Search result for

réé

(120 entries)
(0.2022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -réé-, *réé*
English-Thai: Longdo Dictionary
green(adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, S. naive,
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.
free trial(n) สินค้าหรือบริการตัวอย่างที่ให้ลองใช้ฟรี, การให้ทดลองใช้ฟรี
freeอิสระ
retiree(n) ผู้ที่หยุดทำงานแล้ว, ผู้ที่เกษียณแล้ว
free radical(n) อนุมูลอิสระ
greenbottle fly(n) แมลงวันหัวเขียว, S. green bottle fly
screening(n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก
greeting(n) การทักทาย, การต้อนรับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reed    [N] ต้นไม้จำพวกอ้อหรือกก, See also: อ้อ, กก, Syn. papyrus
reed    [N] ขลุ่ย, See also: ปี่, Syn. flute, pipe
reef    [N] แนวหินโสโครก, See also: แนวปะการังใต้ทะเล, Syn. submerged rock
reef    [N] สายแร่, See also: ทางแร่
reef    [N] ส่วนของใบเรือที่ชักลงมา (เมื่อมีลมแรง)
reek    [N] กลิ่นเหม็น
reel    [N] เครื่องม้วน, See also: หลอด
reel    [N] ม้วนฟิล์ม
reel    [N] หลอดด้าย
reel    [VT] ม้วน, See also: หมุน, Syn. roll, spin, whirl

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reed valveลิ้นแบบใบอ่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reef๑. พืดหินใต้น้ำ, หินโสโครก๒. ทางแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reelม้วน, ม้วนแถบ [มีความหมายเหมือนกับ spool ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reelม้วน, ม้วนแถบ [มีความหมายเหมือนกับ spool ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reeling gaitท่าเดินซวนเซ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reengineering (Management)การรื้อปรับระบบ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reecho(รีเอค'โค) vi. สะท้อนกลับ,ดังสะท้อน,
reed(รีด) n. พืชจำพวกกกหรืออ้อ,ขลุ่ย,ปี่,เพลงที่ร้องกับเครื่องดนตรีดังกล่าว,ลำแฝก,ไม้รวก
reed instrumentn. เครื่องมือประเภทปี่และขลุ่ย
reed organn. หีบเพลงประเภทชักชนิดหนึ่งที่มีกลิ่น
reed pipen. ปี่หรือขลุ่ยชนิดที่มีลิ้น
reeding(รี'ดิง) n. ลายร่อง,ลายนูน
reedy(รี'ดี) adj. เต็มไปด้วยต้นกกหรือต้นอ้อ
reef(รีฟ) n. หินโสโครก,โขดหินใต้น้ำหรือสูงขึ้นมาเกือบพันระดับน้ำทะเล,ทางแร่
reek(รีค) n.,v. (ดม,ส่ง) กลิ่นรุนแรงที่ไม่ชวนดม,กลิ่นเหม็น,ไอ,ควัน vt. ใช้ควันอบ,ปล่อยควัน,ปล่อยไอ, See also: reekingly adv. reeky adj.
reel(รีล) n. หลอด,หลอดด้าย,หลอดไม้รวก,รอกม้วน,เครื่องม้วน,จานม้วน,เครื่องปั่นด้าย,ปริมาณด้ายหรือเทปหรือฟิล์มต่อม้วน,อาการหมุน (เคว้ง,โซเซ...) vt. ม้วน,ปั่นด้าย,ทำให้หมุน vi. หมุน,เคว้ง,โซเซ,วกเวียน,หมุนเวียน,รู้สึกเวียนศีรษะ -Phr. (reel of พูดหรือเขียนหรือผลิตออกมาอย่างรวดเร็วและง่ายดาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
reecho(n) ความก้อง,การสะท้อนกลับ,เสียงสะท้อน
reecho(vi) ก้อง,สะท้อนกลับ,ส่งเสียงกลับ
reed(n) ไม้รวก,ต้นอ้อ,ปี่,ขลุ่ย
reedy(adj) คล้ายต้นอ้อ,เต็มไปด้วยต้นอ้อ,มีเสียงคล้ายปี่
reef(n) หินโสโครก,หน้าผา,ทางแร่
reek(n) กลิ่น,ไอ,ควัน
reek(vi) ฟุ้ง,ส่งกลิ่น,มีกลิ่น,มีควัน
reel(n) เครื่องปั่นด้าย,หลอด,รอก,อาการหมุนเคว้ง
reel(vi) โซเซ,เซ,โคลงเคลง,หมุนเวียน
reel(vt) สาวออก,ม้วน,ปั่นด้าย,ทำให้หมุน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซถลา [V] stagger, See also: reel, sag, totter, Example: นักมวยพลาดท่าถูกหมัดจากคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนเซถลาราวนกปีกหัก, Thai definition: เซไปโดยพลันอย่างคนลื่นล้ม
ปรับโครงสร้าง    [V] restructure, See also: reengineer, Example: รัฐบาลพยายามชักจูงให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร จากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมมาเป็นพืชเศรษฐกิจ
อ้อ    [N] reed grass, See also: Arundo donax Linn., Syn. ต้นอ้อ, Example: ใกล้ถนนมีคูน้ำดูเหมือนเป็นที่ลุ่มมีน้ำขัง มีต้นอ้อขึ้นอยู่ประปราย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Arundo donax Linn. ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอในที่ชื้นแฉะ ลำต้นแข็งเป็นปล้อง ข้างในกลวง
โขดหิน [N] rock, See also: reef, Syn. โขด, Example: นกยางทิ้งกองก้างปลาไว้ตามหลืบตามซอกของโขดหิน, Count unit: โขด, Thai definition: หินที่สูงขึ้นเป็นโคกเป็นเนิน, หินที่เป็นจอมสูงขึ้นพ้นน้ำบ้าง อยู่ใต้น้ำบ้าง
ระวิง    [N] reel, See also: spool, spinning wheel, Syn. เครื่องปั่นด้าย, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องสำหรับเอาเข็ดด้ายหรือไหมสวม เมื่อเวลาสาวเส้นด้ายจะได้ออกเป็นเส้นๆ ไม่ขาดไม่ยุ่ง
ซวน    [V] lean, See also: reel, Syn. เซ, ซวนเซ, Ant. ตรง, Example: ก่อนที่จะซวนลงไป มนัสคว้าเธอไว้ไม่ให้เซคะมำลงเสียก่อน, Thai definition: ถลาไปข้างหน้า, เอนไปจากแนว, เอนไปเอนมา
กระหึ่ม    [ADV] reverberate, See also: reecho, resound, pealed, sonorously, roar, thunder, roll, boom, Syn. ก้องกังวาน, Ant. ค่อย, เบา, Example: เสียงดนตรีในงานแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ดังกระหึ่มดีมาก
กก    [N] sedge, See also: reed, rush, Syn. ต้นกก, หญ้ากก, Example: เสื่อจันทบูรณ์ทำจากกกที่ตากแห้งนำไปย้อมสีและสานเป็นเสื่อ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Cyperaceae เกิดในที่ชุ่มแฉะ ใช้ทอหรือสานเสื่อ
ลิ้น    [N] reed, Thai definition: ส่วนของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ข้างใน มีรูปแบนๆ ยาวๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อัญชันขาว[n. exp.] (anchan khāo) EN: Mussel-Shell Creeper   
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อโศก[n.] (asōk ) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
อโศกอินเดีย [n. exp.] (asōk Indīa) EN: Asoke tree ; Cemetary tree ; Mast tree   

CMU English Pronouncing Dictionary
REE    R IY1
REEG    R IY1 G
REEH    R IY1
REEF    R IY1 F
REEK    R IY1 K
REED    R IY1 D
REEL    R IY1 L
REEN    R IY1 N
REEB    R IY1 B
REEP    R IY1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reed    (n) (r ii1 d)
reef    (v) (r ii1 f)
reek    (v) (r ii1 k)
reel    (v) (r ii1 l)
reeds    (n) (r ii1 d z)
reedy    (j) (r ii1 d ii)
reefs    (v) (r ii1 f s)
reeks    (v) (r ii1 k s)
reels    (v) (r ii1 l z)
reeve    (n) (r ii1 v)

French-Thai: Longdo Dictionary
créer(vt) สร้างสรร, รังสรร, สร้างขึ้นมา
entrée(n) |f, pl. entrées| อาหารจานแรกของมื้อซึ่งมักเป็นสลัดหรือซุป, อาหารเรียกน้ำย่อย , See also: S. hors-d'oeuvre,
entrée(n) |f, pl. entrées| ทางเข้า
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: Related: entrée
entrée d'air(n) ทางอากาศเข้า, See also: Related: entrée

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3P[さんピー, san pi-] (n) (col) (sens) threesome [Add to Longdo]
3カードモンテ[スリーカードモンテ, suri-ka-domonte] (n) three-card monte (card game) [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area [Add to Longdo]
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劳动教养[láo dòng jiào yǎng, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄠˋ ㄧㄤˇ, / ] reeducation through labor [Add to Longdo]
劳教[láo jiào, ㄌㄠˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] reeducation through labor [Add to Longdo]
改选[gǎi xuǎn, ㄍㄞˇ ㄒㄩㄢˇ, / ] reelection; to reelect [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] reef; shoal rock [Add to Longdo]
礁岛[jiāo dǎo, ㄐㄧㄠ ㄉㄠˇ, / ] reef island [Add to Longdo]
礁石[jiāo shí, ㄐㄧㄠ ㄕˊ, ] reef [Add to Longdo]
簧片[huáng piàn, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄧㄢˋ, ] reed (music) [Add to Longdo]
簧管[huáng guǎn, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢˇ, ] reed pipe [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, / ] reel silk from cocoons [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, / ] reed; rush; Phragmites communis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
エラーフリー[えらーふりー, era-furi-] error free [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
ギリシア文字[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s) [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
スクリーンイメージバッファ[すくりーん'いめーじばっふぁ, sukuri-n ' ime-jibaffa] screen image buffer [Add to Longdo]
スクリーンエディタ[すくりーん'えでいた, sukuri-n ' edeita] screen editor [Add to Longdo]
スクリーンカプチャー[すくりーんかぷちゃー, sukuri-nkapucha-] screen capture [Add to Longdo]
スクリーンキャプチャ[すくりーんきゃぷちゃ, sukuri-nkyapucha] screen capture [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top