AG แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


234 ผลลัพธ์ สำหรับ ag
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -ag-, *ag*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
aggadah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, See also: Midrash, Halakhah, Syn. exegesis
agrichemical(n) เคมีเกษตร, สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี เป็นต้น เช่น the health impact of an agrichemical spraydrift incident, Syn. agrochemical
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
slag off(vt, slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [ to slag someone off ]
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
road-rage(n) ความเดือดดาลบนถนน(ของผู้คนใช้ถนน) เช่น The attempt to control traffic and cool tempers has been unsuccessful, judging by the number of recent road-rage attacks.
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น
vaguely(adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
age(n) การเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย, See also: นิติภาวะ
age(n) ความแก่, Syn. oldness, old age, elderliness
age(n) ช่วงชีวิต, See also: ช่วง, ช่วงวัย, Syn. duration, lifetime, span
age(vt) ทำให้แก่ขึ้น, See also: ทำให้อายุเพิ่มขึ้น
age(vi) มีอายุเพิ่มขึ้น, See also: มีอายุมากขึ้น, แก่ขึ้น
age(n) ระดับการพัฒนา
age(n) รุ่น, Syn. generation
age(n) สมัย, See also: ยุคสมัย, ยุค, Syn. era, period, epoch
age(n) อายุ
age(suf) เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา

Hope Dictionary
agabbr. Latin argentum ธาตุเงิน
ag-(คำเสริมหน้า) ad-
ag.abbr. August
aga(อา' กะ) n. ตำแหน่งเกียรติยศ (ในตุรกี) , นายพล., Syn. agha
agadir(อากาเดียร์') n. ชื่อเมืองท่าในมอรอคโค
again(อะเกน') adv. อีก, ใหม่, อีกที, อนึ่ง, Syn. anew, once more
again and againครั้งแล้วครั้งเล่า, Syn. often
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ, ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to
agalite(แอก' กาไลท) n. หินลื่น (talc)
agama(แอก' กามา) n. กิ้งก่าจำพวก Agama

Nontri Dictionary
again(adv) ใหม่, อีกครั้ง, นอกจากนั้น, อนึ่ง
against(pre) ต่อ, เพื่อ, กับ, ติดกับ, ทวน, ย้อน, เทียบกับ, ตรงกันข้าม
agape(adj) อ้าปากกว้าง, ตกใจ, เปิดกว้าง
age(n) อายุ, วัยชรา, ความชราภาพ, ความแก่, ยุค, สมัย
aged(adj) มีอายุ, ชรา, แก่, เก่า
ageless(adj) อมตะ, อยู่ชั่วกัลปาวสาน, ตลอดไป
agency(n) ตัวแทน, ผู้แทน, องค์การ, หน่วยงานราชการ, การกระทำ
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
agent(n) ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, นายหน้า, ตัวกระทำ
agglomerate(vi) รวบรวม, จับเป็นก้อน, เกาะกัน, เก็บ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agaesthesia; agesthesia; nociception; sense, painความรู้สึกเจ็บปวด [ มีความหมายเหมือนกับ algesia ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agalactia; agalactosisภาวะน้ำนมแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agalactosis; agalactiaภาวะน้ำนมแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agalmatoliteหินตุ๊กตาจีน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agarวุ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
agastriaสภาพไร้กระเพาะอาหารแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agateอะเกต, โมรา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
agatized wood; opalized wood; petrified wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
AGC (automatic gain control)เอจีซี (การควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ageอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Ag Excessแอนติเจนอยู่ในอัตราส่วนมากเกินไป [การแพทย์]
Ag-Ab Complexสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีย์ [การแพทย์]
Agammaglobulinemiaอะแกมมาโกลบูลินนีเมีย, แกมมาโกลบูลินในเลือดต่ำ, แกมมาโกลบูลินพร่องในเลือด, อแกมมาโกลบูลินนีเมีย, ไม่มีแกมม่ากลอบบูลินในโลหิต [การแพทย์]
Aganglionicช่วงที่ไม่มีแกงเกลียน [การแพทย์]
Aganglionic Segmentแกงเกลียนเซลล์ [การแพทย์]
Agarวุ้นทะเล, แผ่นวุ้น, วุ้น, วุ้นผสมอาหาร [การแพทย์]
agarวุ้น,   วุ้นชนิดหนึ่งได้จากการสกัดสาหร่ายสีแดง ใช้เป็นสารอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Agar Dilutionเจือจางในอาหารวุ้น [การแพทย์]
Agar Gel Diffusionวิธีตกตะกอนในเนื้อวุ้น [การแพทย์]
Agar Mediaเนื้อวุ้น, อาหารวุ้น [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
against all odds(phrase) เป็นไปได้ยาก, เป็นไปได้น้อยมาก
against all odds(adj, phrase) แบบ พลิกความคาดหมาย
against all odds(adj, phrase) แบบ พลิกความคาดหมาย
against the backdrops ofสภาพทัวๆไป
age differentiationการจำแนกให้แตกต่างโดยอายุ
agencies see good year for iraqAgencies see good year for Iraq A different kind of helmet? An Iraqi worker aboard an oil-tanker Iraq faces a period of economic growth and political progress, according to assessments by the International Monetary Fund and the UN. The IMF sees 7% growth in 2008 and a similar rise next year, and says oil revenues from buoyant exports should be up by 200, 000 barrels a day. The UN envoy to Iraq welcomed dialogue between the Sunni and Shia communities and praised the government's work. But analysts warn much depends on rapid progress in the next six to 12 months.
agglomerate[อั๊คโกลเมอเรท, [ คำนี้เป็นคำที่ใช้เป็นทางการ นำไปใส่ใน paper งานวิจัยได้ ]] (n) กลุ่มก้อนใหญ่ๆที่เกิดจาการรวมตัวกันของสิ่งต่างๆกัน
AggravateAggravate
agitated(adj) ปั่นป่วนไม่สบายใจ
agnate brother(n) พี่น้องต่างแม่ พี่น้องที่พ่อเดียวกันแต่คนละแม่

WordNet (3.0)
Aga(n) title for a civil or military leader (especially in Turkey), Syn. Agha
again(adv) anew, Syn. over again, once again, once more
agal(n) a cord (usually of goat's hair) that Arabs (especially Bedouins) wind around their heads to hold down the kaffiyeh
agalactia(n) a condition in which milk is not secreted in the mother's breasts after her child has been delivered, Syn. agalactosis
Agalinis(n) semiparasitic herb with purple or white or pink flowers; grows in the United States and West Indies, Syn. genus Agalinis
agama(n) small terrestrial lizard of warm regions of the Old World
Agamemnon(n) (Greek mythology) the king who lead the Greeks against Troy in the Trojan War
agamete(n) an asexual reproductive cell
agamic(adj) (of reproduction) not involving the fusion of male and female gametes in reproduction, Syn. agamous, agamogenetic, parthenogenetic, apomictic
agamid(n) a lizard of the family Agamidae, Syn. agamid lizard

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Again

adv. [ OE. agein, agayn, AS. ongegn, ongeán, against, again; on + geán, akin to Ger. gegewn against, Icel. gegn. Cf. Gainsay. ] 1. In return, back; as, bring us word again. [ 1913 Webster ]

2. Another time; once more; anew. [ 1913 Webster ]

If a man die, shall he live again? Job xiv. 14. [ 1913 Webster ]

3. Once repeated; -- of quantity; as, as large again, half as much again. [ 1913 Webster ]

4. In any other place. [ Archaic ] Bacon. [ 1913 Webster ]

5. On the other hand. “The one is my sovereign . . . the other again is my kinsman.” Shak. [ 1913 Webster ]

6. Moreover; besides; further. [ 1913 Webster ]

Again, it is of great consequence to avoid, etc. Herschel. [ 1913 Webster ]


Again and again, more than once; often; repeatedly. --
Now and again, now and then; occasionally. --
To and again, to and fro. [ Obs. ] De Foe.
[ 1913 Webster ]

☞ Again was formerly used in many verbal combinations, as, again-witness, to witness against; again-ride, to ride against; again-come, to come against, to encounter; again-bring, to bring back, etc. [ 1913 Webster ]

Againbuy

v. t. To redeem. [ Obs. ] Wyclif. [ 1913 Webster ]

Agains

{ } prep. Against; also, towards (in order to meet). [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Albeit that it is again his kind. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Variants: Again
Againsay

v. t. To gainsay. [ Obs. ] Wyclif. [ 1913 Webster ]

Against

prep. [ OE. agens, ageynes, AS. ongegn. The s is adverbial, orig. a genitive ending. See Again. ] 1. Abreast; opposite to; facing; towards; as, against the mouth of a river; -- in this sense often preceded by over. [ 1913 Webster ]

Jacob saw the angels of God come against him. Tyndale. [ 1913 Webster ]

2. From an opposite direction so as to strike or come in contact with; in contact with; upon; as, hail beats against the roof. [ 1913 Webster ]

3. In opposition to, whether the opposition is of sentiment or of action; on the other side; counter to; in contrariety to; hence, adverse to; as, against reason; against law; to run a race against time. [ 1913 Webster ]

The gate would have been shut against her. Fielding. [ 1913 Webster ]

An argument against the use of steam. Tyndale. [ 1913 Webster ]

4. By of before the time that; in preparation for; so as to be ready for the time when. [ Archaic or Dial. ] [ 1913 Webster ]

Urijah the priest made it, against King Ahaz came from Damascus. 2 Kings xvi. 11. [ 1913 Webster ]


Against the sun, in a direction contrary to that in which the sun appears to move.
[ 1913 Webster ]

Againstand

v. t. To withstand. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Againward

adv. Back again. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

agalactia

{ ‖ } n. [ Gr. 'agalakti`a; 'a priv. + ga`la, gala`ktos ] (Med.) Failure of the due secretion of milk after childbirth. AS [ 1913 Webster ]

Variants: agalaxy
Agalactous

a. Lacking milk to suckle with. [ 1913 Webster ]

Agal-agal

‖n. Same as Agar-agar. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not at all... But why you? A spectre seen in the night a few weeks ag... "แต่ทำไมถึงได้มาหลบในเงามืดเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน?" Pola X (1999)
Ag rounds. High content. กระสุนเงินเข้มข้น Underworld (2003)
You already got the AG's office looking into that thing youulled with Tanner's respirator, and now this. คุณควรไปที่ สนง. AG แล้ว ไปดูว่าคุณทำอะไรไป Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Well, you're not ag inspectors. คุณไม่ได้เป็นผู้สอบสวนนะ Bad Seed (2009)
I will make sure that this never happens ag.. ฉันแน่ใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะ One (2010)
If you came to ask a question that didn't need an answering to... then don't come ag- ถ้าคุณมาเพื่อถามคำถามแบบนี้ งั้น อย่ามาอีก... Episode #1.9 (2010)
There's a drainage ditch outside the Ag-center. มีรางระบายน้ำด้านนอกศูนย์ Ag Within (2011)
Ag waiver turned up a dummy account opened with a spam e-mail. เราพบว่ามันเป็นบัญชีปลอม เปิดโดยใช้อีเมล์ขยะ BeeWare (2011)
Dr. Lecter. I'm, uh, Special Ag... ดอกเตอร์เลกซ์เตอร์ ผมอ่า เจ้าหน้า... Apéritif (2013)
I am chief executive officer of Gloeckner AG based in Hamburg, Germany. มันเป็นบริษัทมหาชน ที่มีผู้ถือหุ้นและบอร์ดบริหาร? The Secrets in the Proposal (2013)
AG? ใช่ นี่คือเหตุผลที่ฉันทำไมมาที่นี้ The Secrets in the Proposal (2013)
The AG needs to sign off on it too so set up a link to the Justice Department. อัยการสูงสุดต้องเซ็นด้วย ดังนั้นติดต่อไปยังกระทรวงยุติธรรม -คุณอยากให้ต่อสายไปยัง 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ag2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
ag4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
ag82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
agA battle against hunger.
agAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
agAbove all, I want to see him again.
agA boy your age ought to behave well.
agA car licence can be held from age 18.
agA cat was sharpening its claws against a post.
agAccepting what you say, I'm still against the project.
agA child develops rapidly between the ages of 13 and 16.
agAct your age!

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ระเบียบวาระการประชุม(n) agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count Unit: วาระ, Thai Definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
ยอมให้(v) yield, See also: agree to let, agree to allow, Syn. ยอม, ยินยอมให้, Ant. ขัดใจ, Example: หากผมทำผิดจริงผมก็จะยอมให้บริษัทตัดเงินเดือน
วัยคะนอง(n) wild age, See also: age of high-spirits years, Syn. วัยคึกคะนอง, Example: น้องๆ ที่กำลังอยู่ในวัยคะนอง อย่าเอาแบบอย่างในทีวีมาเล่นกันจนเกิดอันตราย, Count Unit: วัย, Thai Definition: ระยะของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังคึกหรือลำพอง
ส.ป.ก.(n) Agricultural Land Reform Office, See also: ALRO, Syn. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อุปกรณ์การเกษตร(n) agricultural equipment, Syn. เครื่องมือการเกษตร
สวนเกษตร(n) agricultural garden
บริษัทตัวแทน(n) agency, See also: firm, company, Ant. บริษัทแม่, Example: ผมไปร้องเรียนต่อบริษัทตัวแทน เพื่อขอร้องให้คืนเงินในรายการที่ไม่ได้ชม, Count Unit: บริษัท
วนเกษตร(n) agro forestry, Example: หลังจากที่เขาได้ทำวนเกษตรมา 10 ปีเศษ เขาก็ค้นพบว่านี่คือทางออกที่เหมาะสม, Thai Definition: การทำกิจกรรมหลายๆ อย่างผสมผสานในพื้นที่เดียวกัน เพื่อพัฒนาเสริมความมั่นคงของที่ดินในชนบท
สมัย(n) age, See also: era, Syn. กาลสมัย, ยุค, ช่วงเวลา
สัญญา(n) contract, See also: agreement, promise, Syn. ข้อตกลง, คำมั่น, คำสัญญา, Count Unit: ข้อ, ฉบับ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
อากาเว่[ākāwē] (n, exp) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana  FR: agave [ m ]
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาคม[ākhom] (n) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation  FR: parole magique [ f ] ; incantation [ f ]
อัคคีภัย[akkhīphai] (n) EN: fire ; conflagration ; blaze  FR: incendie [ m ]
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำนวยประโยชน์[amnūay prayōt] (v, exp) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful  FR: être bénéfique
อาณาจักรพุกาม[Ānājak Phukām] (n, prop) EN: Pagan Kingdom
อาณาประโยชน์[anāprayōt] (n) EN: personal advantage ; one's own interest

CMU Pronouncing Dictionary
ag
ag
aga
age
ago
ag's
agan
agar
agco
aged

Oxford Advanced Learners Dictionary
AGM
age
ago
Agra
aged
aged
ages
agin
agog
ague

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[zài, ㄗㄞˋ, ] again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then) #110 [Add to Longdo]
农业[nóng yè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ,   /  ] agriculture; farming #939 [Add to Longdo]
时代[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ,   /  ] age; era; epoch; period #1,039 [Add to Longdo]
重新[chóng xīn, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ,  ] again; once more; re- #1,144 [Add to Longdo]
协议[xié yì, ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ,   /  ] agreement; pact; protocol #1,393 [Add to Longdo]
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, / ] agriculture #3,012 [Add to Longdo]
中介[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ,  ] agent (computer) #3,858 [Add to Longdo]
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ,   /  ] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries #4,163 [Add to Longdo]
农产品[nóng chǎn pǐn, ㄋㄨㄥˊ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ,    /   ] agricultural produce #4,377 [Add to Longdo]
年纪[nián jì, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˋ,   /  ] age #4,460 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
上げる[あげる, ageru] TH: ยกให้  EN: to give
上げる[あげる, ageru] TH: ยกขึ้น
上げる[あげる, ageru] TH: ทำให้ดีขึ้น
揚げる[あげる, ageru] TH: ชักขึ้น  EN: to lift
挙げる[あげる, ageru] TH: ยกตัวอย่าง  EN: to raise
挙げる[あげる, ageru] TH: ชักว่าว  EN: to fly
上がる[あがる, agaru] TH: เข้าบ้านหรือห้อง
上がる[あがる, agaru] TH: ขึ้นไปข้างบน  EN: to go up
上がる[あがる, agaru] TH: ลอยขึ้น  EN: to rise

Longdo Approved DE-TH
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัด, Syn. Aktiengesellschaft
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| งาน (ที่จะให้ทำ)
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Dienstag(n) |der| วันอังคาร
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Frage(n) |die, pl. Fragen| คำถาม
Fragen(n) |pl.|, See also: die Frage
Freitag(n) |der| วันศุกร์
Nagel(n) |der, pl. Nägel| ตะปู, เข็มหมุด

DING DE-EN Dictionary
Agar { n }agar [Add to Longdo]
Agent { m }agent [Add to Longdo]
Agentur { f } | Agenturen { pl }; Vermittlungen { pl }agency | agencies [Add to Longdo]
Agenturgeschäft { n }agency business [Add to Longdo]
Agenturvergütung { f }agency commission [Add to Longdo]
Agenturvertreter { m }agency representative [Add to Longdo]
Agenturwaren { pl }agency goods [Add to Longdo]
Agenzien { pl }stressors [Add to Longdo]
Aggravation { f }; Verschlimmerung { f }aggravation [Add to Longdo]
Aggregat { n } [ techn. ]unit [Add to Longdo]
Aggregat { n } | Aggregate { pl } | poliertes Aggregataggregate | aggregates | polished aggregate [Add to Longdo]
Aggregat { n }equipment set; set of machines [Add to Longdo]
Aggregatnummer { f }aggregate number [Add to Longdo]
Aggregation { f }; Zusammenballung { f }aggregation [Add to Longdo]
Aggregatzustand { m }aggregate state [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว
agneau(n) n.m. ลูกแกะ, เนื้อแกะ
Image:
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.
agresser(vt) ก่อกวน, หาเรื่อง เช่น agresser un passant = ก่อกวนคนเดินเท้า, Syn. attaquer, commettre une agression sur
agresseur(n) คนที่มีนิสัยก่อกวนหรือหาเรื่องคนอื่น ( Qui attaque, commet une agression )
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: allemand
Espagne|f| ประเทศสเปน, See also: espagnol
espagnol(adj) |-e| ที่เกี่ยวกับประเทศสเปน
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, Syn. voyager

EDICT JP-EN Dictionary
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
[mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) #18 [Add to Longdo]
県;縣(oK)[あがた, agata] (n) (1) territory (pre-Taika #40 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
人物[じんぶつ, jinbutsu] (n) character; personality; person; man; personage; talented man; (P) #86 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) #90 [Add to Longdo]
画像[がぞう, gazou] (n) image; picture; portrait; (P) #97 [Add to Longdo]
性;相[さが;なりくせ(性)(ok), saga ; narikuse ( sei )(ok)] (n) (1) one's nature; one's destiny; (2) custom; tradition; habit #103 [Add to Longdo]
[べ, be] (n, n-suf) (1) (higher than a 課) department (in an organization); division; bureau; (2) club; (3) part; component; element; (4) category; (ctr) (5) counter for copies of a newspaper or magazine; (P) #104 [Add to Longdo]
日本語[にほんご(P);にっぽんご, nihongo (P); nippongo] (n, adj-no) Japanese (language); (P) #114 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
ぎざぎざ[ぎざぎざ, gizagiza] jagged (a-no) [Add to Longdo]
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs) [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
つなぎ[つなぎ, tsunagi] patch [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
上げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]
上ル[あがる, agaru] steigen [Add to Longdo]
挙がる[あがる, agaru] festgenommen_werden [Add to Longdo]
挙げる[あげる, ageru] nennen, geben, zaehlen, festnehmen [Add to Longdo]
揚がる[あがる, agaru] emporsteigen [Add to Longdo]
揚げる[あげる, ageru] erheben, heben, braten [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0363 seconds, cache age: 3.91 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม