forms of AS. on), denoting a state, as in afoot, on foot, abed, amiss, asleep, aground, aloft, away (AS. onweg), and analogically, ablaze, atremble, etc. (2) AS. of off, from, as in adown (AS. ofdūne off the dun or hill). (3) AS. ā- (Goth. us-, ur-, Ger. er-), usually giving an intensive force, and sometimes the sense of away, on, back, as in arise, abide, ago. (4) Old English y- or i- (corrupted from the AS. inseparable particle ge-, cognate with OHG. ga-, gi-, Goth. ga-), which, as a prefix, made no essential addition to the meaning, as in aware. (5) French à (L. ad to), as in abase, achieve. (6) L. a, ab, abs, from, as in avert. (7) Greek insep. prefix α without, or privative, not, as in abyss, atheist; akin to E. un-. [ 1913 Webster ]

Besides these, there are other sources from which the prefix a takes its origin. [ 1913 Webster ]

A 1

A registry mark given by underwriters (as at Lloyd's) to ships in first-class condition. Inferior grades are indicated by A 2 and A 3. [ 1913 Webster ]

A 1 is also applied colloquially to other things to imply superiority; prime; first-class; first-rate. [ 1913 Webster ]

AA

n. 1. acronym for Associate in Arts, a college degree granted for successful completion of a two-year course of study in arts or general topics.
Syn. -- Associate in Arts [ WordNet 1.5 ]

2. Alcoholics Anonymous. [ Acronym. ] [ WordNet 1.5 ]

AAAS

n. 1. the American Association for the Advancement of Science, an organization with headquarters in Washington, D.C. Its goal is to advance the physical and social sciences, and it publishes a weekly journal Science, with original research articles as well as reviews and commentary. [ Acronym. ]
Syn. -- American Association for the Advancement of Science. [ WordNet 1.5 ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] aim; clear #2 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He #7 [Add to Longdo]
[yě, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula #11 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g #18 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do #20 [Add to Longdo]
[dōu, ㄉㄡ, ] all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already #23 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, / ] and; to give; together with #28 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / ] a general #29 [Add to Longdo]
[hái, ㄏㄞˊ, / ] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet #37 [Add to Longdo]
[ér, ㄦˊ, ] and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) #39 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
頭金[あたまきん, atamakin] TH: เงินดาวน์มัดจำ  EN: down payment
争う[あらそう, arasou] TH: แข่งขัน  EN: to compete
争う[あらそう, arasou] TH: โต้เถียง  EN: to dispute
味わう[あじわう, ajiwau] TH: ลิ้มรส  EN: to taste
上げる[あげる, ageru] TH: ยกให้  EN: to give
上げる[あげる, ageru] TH: ยกขึ้น
上げる[あげる, ageru] TH: ทำให้ดีขึ้น
揚げる[あげる, ageru] TH: ชักขึ้น  EN: to lift
あなた[あなた, anata] TH: คุณ  EN: you
暴く[あばく, abaku] TH: แฉโพย  EN: to disclose

Longdo Approved DE-TH
abตั้งแต่
abออกจาก, เริ่มจาก เช่น Fahrt ihr morgen ab München?
abbauen(vi) |baute ab, hat abgebaut| รื้อถอน
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| รูปภาพประกอบ, ภาพอธิบาย เช่น In Abbildung 3.3 sind die geometrischen Verhältnisse bei der Kalibrierung dargestellt.
abbrennen(vi) |brannte ab, hat/ist abgebrannt| ไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านเหลือแต่ที่ดิน เช่น Das Haus ist abgebrannt., See also: Related: brennen, verbrennen
abbrennen(vt) |brannte ab, hat abgebrannt| เผาทำลาย เช่น Der Bauer hat das Feld nach der Ernte abgebrannt. ชาวนาเผาที่นาหลังจากการเก็บเกี่ยว
Abend(n) |der, pl. Abende| เวลาเย็น
abend(adv) ตอนเย็น
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา

Longdo Unapproved DE-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a-a(slang) อุจจาระ, เป็นคำที่มักใช้กับเด็กๆ
a-frameหลังคาที่จดพื้นดินเป็นรูปตัว A
Aalen (der)(n) ปลาไหล
Abschaltung { f }; Deaktivierung { f } | Abschaltungen { pl }; Deaktivierungen { pl }(n) เสื่อม
Achterstag { n } [ naut. ](vt) กลับบ้าน, Syn. go home
acuteness(n) กึ่งเฉียบพลัน
Ahnung { f }[อาห์นุ่ง] (n) การรู้ล่วงหน้า, ความรู้สึกสังหรณ์ใจ
Aktie(n) หุ้น
Android { m }; Androide { m }คือแพลตฟอร์มใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ
Angabe { f }(n) คำแถลงการณ์

DING DE-EN Dictionary
Ami { m }Yank [Add to Longdo]
abex [Add to Longdo]
antianti [Add to Longdo]
atomaratomic [Add to Longdo]
Art { f }; Sorte { f }kind [Add to Longdo]
Azteke { m }Aztec [Add to Longdo]
A; Ais; As; Aisis; Ases [ mus. ] | A-Dur { n }A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major [Add to Longdo]
Aalspieß { m }eel spear [Add to Longdo]
Aalsuppe { f } [ cook. ]eel soup [Add to Longdo]
Aar { m } (poetisch für Adler)eagle [Add to Longdo]
Aas { n }carrion [Add to Longdo]
Aasfresser { m } [ biol. ]scavenger; carrion eater [Add to Longdo]
A-Betrieb { m }class-A operation [Add to Longdo]
Abänderung { f }; Modifikation { f }; Modifizierung { f }modification [Add to Longdo]
Abänderungsantrag { m }; Ergänzungsantrag { m }; Zusatzantrag { m }amendment [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
äเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า a tréma ในภาษาฝรั่งเศส
à(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Nous sommes allés à Paris. พวกเราไปปารีสกันมา
à(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Notre fils vit à Paris. ลูกชายของเราอาศัยอยู่ในปารีส
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
A bout de course(phrase) เหน็ดเหนื่อย หมดแรง
à côté de(prep) ข้างๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น A côté de l'hôtel, il y a des magasins. ข้างๆ โรงแรมมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้าน
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
à droiteซึ่งอยู่ทางขวามือ, Ant. à gauche
à gaucheซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ, Ant. à droite
à la maison(phrase) ที่บ้าน

Longdo Unapproved FR-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aime[j'aime] (adj) ชอบ
ans(n) ปี
artz[artz] (n, vt, phrase) สวยงาม
aurorมือปราบมาร

EDICT JP-EN Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
あの人[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
一抹[いちまつ, ichimatsu] Anflug, Hauch [Add to Longdo]
一生懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] aeusserste_Anstrengung [Add to Longdo]
万全[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
上げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.019 seconds, cache age: 5.145 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม