หรือคุณหมายถึง pureneß?
Search result for

pureness

(9 entries)
(0.2067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pureness-, *pureness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pureness    [N] ความบริสุทธิ์, Syn. purity

English-Thai: Nontri Dictionary
pureness(n) ความบริสุทธิ์,ความสะอาด,ความหมดจด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's obviously doubting her, um, pureness.เห็นได้ชัดว่าเขาสงสัยในความ เอ่อ... บริสุทธิ์น่ะ Sita Sings the Blues (2008)
I find the whole pureness thing really... odd.ผมคิดว่าความเชื่อ เกี่ยวกับความบริสุทธิ์เนี่ย... แปลก Sita Sings the Blues (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบริสุทธิ์    [N] purity, See also: pureness, cleanness, Syn. ความบริสุทธิ์สะอาด, Ant. ความสกปรก, Example: ธรรมชาติมีแต่ความบริสุทธิ์, Thai definition: การปราศจากสิ่งเจือปน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børisut) EN: purity ; pureness ; cleanness ; innocence   FR: innocence [f] ; sincérité [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pureness    (n) (p y u@1 n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pureness \Pure"ness\, n.
   The state of being pure (in any sense of the adjective).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pureness
   n 1: being undiluted or unmixed with extraneous material [syn:
      {purity}, {pureness}] [ant: {impureness}, {impurity}]
   2: the state of being unsullied by sin or moral wrong; lacking a
     knowledge of evil [syn: {purity}, {pureness}, {sinlessness},
     {innocence}, {whiteness}]
   3: a woman's virtue or chastity [syn: {honor}, {honour},
     {purity}, {pureness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top