ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thunder

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thunder-, *thunder*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thunder(n) ฟ้าร้อง
thunder(n) เสียงฟ้าร้อง, See also: เสียงฟ้าผ่า
thunder(n) เสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง, See also: เสียงดังตูมตาม, เสียงดังเปรี้ยง, เสียงเกรียวกราว
thunder(n) คำพูดที่รุนแรงเกรี้ยวกราด
thunder(vi) ฟ้าร้อง
thunder(vi) ส่งเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง, See also: ส่งเสียงดังเกรียวกราว, ส่งเสียงดังเปรี้ยง, ส่งเสียงดังลั่น
thunder(vi) ตะโกนเกรี้ยวกราด, See also: พูดอย่างดุดัน
thunder(vt) ตะโกนเกรี้ยวกราด, See also: พูดอย่างดุดัน
thunderbox(sl) วิทยุที่หิ้วไปได้, See also: เครื่องเสียงที่หิ้วไปได้
thunderbox(sl) ห้องส้วม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thunder(ธัน'เดอะ) n. ฟ้าร้อง, เสียงฟ้าร้อง, เสียงดังสนั่น, เสียงขู่คำราม, การขู่คำราม, vi., vt. (ทำให้เกิด) ส่งเสียงดังสนั่น, ส่งเสียงดังกังวานขู่คำราม, เคลื่อนที่ด้วยเสียงดังสนั่น -Phr. (steal someone's thunder ชิงพูดถึงก่อน, ขโมยใช้สิ่งที่คนอื่นพบก่อน)
thunderbolt(-โบลทฺ) n. สายฟ้า, อัสนี, เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน, เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
thunderclapn. ฟ้าผ่า, เสียงฟ้าผ่า, เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน, เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
thundercloudn. พายุเมฆ., Syn. thunderclouds
thunderheadn. พายุเมฆ
thundering(ธัน'เดอริง) adj. มีฟ้าร้อง, ทำให้เกิดเสียงดังสนั่น, ใหญ่ยิ่ง, ยอดเยี่ยม, ร้ายกาจ n. ฟ้าร้อง, เสียงฟ้าร้อง, Syn. extraordinary
thunderstormn. พายุฝน, ฝนตกหนักที่มีพายุและฟ้าแลบ.
thunderstruckadj. งงงวย, ตกใจเหมือนถูกสายฟ้า, อกสั่นขวัญหาย., Syn. thunderstricken

English-Thai: Nontri Dictionary
thunder(n) เสียงฟ้าร้อง, การแผดเสียง, เสียงระเบิด
thunder
thunderbolt(n) ฟ้าผ่า, สายฟ้า, อสนีบาต
thunderous(adj) มีเสียงฟ้าร้อง, ดังสนั่น, มีเสียงกังวาน
thunderstorm(n) พายุฝนฟ้าคะนอง
thunderstruck(adj) พิศวง, ตกใจ, งงงวย, อกสั่นขวัญหาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thunder squallลมสควอลล์ฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
thundershower(n) พายุฝนฟ้าคะนองที่ตกปรอย ๆ สั้น ๆ

WordNet (3.0)
thunder(n) a booming or crashing noise caused by air expanding along the path of a bolt of lightning
thunder(v) move fast, noisily, and heavily
thunder(v) utter words loudly and forcefully, Syn. roar
thunder(v) be the case that thunder is being heard, Syn. boom
thunder(v) to make or produce a loud noise
Thunder Bay(n) a port city in Ontario on Lake Superior, Syn. Thunder Bay
thunderbird(n) (mythology) the spirit of thunder and lightning believed by some Native Americans to take the shape of a great bird
thunderbolt(n) a discharge of lightning accompanied by thunder, Syn. bolt, bolt of lightning
thunderclap(n) a single sharp crash of thunder
thunderer(n) a noisemaker that makes a sound like thunder

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Thunderv. t. To emit with noise and terror; to utter vehemently; to publish, as a threat or denunciation. [ 1913 Webster ]

Oracles severe
Were daily thundered in our general's ear. Dryden. [ 1913 Webster ]

An archdeacon, as being a prelate, may thunder out an ecclesiastical censure. Ayliffe. [ 1913 Webster ]

Thundern. [ OE. þunder, þonder, þoner, AS. þunor; akin to þunian to stretch, to thunder, D. donder thunder, G. donner, OHG. donar, Icel. þōrr Thor, L. tonare to thunder, tonitrus thunder, Gr. to`nos a stretching, straining, Skr. tan to stretch. √52. See Thin, and cf. Astonish, Detonate, Intone, Thursday, Tone. ] 1. The sound which follows a flash of lightning; the report of a discharge of atmospheric electricity. [ 1913 Webster ]

2. The discharge of electricity; a thunderbolt. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

The revenging gods
'Gainst parricides did all their thunders bend. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Any loud noise; as, the thunder of cannon. [ 1913 Webster ]

4. An alarming or statrling threat or denunciation. [ 1913 Webster ]

The thunders of the Vatican could no longer strike into the heart of princes. Prescott. [ 1913 Webster ]


Thunder pumper. (Zool.) (a) The croaker (Haploidontus grunniens). (b) The American bittern or stake-driver. --
Thunder rod, a lightning rod. [ R. ] --
Thunder snake. (Zool.) (a) The chicken, or milk, snake. (b) A small reddish ground snake (Carphophis amoena syn. Celuta amoena) native to the Eastern United States; -- called also worm snake. --
Thunder tube, a fulgurite. See Fulgurite.
[ 1913 Webster ]

Thunderv. i. [ imp. & p. p. Thundered p. pr. & vb. n. Thundering. ] [ AS. þunrian. See Thunder, n. ] 1. To produce thunder; to sound, rattle, or roar, as a discharge of atmospheric electricity; -- often used impersonally; as, it thundered continuously. [ 1913 Webster ]

Canst thou thunder with a voice like him? Job xl. 9. [ 1913 Webster ]

2. Fig.: To make a loud noise; esp. a heavy sound, of some continuance. [ 1913 Webster ]

His dreadful voice no more
Would thunder in my ears. Milton. [ 1913 Webster ]

3. To utter violent denunciation. [ 1913 Webster ]

Thunderbirdn. (Zool.) An Australian insectivorous singing bird (Pachycephala gutturalis). The male is conspicuously marked with black and yellow, and has a black crescent on the breast. Called also white-throated thickhead, orange-breasted thrust, black-crowned thrush, guttural thrush, and black-breasted flycatcher. [ 1913 Webster ]

Thunderboltn. 1. A shaft of lightning; a brilliant stream of electricity passing from one part of the heavens to another, or from the clouds to the earth. [ 1913 Webster ]

2. Something resembling lightning in suddenness and effectiveness. [ 1913 Webster ]

The Scipios' worth, those thunderbolts of war. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. Vehement threatening or censure; especially, ecclesiastical denunciation; fulmination. [ 1913 Webster ]

He severely threatens such with the thunderbolt of excommunication. Hakewill. [ 1913 Webster ]

4. (Paleon.) A belemnite, or thunderstone. [ 1913 Webster ]


Thunderbolt beetle (Zool.), a long-horned beetle (Arhopalus fulminans) whose larva bores in the trunk of oak and chestnut trees. It is brownish and bluish-black, with W-shaped whitish or silvery markings on the elytra.
[ 1913 Webster ]

Thunderburstn. A burst of thunder. [ 1913 Webster ]

Thunderclapn. A sharp burst of thunder; a sudden report of a discharge of atmospheric electricity. “Thunderclaps that make them quake.” Spenser. [ 1913 Webster ]

When suddenly the thunderclap was heard. Dryden. [ 1913 Webster ]

Thundercloudn. A cloud charged with electricity, and producing lightning and thunder. [ 1913 Webster ]

Thunderern. One who thunders; -- used especially as a translation of L. tonans, an epithet applied by the Romans to several of their gods, esp. to Jupiter. [ 1913 Webster ]

That dreadful oath which binds the Thunderer. Pope. [ 1913 Webster ]

Thunderfishn. (Zool.) A large European loach (Misgurnus fossilis). [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then there was a rumble of thunder and a crash of lightning.แล้วมีเสียงฟ้าร้อง และมีเสียงฟ้าผ่า Clue (1985)
Thunder or lightningสายฟ้าหรือแสงจากฟ้า Labyrinth (1986)
Thunder or lightningสายฟ้าหรือแสงจากฟ้า Labyrinth (1986)
-Only soddin' thunder and bloody lightning'?มันก็แค่เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าแค่นั้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We need a man with thunder in his fist, a hero to boom that pill out past those golfing' gods !เราต้องการกำปั้นฟ้าผ่า วีรบุรุษที่ตีไกลกว่า 2 คนนั่น The Legend of Bagger Vance (2000)
When will the thunder rumble?เมื่อไหร่ฟ้าจะร้อง? Everybody Has a Little Secret (2004)
"Love appears like thunder and disappears like fog.""ความรักปรากฎดุงเหมือนสายฟ้า และจางหายไปดุจสายหมอก" Everybody Has a Little Secret (2004)
The shifting of one's thoughts being like thunder or like a thief.ความคิดของคนน่ะ เปลี่ยนแปลงเหมือนสายฟ้า... ไม่ก็เหมือนขโมย Everybody Has a Little Secret (2004)
clark, are you sure you're not just upset that someone was stealing your hero thunder ?Clark นายไม่เสียคงามรู้สึกน่ะที่คนนั้นมาแย่งการเป็นฮีโร่นายไป? Aqua (2005)
You know, 'cause thunder always comes after lightning.คุณจะรู้ว่า 'ทำให้ฟ้าร้องเสมอมาหลังจากฟ้าผ่า Cars (2006)
- Who knew about the thunder thing?ใครจะรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ฟ้าร้อง? Cars (2006)
[ Thunder Rumbling ](เสียงฟ้าร้อง) Prey (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thunderAfter the lightning came the thunder.
thunderA sharp crack of thunder split the sky.
thunderA sudden crack of thunder broke his sleep.
thunderBlack clouds announced the coming thunderstorm.
thunderCommunications have been cut off for two hours because of a thunderstorm.
thunderFirst it thundered, and then it started to rain.
thunderI had hardly walked a mile when it began to thunder.
thunderI heard it thunder in the distance.
thunderIt is because light travels faster than sound that we see lightning before we hear thunder.
thunderI was surprised at the sudden thunder.
thunderI was taken aback by a thunderclap.
thunderLightning is usually followed by thunder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะนอง(v) thunder, See also: rumble, roll, boom, Example: ฝนยังคงเทกระหน่ำ ฟ้ายังคะนองและสว่างวูบวาบ, Thai Definition: เรียกอาการของฟ้าที่มีเสียงลั่นเปรี้ยงๆ ว่า ฟ้าคะนอง
ฟ้าคะนอง(n) thunder, Example: เมฆคิวมูโลนิมบัสเป็นเมฆที่ทำให้เกิดฟ้าคะนอง กล่าวคือในระหว่างที่มีฝนตกจะมีพายุลมแรง, Thai Definition: ฟ้าลั่นทั่วๆ ไป
ฟ้าร้อง(n) thunder, Syn. ฟ้าคำราม, Example: คนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าร้อง ความมืด และสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือความเข้าใจ, Thai Definition: เสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ
ฟ้าร้อง(v) thunder, Syn. ฟ้าคำราม, Example: ฟ้าร้องเสียงดังมากทำให้เขาต้องรีบคลุมโปงเพราะความกลัว, Thai Definition: เกิดเสียงขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ
ฟ้าลั่น(v) thunder, Syn. ฟ้าลั่น, ฟ้าร้อง, ฟ้าคำราม, Example: ฟ้าลั่นจนบ้านเรือนสะเทือนน่ากลัวมาก, Thai Definition: เกิดเสียงขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ
ฟ้าลั่น(n) thunder, Syn. ฟ้าลั่น, ฟ้าร้อง, ฟ้าคำราม, Example: พอฟ้าแลบต้องรีบปิดหูเพราะรู้ว่าจะเกิดฟ้าลั่นตามมา, Thai Definition: เสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้าลั่น[fālan] (n) EN: thunder
ฟ้าลั่น[fālan] (v) EN: thunder
ฟ้าร้อง[fārøng] (n) EN: thunder  FR: tonnerre [ m ]
ฟ้าร้อง[fārøng] (v) EN: thunder  FR: tonner ; il y a du tonnerre
เสียงฟ้าร้อง[sīeng fārøng] (n, exp) EN: thunder  FR: coup de tonnerre [ m ] ; fracas de tonnerre [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
thunder
thunders
thundered
thundercat
thundering
thunderous
thunderbird
thunderbolt
thundercats
thunderbirds

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thunder
thunders
thundery
thundered
thundering
thunderous
thunderbolt
thunderclap
thunderbolts
thunderclaps

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雷雨[léi yǔ, ㄌㄟˊ ㄩˇ,  ] thunderstorm #16,995 [Add to Longdo]
雷电[léi diàn, ㄌㄟˊ ㄉㄧㄢˋ,   /  ] thunder and lightning #19,103 [Add to Longdo]
雷鸣[léi míng, ㄌㄟˊ ㄇㄧㄥˊ,   /  ] thunder; very loud sounds #22,652 [Add to Longdo]
迅雷[xùn léi, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄟˊ,  ] thunderbolt #22,858 [Add to Longdo]
雷阵雨[léi zhèn yǔ, ㄌㄟˊ ㄓㄣˋ ㄩˇ,    /   ] thunder shower #23,354 [Add to Longdo]
雷声[léi shēng, ㄌㄟˊ ㄕㄥ,   /  ] thunder #32,872 [Add to Longdo]
打雷[dǎ léi, ㄉㄚˇ ㄌㄟˊ,  ] thunder #34,955 [Add to Longdo]
晴天霹雳[qíng tiān pī lì, ㄑㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄆㄧ ㄌㄧˋ,     /    ] thunder from a clear sky (成语 saw); a bolt from the blue #37,803 [Add to Longdo]
雷暴[léi bào, ㄌㄟˊ ㄅㄠˋ,  ] thunderstorm #41,061 [Add to Longdo]
霹雷[pī léi, ㄆㄧ ㄌㄟˊ,  ] thunderbolt #109,101 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かみなり(P);いかずち;いかづち;らい, kaminari (P); ikazuchi ; ikaduchi ; rai] (n) thunder; (P) #4,616 [Add to Longdo]
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth #10,710 [Add to Longdo]
雷電[らいでん, raiden] (n) thunder and lightning #19,910 [Add to Longdo]
ごろごろ[gorogoro] (adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
ごろつく[gorotsuku] (v5k, vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
はたたく[hatataku] (v5k, vi) (arch) to resound loudly (of thunder, etc.) [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n, vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs [Add to Longdo]
サンダー[sanda-] (n) thunder [Add to Longdo]
サンダーバード[sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top