ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aardvark

AA1 R D V AA2 R K   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aardvark-, *aardvark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aardvark[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน กินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าแข็งแรงและหูยาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your mother is an aardvark!แม่แกเป็นตัวกินมด Labyrinth (1986)
Aardvark.อาร์ดวาร์ค The Education of Little Tree (1997)
"Little Tree's downcast. Seems he lost his aardvark. ""ความเศร้าโศกของลิตเติ้ลทรี ดูเหมือนว่าเข้าทำตัวอาร์ดวาร์คหายนะ" The Education of Little Tree (1997)
"Miss Perkins is having trouble with her aardvark, too."คุณนายเพอร์กินส์ ก็กำลังมีปัญหา กับตัวอาร์ดวาร์คของเธอเช่นกัน" The Education of Little Tree (1997)
"Had to go all the way to Knoxville, up to hospital, have her whole dang aardvark removed!"ต้องเดินทางไปน็อคซ์วิลล์, ไปโรงพยาบาล เอาเจ้าอาร์ดวาร์ค เจ้าปัญหาออกไปซะ!" The Education of Little Tree (1997)
Them aardvarks!"เจ้าพวกอาร์ดวาร์คนั่น!" The Education of Little Tree (1997)
A. Aardvark.A. Aardvark.. National Treasure: Book of Secrets (2007)
Aardvark, your watch will transmit the coordinates to guide in the package.ตัวกินมด นาฬิกาคุณจะเชื่อมต่อสัญญาณ ที่จะนำทางไปที่พัสดุ The Interview (2014)
Oh! Aardvark, are you all right? I'm fine.โอ้ ตัวกินมด โอเคมั้ย ชั้นไหว หุบปากไปเลย ตัวกินมด ร้อนฉ่าแล้ว The Interview (2014)
I repeat: Aardvark is H-O-T hot. - This is so scary.ขอย้ำ ตัวกินมดร้อนฉ่าเลย น่ากลัวชิบหาย ตัวกินมด The Interview (2014)
- My tummy's all scraped up and wet. - Aardvark,ท้องน้อยผมแทบแตกเป็นเสี่ยงๆ แล้วก็เฉอะแฉะไปหมด ตัวกินมด The Interview (2014)
There's something crawling towards Aardvark.มีอะไรบางอย่าง คลานเข้าหาตัวกินมด The Interview (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
AARDVARK    AA1 R D V AA2 R K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土豚[tǔ tún, ㄊㄨˇ ㄊㄨㄣˊ, ] aardvark [Add to Longdo]
土猪[tǔ zhū, ㄊㄨˇ ㄓㄨ, / ] aardvark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アードバーク[, a-doba-ku] (n) aardvark [Add to Longdo]
土豚[つちぶた;ツチブタ, tsuchibuta ; tsuchibuta] (n) (uk) aardvark (Orycteropus afer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aardvark \aard"vark`\ ([aum]rd"v[aum]rk`), n. [D., earth-pig.]
   (Zool.)
   An edentate mammal, of the genus {Orycteropus} ({Orycteropus
   afer}), somewhat resembling a pig, common in some parts of
   Southern Africa. It is a nocturnal ungulate, burrows in the
   ground with its powerful claws, and feeds entirely on ants
   and termites, which it catches with its long, extensile,
   slimy tongue. It is the sole extant representative of the
   order {Tubulidentata}. [Spelled also {Aard-vark}.]
 
   Syn: Syn. --ant bear, anteater, {Orycteropus afer}, oryctere,
     orycterope
     [1913 Webster WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aardvark
   n 1: nocturnal burrowing mammal of the grasslands of Africa that
      feeds on termites; sole extant representative of the order
      Tubulidentata [syn: {aardvark}, {ant bear}, {anteater},
      {Orycteropus afer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top