Search result for

pur

(144 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pur-, *pur*.
English-Thai: Longdo Dictionary
purple swamphen(n name uniq ) นกอีโก้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
purple orchid[เพอร์เพิล ออร์คิด] (n) ชงโค พืชใบเลี้ยงคู่ยืนต้นชนิดหนึ่ง ดอกมี 5 กลีบสีม่วง ขาว ชมพู ใบเป็นสมมาตรคล้ายผีเสื้อ
Image:
pursuant (adj) ตามที่, ดังที่, อ้างถึง
See also: S. reference to, reference made to,
pursue[เพอร์ซู] (vt ) ความพยายามในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จลุล่วงลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่ต้องใช้เวลา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pure    [ADJ] บริสุทธิ์, See also: ไม่มีสารอื่นเจือปน, สะอาด, ไร้มลทิน, ไม่ผสม, Syn. unmixed
pure    [ADJ] อย่างสมบูรณ์, See also: อย่างที่สุด
purl    [N] การเย็บแบบพลิกกลับ, Syn. knit, chirp
purl    [N] เส้นไหมดิ้นเงินดิ้นทอง
purl    [VT] เย็บดิ้นเงินดิ้นทอง
purl    [VI] เย็บดิ้นเงินดิ้นทอง
purr    [N] เสียงครางของแมว, Syn. hum
purr    [VI] พูดเสียงแผ่วเบา, See also: พูดพึมพำ, Syn. mutter, drone, sigh
purr    [VT] พูดเสียงแผ่วเบา, See also: พูดพึมพำ, Syn. mutter, drone, sigh
puree    [N] น้ำแกงข้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
purchaseซื้อ, การซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purchase moneyเงินชำระราคาบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purchase taxภาษีการซื้อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
purchase taxภาษีการซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purchaserผู้ซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purchaser for valueผู้ซื้อซึ่งได้ชำระราคาของแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pure accidentอุบัติเหตุโดยเหตุสุดวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Pure Actกิริยภาพบริสุทธิ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pure burning costค่าเสียหายแท้จริง มีความหมายเหมือนกับ burning cost [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pure demographyประชากรศาสตร์บริสุทธิ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Purchaseซื้อ [การบัญชี]
Purchase discountส่วนลดรับ [การบัญชี]
Purchases day bookสมุดรายวันซื้อเชื่อ [การบัญชี]
Purchases ledgerบัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ [การบัญชี]
Purchases orderคำสั่งซื้อ [การบัญชี]
Purchases returnสินค้าส่งคืน [การบัญชี]
Purchases return bookสมุดบันทึกรายวันส่งคืน [การบัญชี]
Purchasingการจัดซื้อ [TU Subject Heading]
Purchasing cooperativeสหกรณ์การซื้อ [เศรษฐศาสตร์]
Purchasing powerอำนาจซื้อ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
purThe purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.
purRows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.
purHe stole my purse from me.
purYour purse is similar to mine.
purDid you accomplish your purpose?
purDid you make that mistake on purpose?
purThe woman served her purpose.
purThat boy hit her child on purpose.
purAya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.
purWhen will you ever loosen your purse strings?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purblind(เพอ'ไบลนดฺ) adj. เกือบบอด,กึ่งบอด,ตามัว,ขาดความคิด,เซ่อ,โง่
purchase(เพอ'เชิส) vt. ซื้อ,จัดซื้อ n. การซื้อ ,คานงัด,อุปกรณ์ยกของ,กำลังงัด, See also: purchasable adj. purchaser n., Syn. buy
pure(เพียว'เออะ) n. บริสุทธิ์,หมดจด,พันธุ์แท้,โดยตรง,ชัดแจ้งและจริง ๆ ,แน่นอน,เกลี้ยงเกลา,ขาวสะอาด,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน,เป็นหญิงพรหมจารี,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง., See also: pureness n., Syn. unmixed,unpolluted
pureblood(เพียว'บลัด) n.,adj. พันธุ์แท้,พันธุ์บริสุทธิ์
purebred(เพียว'เบรด) adj.,n. พันธุ์แท้
purely(เพียว'ลี) adv. อย่างบริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน,เท่านั้น,เต็มที่,สิ้นเชิง,ทั้งหมด,อย่างไร้เดียงสา
purgation(เพอเก'เชิน) n. การถ่ายท้อง,การชำระล้าง,การทำให้บริสุทธิ์,การกวาดล้าง,การล้างบาป
purgative(เพอ'กะทิฟว) adj. ถ่ายท้อง,ชำระล้าง. n. ยาถ่าย,ยาระบาย. S. cathartic
purgatory(เพอ'กะทอรี) n. ที่ที่คนตายไปสู่เพื่อการล้างบาป ที่ที่มีการทำโทษ adj. เป็นการชำระล้าง,เป็นการชดเชยความผิด
purge(เพิร์จ) v.,n. (การ) ชำระล้าง,ขจัด,กวาดล้าง,ล้างบาป,ถ่ายท้อง,ทำให้ไม่มีราคี,สิ่งที่ใช้ชำระล้าง,ยาถ่าย,ยาระบาย., See also: purgeable adj. purger n., Syn. cleanse

English-Thai: Nontri Dictionary
purchase(n) การซื้อ,ของซื้อขาย,ค่า,ราคา,สิ่งที่ซื้อมา
purchase(vt) ซื้อ,ซื้อขาย,จัดซื้อ
purchaser(n) ผู้ซื้อ,คนซื้อ
pure(adj) บริสุทธิ์,สะอาด,หมดจด,เกลี้ยงเกลา,พันธุ์แท้
purely(adv) อย่างบริสุทธิ์,อย่างหมดจด,อย่างสะอาด,อย่างไร้เดียงสา
pureness(n) ความบริสุทธิ์,ความสะอาด,ความหมดจด
purgative(adj) ซึ่งทำให้สะอาด,ซึ่งถ่ายท้อง,ซึ่งชำระล้าง
purgative(n) ยาถ่าย,ยาระบาย,ยารุ
purgatory(n) นรก,สถานล้างบาปผู้ตาย
purge(n) การถ่ายยา,การชำระล้าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสดงเจตจำนง [V] aim at, See also: purpose, intent, Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตนา
จัดซื้อ    [V] purchase, See also: procure, Ant. ขาย, Example: รัฐบาลอเมริกาจัดซื้อเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบสเตลต์ เพื่อนำมาใช้ในกองทัพ, Thai definition: ดำเนินการซื้อหรือหามา (ใช้อย่างเป็นทางการ)
จัดซื้อจัดจ้าง    [V] procure, See also: purchase, Example: กระทรวงศึกษาธิการได้จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขึ้นในปี 2540, Thai definition: ดำเนินการซื้อ และจ้างอย่างมีระเบียบแบบแผน
ใบสั่งซื้อ [N] purchase order, Example: การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำบัญชีเจ้าหนี้ต้องอาศัยข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบบันทึกการรับสินค้าและใบกำกับสินค้า, Thai definition: เอกสารที่แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสั่งซื้อสิ้นค้า
พันธุ์แท้    [ADJ] pure breed, Example: เจ้าสุนัขคู่นั้นเป็นสุนัขพันธุ์แท้จากอเมริกา
แปะโป้ง [V] purchase on credit, Syn. ค้าง, ติดค้าง, ค้างชำระ, Example: เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ ลูกค้าแต่ละรายมีแต่มาแปะโป้ง, Thai definition: ค้างชำระไว้ก่อน
ภาษีการค้า    [N] purchase tax, See also: business tax, Example: กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ขอให้รัฐบาลปรับการคิดภาษีการค้าเสียใหม่
ม่วง    [ADJ] purple, See also: violet, Example: คนกั้นประตูมักร้องขอแบงค์ม่วงจากผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าว
ม่วง    [N] purple, See also: violet, Syn. สีม่วง, Example: สีที่ใช้ตบแต่งเป็นดอกไม้ปลายอุบะได้มีสองสี คือ แดงและม่วง
หมดจด    [ADV] cleanly, See also: purely, clearly, Syn. สะอาด, บริสุทธิ์, ใสสะอาด, Ant. สกปรก, เปรอะเปื้อน, Example: ถ้าจะดูว่าบ้านใดเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดหมดจดแล้ว ให้ดูครัวเป็นสำคัญ, Thai definition: สะอาด, ไม่มีตำหนิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจการซื้อ[n. exp.] (amnāt kān seū) EN: purchasing power   FR: pouvoir d'achat [m]
อเนกประสงค์[X] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose   
อสุจิ[adj.] (asuji) EN: unclean ; impur   FR: impur
ใบคำสั่งซื้อ[n. exp.] (bai khamsang seū) EN: purchase order   
ใบสั่งซื้อ[n. exp.] (bai sangseū) EN: purchase order ; order ; order letter   
บานบุรีสีม่วง[n. exp.] (bānburī sī muang ) EN: Purple Allamanda ; Purple Bignonia   
บัญชีซื้อ[n. exp.] (banchī seū) EN: purchase account   
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: virgin ; chaste ; pure   FR: vierge ; chaste
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: pure ; clean ; immaculate   FR: pur ; sain ; immaculé
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUR    P ER1
PURT    P ER1 T
PURE    P Y UH1 R
PURI    P UH1 R IY0
PURR    P ER1
PURK    P ER1 K
PURA    P Y UH1 R AH0
PURA    P UH1 R AH0
PURER    P Y UH1 R ER0
PUREE    P Y UH0 R EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pure    (j) (p y u@1 r)
purl    (v) (p @@1 l)
purr    (v) (p @@1 r)
purer    (j) (p y u@1 r @ r)
purge    (v) (p @@1 jh)
purls    (v) (p @@1 l z)
purrs    (v) (p @@1 z)
purse    (v) (p @@1 s)
pursy    (j) (p @@1 s ii)
Purvis    (n) (p @@1 v i s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
プロ[ぷろ, puro] Thai: ระดับผู้ชำนาญงาน English: professional
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: โปรแกรม(คอมพิวเตอร์)
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: กำหนดการ English: schedule

German-Thai: Longdo Dictionary
spüren(vi vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ) , See also: Related: fühlen

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
Bスプライン関数[ビースプラインかんすう, bi-supurain kansuu] (n) {comp} B-spline [Add to Longdo]
C++言語[シープラスプラスげんご, shi-purasupurasu gengo] (n) C++; C plus plus [Add to Longdo]
CDプレーヤー(P);CDプレイヤー[シーディープレーヤー(CDプレーヤー)(P);シーディープレイヤー(CDプレイヤー), shi-dei-pure-ya-( CD pure-ya-)(P); shi-dei-pureiya-( CD pureiya-)] (n) CD player; (P) [Add to Longdo]
DVDプレーヤー[ディーブイディープレーヤー, dei-buidei-pure-ya-] (n) DVD player; (P) [Add to Longdo]
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
MP3プレーヤー[エムピースリープレーヤー, emupi-suri-pure-ya-] (n) {comp} MP3 player; (P) [Add to Longdo]
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化脓性[huà nóng xìng, ㄏㄨㄚˋ ㄋㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] purulent (containing pus); septic [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] purine in chem. compound; whisper [Add to Longdo]
嘌呤[piào lìng, ㄆㄧㄠˋ ㄌㄧㄥˋ, ] purine [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] purport [Add to Longdo]
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, ] purse up (lips); to smooth [Add to Longdo]
采买[cǎi mǎi, ㄘㄞˇ ㄇㄞˇ, / ] purchase; buy [Add to Longdo]
采购员[cǎi gòu yuán, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ ㄩㄢˊ, / ] purchaser; purchasing agent [Add to Longdo]
普雷克斯流程[pǔ léi kè sī liú chéng, ㄆㄨˇ ㄌㄟˊ ㄎㄜˋ ㄙ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, ] purex [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] pure; cleanse [Add to Longdo]
净化[jìng huà, ㄐㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] purify [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アップリンク[あっぷりんく, appurinku] uplink [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[むらさき, murasaki] purpurfarben, violett, -lila [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pur \Pur\, v. i. [imp. & p. p. {Purred}; p. pr. & vb. n.
   {Purring}.] [Of imitative origin; cf. Prov. G. purren.]
   To utter a low, murmuring, continued sound, as a cat does
   when pleased. [Written also {purr}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pur \Pur\, v. t.
   To signify or express by purring. --Gray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pur \Pur\, n.
   The low, murmuring sound made by a cat to express contentment
   or pleasure. [Written also {purr}.]
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 pur [pyr]
   mere; solitary; sole
   pure
   clean
   simple; straightforward
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 pur
   pure
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top