ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sonorously

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sonorously-, *sonorously*, sonorous
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กังวาน[ADV] reverberantly, See also: sonorously, Example: เสียงกลองดังกังวานไปทั่วบริเวณวัด, Thai definition: ก้องอยู่ได้นาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; pealed ; sonorously ; roar ; thunder ; roll ; boom   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sonorously (a) sˈənˈɔːrəsliː (s @1 n oo1 r @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sonorous \So*no"rous\, a. [L. sonorus, fr. sonor, -oris, a
   sound, akin to sonus a sound. See {Sound}.]
   1. Giving sound when struck; resonant; as, sonorous metals.
    [1913 Webster]
 
   2. Loud-sounding; giving a clear or loud sound; as, a
    sonorous voice.
    [1913 Webster]
 
   3. Yielding sound; characterized by sound; vocal; sonant; as,
    the vowels are sonorous.
    [1913 Webster]
 
   4. Impressive in sound; high-sounding.
    [1913 Webster]
 
       The Italian opera, amidst all the meanness and
       familiarty of the thoughts, has something beautiful
       and sonorous in the expression.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
       There is nothing of the artificial Johnsonian
       balance in his style. It is as often marked by a
       pregnant brevity as by a sonorous amplitude. --E.
                          Everett.
    [1913 Webster]
 
   5. (Med.) Sonant; vibrant; hence, of sounds produced in a
    cavity, deep-toned; as, sonorous rhonchi.
    [1913 Webster]
 
   {Sonorous figures} (Physics), figures formed by the
    vibrations of a substance capable of emitting a musical
    tone, as when the bow of a violin is drawn along the edge
    of a piece of glass or metal on which sand is strewed, and
    the sand arranges itself in figures according to the
    musical tone. Called also {acoustic figures}.
 
   {Sonorous tumor} (Med.), a tumor which emits a clear,
    resonant sound on percussion.
    [1913 Webster] -- {So*no"rous*ly}, adv. --
    {So*no"rous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sonorously
   adv 1: in a sonorous manner; "the congregation consisted chiefly
       of a few young folk, who snored sonorously" [syn:
       {sonorously}, {rotundly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top