Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ generation แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
116 ผลลัพธ์ สำหรับ generation  JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -generation-, *generation*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
generation[N] การแพร่พันธุ์, See also: การกำเนิด, Syn. reproduction, breeding
generation[N] ยุค, See also: ชั่วอายุ, ชั่วคน, รุ่นอายุ, รุ่น, Syn. era, age, moment, season
generation[N] คนรุ่นราวคราวเดียวกัน, See also: คนรุ่นเดียวกัน
generation gap[N] ความแตกต่างทางความคิดระหว่างหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ
Hope Dictionary
generation(เจนเนอเร'เชิน) n. การกำเนิด,การก่อให้เกิด,การแพร่พันธุ์,ยุค,สมัย,ปูน,ชั้นอายุ,รุ่น., See also: generational adj.
alternation of generationการสลับของวงจรชีวิตของรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิต เช่น แบบที่ใช้เพศกับแบบที่ไม่ใช้เพศ
degenerationn. ความเสื่อม, See also: degenerative adj. ดูdegenerate, Syn. deterioration
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ
second generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สองหมายถึงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ราวทศวรรษ 1960 จนถึงต้น 1970 มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ มีขนาดเล็กว่ายุคที่หนึ่งมาก ใช้กำลังไฟน้อยลง และให้ความร้อนน้อยลงด้วย เพราะหน่วยความจำที่ใช้เป็น วงจรที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ (transistor) แทนที่จะเป็นหลอดสุญญากาศเหมือนยุคที่หนึ่ง ส่วนหน่วยความจำช่วย (auxiliary memory) นิยมใช้เทปหรือแถบบันทึก และจานบันทึก การนำข้อมูลเข้าและการแสดงผล สามารถทำได้ควบคู่ไปกับการคำนวณ เริ่มรู้จักใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system) ควบคุมดูแลการทำงานของคอมพิวเตอร์
third generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่สามคอมพิวเตอร์ยุคที่สาม เริ่มราวต้นทศวรรษ 1970 เมื่อมีการเปลี่ยนจากทรานซิส เตอร์ มาใช้วงจรเบ็ดเสร็จหรือไอซี (integrated circuit) ทำให้ เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงและทำงานเร็วขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง (high level language) ทำได้ง่ายขึ้น จึงมีผู้นิยมใช้มากขึ้น ยุคนี้ คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ทีละหลายโปรแกรม เรียกว่า ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) เริ่มมีการส่งข้อมูลมาจากทางไกลเข้าประ มวลผล แล้วส่งผลกลับไป รวมทั้งมีการใช้ระบบถามตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ดู generation ประกอบ
Nontri Dictionary
generation(n) การให้กำเนิด,การแพร่พันธุ์,ชั่วอายุคนหนึ่ง,ยุคสมัย,รุ่น
degeneration(n) ความเสื่อม,ความเสื่อมทราม,การเสื่อมถอยลง
regeneration(n) การงอก,การเกิดใหม่,การฟื้นฟู
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
generation๑. ยุค๒. รุ่น๓. การก่อกำเนิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
generation๑. การสืบพันธุ์๒. ชั่วคน, ชั่วรุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
generationรุ่นวัย, ชั่วคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
generationชั่วรุ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
generation๑. ยุค๒. รุ่น๓. การก่อกำเนิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
generation gapช่องว่างระหว่างวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
generation life tableตารางชีพรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
generation rateอัตราตามรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
generation reproduction rateอัตราเกิดทดแทนตามรุ่นวัย, อัตราสืบแทนพันธุ์ตามรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
generation tableตารางรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Generationชั่วอายุ, [การแพทย์]
Generation Gapช่วงชั้นญาติ [การแพทย์]
Generation Rate อัตราการผลิต(ขยะ)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆเทียบต่อเวลาและต่อหน่วยผลิต [สิ่งแวดล้อม]
Generation Timeเจนเนอเรชันไทม์, [การแพทย์]
Generation Xเจเนอเรชัน เอกซ์ [TU Subject Heading]
Generation Yเจเนอเรชัน วาย [TU Subject Heading]
Generation, Firstยารุ่นแรก [การแพทย์]
Generation, Shortอายุขัยสั้น [การแพทย์]
Generations, Futureคนรุ่นต่อมา [การแพทย์]
Longdo Unapproved EN-TH
generation (n) สายพันธุ์
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos. อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ Airplane! (1980)
Although only a few generations have passed since Quan Zhen Sect was found. นับแต่ก่อตั้งสำนักมา เรามีศิษย์อยู่ไม่กี่รุ่น. Return of the Condor Heroes (1983)
The scientists back then were unable to solve the mystery, so they decided to entrust their collected data and test samples to future generations by preserving them in a frozen capsule. นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ก็ไม่สามารถไขความลึกลับนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจมอบ กลุ่มข้อมูลและตัวอย่างการทดสอบ... ...ไปไว้ที่คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างนั้นไว้ในหลอดทดลอง Akira (1988)
This is done, so they will not have to fight the next generation of Afghans. นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นNเราจะไม่มีคนรุ่นใหม่ที่จะต่อสู้ Rambo III (1988)
A generation lost and gone. ชั่วอายุคนที่ล้มหายตายจาก Wuthering Heights (1992)
And perhaps there's gold in two generations of this family. และบางที อาจจะเป็นเหรียญทองที่ 2 ของครอบครัวนี้ Cool Runnings (1993)
There will be generations because of what you did. ฉันยังทำไม่ดีพอ... คุณทำมากแล้ว Schindler's List (1993)
A day which generations will talk about for years to come! วันที่ลูกหลาน จะพูดถึงต่อไปอีกหลาย ๆ ปี The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I would hate to see everything we stand for all that we have fought for for a thousand generations all that God has blessed us with betrayed in the final hour because we sent ฉันจะเกลียดจะ เห็นทุกอย่างที่เรายืน ทั้งหมดที่เราได้ต่อสู้ เพื่อหาพันชั่วอายุ ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงมี ความสุขกับเราด้วย Contact (1997)
Only once or twice in the life of each one of us comes such a day as this... when we know that we are watching history in the making... when we know that generations to come will look back on this day... for May 12, 1937, will be one of the dates in history... that schoolchildren will learn about maybe a thousand years from now. เพียงครั้งหรือสองครั้งในชีวิตเท่านั้น ที่เราจะได้มาร่วมกันในวันสำคัญนี้ เป็นพยานของประวัติศาสตร์ ที่สำคัญหน้าหนึ่ง และชนรุ่นหลังจะต้องจดจำ วันสำคัญวันนี้ Seven Years in Tibet (1997)
We're a generation of men raised by women. คุณชอบไม่ใช่เหรอ? Fight Club (1999)
Goddamn it, an entire generation pumping gas. Waiting tables. กฏข้อแรกของไฟต์คลับ ก็คือห้ามพูดถึง-- Fight Club (1999)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generationA man may be wrong; so may a generation.
generationA politician thinks of the next election; a statesman, the next generation.
generationBoth leaders should be brought together to ring down the curtain on generations of feuding between the two clans.
generationCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
generationCulture is handed down from generation to generation.
generationDo not leave our generation without hope.
generationEach generation would have to rediscover for itself the truths of the past.
generationEach new generation makes use of the knowledge.
generationFor many years I thought that it was beauty alone that gave significance to life and that only purpose that could be assigned to the generations that succeed one another on the face of this crowded earth was to produce now and then an artist.
generationHe is the person to lead the next generation.
generationIf it were not for books, each generation would have to rediscover for itself the truths of the past.
generationIn Japan solar heat is used more for solar water heaters than for electricity generation.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ช่องว่างระหว่างวัย[N] generation gap, Example: ช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดระหว่างพ่อแม่และลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ช่องว่างระหว่างวัย[N] generation gap, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ชั่วโคตร[N] generation, Example: ข้าจะจองล้างจองผลาญชั่วโคตรนี้ทุกชาติไป, Thai definition: ทั้งหรือชั่ววงศ์สกุล, ทั้งเผ่าพันธุ์
โคตร[N] generation, See also: contemporaries, coevals, Syn. รุ่นอายุ, ชั่วโคตร, Example: แม่ค้า 2 คนในตลาดทะเลาะกันและด่ากันไปถึงเจ็ดชั่วโคตร, Count unit: โคตร
ปูน[N] age, See also: generation, period, time, Syn. รุ่น, คราว, อายุ, วัย, Example: ปู่ย่าตายายมีอายุปูนเดียวกัน
คราว[N] age, See also: generation, Syn. รุ่น, ปูน, วัย, Example: เธอมีอายุคราวเดียวกับลูกชายของฉันได้, Thai definition: ช่วงเวลาหรือสมัยแห่งวัยของคนหรือสิ่งอื่น
รุ่น[N] age, See also: generation, period, time, Syn. อายุ, Example: ฉันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเขา สมัยที่เรียนอยู่, Thai definition: คราวสมัยแห่งวัยของคนหรือสิ่งอื่นที่กำหนดขึ้นเป็นระยะๆ
ชั่วคน[N] generation, Example: หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชมีชีวิตมาหลายชั่วคนแล้ว, Thai definition: ช่วงเวลาประมาณชั่วอายุขัย
ชั่วอายุคน[N] generation, See also: during one's age, Example: ประเพณีสงกรานต์มีมาหลายชั่วอายุคนแล้ว
คนรุ่นเดียวกัน[N] contemporary, See also: generation, Syn. คนวัยเดียวกัน, Ant. คนต่างวัย, Count unit: คน
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
ช่องว่างระหว่างวัย[n. exp.] (chǿngwāng rawāng wai) EN: generation gap   
ชั่วคน[n.] (chūakhon) EN: generation   FR: génération [f]
คราว[n.] (khrāo) EN: age ; generation   FR: âge [m] ; génération [f]
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration   FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ความเสื่อมทราม[n.] (khwām seūamsām) EN: degeneration ; deterioration ; fall   
รุ่น[n.] (run) EN: age ; generation ; period ; time ; crop   FR: génération [f] ; âge [m]
รุ่นเก่า[n. exp.] (run kao) EN: past generation ; old generation   FR: vieille génération [f] ; ancienne génération [f]
รุ่นหลัง[n. exp.] (run lang) EN: next generation ; young generation   FR: prochaine génération [f] ; génération future [f] ; jeune génération [f]
รุ่นยาย[n. exp.] (run yāi) EN: old generation   FR: ancienne génération [f] ; vieille génération [f]
CMU Pronouncing Dictionary
GENERATION   JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N
GENERATIONS   JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N Z
GENERATION'S   JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N Z
GENERATIONAL   JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L
GENERATIONALLY   JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L IY0
Oxford Advanced Learners Dictionary
generation  (n) ʤˌɛnərˈɛɪʃən
generations  (n) ʤˌɛnərˈɛɪʃənz
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings), #11,071 [Add to Longdo]
世代[shì dài, ㄕˋ ㄉㄞˋ, ] generation; an era; accumulation of years; passing on from generation to generation, #17,182 [Add to Longdo]
代沟[dài gōu, ㄉㄞˋ ㄍㄡ, / ] generation gap, #36,232 [Add to Longdo]
一代[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, ] generation [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Dateigeneration {f}generation data set [Add to Longdo]
Generation {f} | Generationen {pl}generation | generations [Add to Longdo]
Generations...generational [Add to Longdo]
Stromerzeugung {f}generation of current; (electric) power generation [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] (n) {comp} address generation [Add to Longdo]
クロック発振ロジック[クロックはっしんロジック, kurokku hasshin rojikku] (n) {comp} clock generation logic [Add to Longdo]
コージェネレーション;コジェネレーション[, ko-jienere-shon ; kojienere-shon] (n) cogeneration; co-generation [Add to Longdo]
コージェネレーションシステム;コジェネレーションシステム[, ko-jienere-shonshisutemu ; kojienere-shonshisutemu] (n) co-generation system; cogeneration system [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] (n) {comp} system generation; sysgen (acronym) [Add to Longdo]
ジェネレーション[, jienere-shon] (n) generation; (P) [Add to Longdo]
ジェネレーションギャップ[, jienere-shongyappu] (n) generation gap [Add to Longdo]
ゼネレーション[, zenere-shon] (n) generation [Add to Longdo]
ニュージェネレーション[, nyu-jienere-shon] (n) {comp} new generation [Add to Longdo]
ニューファミリー[, nyu-famiri-] (n) nuclear family in the postwar generation (wasei [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym) [Add to Longdo]
ニュージェネレーション[にゅーじえねれーしょん, nyu-jienere-shon] new generation [Add to Longdo]
ビデオ同期装置[ビデオどうきそうち, bideo doukisouchi] genlock, generation lock [Add to Longdo]
自動再表示[じどうさいひょうじ, jidousaihyouji] implicit regeneration [Add to Longdo]
信号再生[しんごうさいせい, shingousaisei] signal regeneration [Add to Longdo]
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT [Add to Longdo]
世代[せだい, sedai] generation [Add to Longdo]
世代管理[せだいかんり, sedaikanri] generation management [Add to Longdo]
生成[せいせい, seisei] generation [Add to Longdo]
JDDICT JP-DE Dictionary
世代[せだい, sedai] Generation [Add to Longdo]
[よ, yo] GENERATION, ZEITALTER, PREIS [Add to Longdo]
[よ, yo] Generation [Add to Longdo]
Time: 0.0117 seconds, cache age: 19.116 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม