ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chirp

CH ER1 P   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chirp-, *chirp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chirp[N] เสียงร้องจ๊อกแจ๊ก, See also: เสียงนกร้อง
chirpy[ADJ] ร่าเริง, See also: แจ่มใส, Syn. cheerful, merry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chirp(เชิร์พ) {chirped,chirping,chirps} v.,n. (ทำ) เสียงร้องของนกหรือแมลง (จ๊อก ๆ ,กรี๊ด ๆ), See also: chirper n. ดูchirp chirpingly adv. ดูchirp

English-Thai: Nontri Dictionary
chirp(n) เสียงร้อง(นกหรือแมลง)
chirp(vi)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How am I supposed to prove to people I've changed when you're there to chirp in their ears and remind them of my past?ข้าจะพิสูจน์ได้อย่างไร พิสูจน์ให้ผู้อื่นเห็นว่าข้าเปลี่ยน ในเมื่อเจ้าคอยกล่อมหัวพวกเขา เกี่ยวกับอดีตของข้า The Cricket Game (2013)
Send it already. ( cell phone chirps ) There must've been a part of me that didn't believe it,ส่งไปแล้ว มีบางส่วนในตัวฉันที่ยังไม่เชื่อ For Whom the Bell Tolls (2011)
And then it just sort of, you know, "brr," chirps up.ใช้เวลาบางส่วนคณิตศาสตร์อย่าง จริงจังและเดือนของคอมพิวติ้ง The Riddle of Black Holes (2010)
♪ But if I begin to ♪ ♪ Chirp# แต่เมื่อไรที่ฉันเริ่มร้อง... # # จิ๊บๆๆ # Duets (2010)
Yeah, very funny, mixer. [r2-d2 chirps frantically] Stop messing around.เออน่ะ ขำจริ๊ง มิกเซอร์ อย่าเกะกะสิ Voyage of Temptation (2010)
The science chirps for itself.วิทยาศาสตร์หัวเราะท้องแข็ง The Jiminy Conjecture (2009)
In 1890, Emile Dolbear determined that there was a fixed relationship between the number of chirps per minute of the snowy tree cricket and the ambient temperature.ปี 1980 เอมิล ดอลล์แบร์ ค้นพบว่า มีความสัมพันธ์ที่แน่นอน The Jiminy Conjecture (2009)
Sounds like a cricket. Hang on. Based on the number of chirps per minute and the ambient temperature in this room, it is a snowy tree cricket.เสียงเหมือนจิ้งเหรีด รอเดี๋ยว อิงจากเสียงร้องต่อนาที The Jiminy Conjecture (2009)
[ CAR ALARM CHIRPS ][ CAR ALARM CHIRPS ] Ninja Assassin (2009)
[ CAR ALARM CHIRPS ][ CAR ALARM CHIRPS ] Ninja Assassin (2009)
[ crickets chirp ] It's one of Aesop's Fables?นายอยู่ไกลจากเท็กซัสนะ Harold (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chirpA lot of insects are chirping in the field.
chirpI can hear the chirping of insects.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพรียกพร้อง[V] call out, See also: chirp, cry, shout, Thai definition: ร้องเซ็งแซ่
เจี๊ยบ[INT] chirp, See also: chirping, Example: ลูกไก่ส่งเสียงเจี๊ยบๆ ตลอดเวลาทำให้เราอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง, Thai definition: เสียงร้องของลูกเจี๊ยบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจี๊ยบ[n.] (jīep) EN: cry of a chick ; chirp   
กริ่ง[n.] (kring) EN: clink ; tinkle ; jingle ; chirp of a cricket   FR: sonnerie [f] ; dring !

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIRP    CH ER1 P
CHIRPS    CH ER1 P S
CHIRPY    CH ER1 P IY0
CHIRPING    CH ER1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chirp    (v) tʃˈɜːʳp (ch @@1 p)
chirps    (v) tʃˈɜːʳps (ch @@1 p s)
chirpy    (j) tʃˈɜːʳpiː (ch @@1 p ii)
chirped    (v) tʃˈɜːʳpt (ch @@1 p t)
chirpily    (a) tʃˈɜːʳpɪliː (ch @@1 p i l ii)
chirping    (v) tʃˈɜːʳpɪŋ (ch @@1 p i ng)
chirpiness    (n) tʃˈɜːʳpɪnəs (ch @@1 p i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sào, ㄙㄠˋ, ] chirping of birds, #586,391 [Add to Longdo]
虫鸟叫声[chóng niǎo jiào shēng, ㄔㄨㄥˊ ㄋㄧㄠˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, / ] chirp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
ぴいぴい[, piipii] (n,adj-f,adv) (1) (on-mim) whistling or chirping; (2) flute; (3) beginner; (4) poor [Add to Longdo]
チューチュー鳴く;ちゅうちゅう鳴く[チューチューなく(チューチュー鳴く);ちゅうちゅうなく(ちゅうちゅう鳴く), chu-chu-naku ( chu-chu-naku ); chuuchuunaku ( chuuchuu naku )] (exp,v5k) to squeak; to chirp; to twitter [Add to Longdo]
チュンチュン;チュン;ちゅんちゅん;ちゅん[, chunchun ; chun ; chunchun ; chun] (adv,adv-to) (on-mim) chirp; cheep [Add to Longdo]
初鴬;初鶯(oK)[はつうぐいす, hatsuuguisu] (n) first Japanese bush warbler to chirp this year (i.e. spring) [Add to Longdo]
蝉時雨[せみしぐれ, semishigure] (n) outburst of cricket chirping [Add to Longdo]
鳴き声(P);啼き声;啼声(io);鳴声(io)[なきごえ, nakigoe] (n,vs) (See 泣き声) cry (esp. animal); roar; chirp; tweet; bark; whine; meow; (P) [Add to Longdo]
鳴き頻る;鳴きしきる[なきしきる, nakishikiru] (v5r) to chirp or buzz constantly (usu. insects or birds) [Add to Longdo]
綿蛮;緜蛮[めんばん, menban] (n,adj-t) chirping of a small bird [Add to Longdo]
落花啼鳥[らっかていちょう, rakkateichou] (exp) (obsc) the poetic feeling of a late spring scene (with flowers scattering and birds chirping) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chirp \Chirp\, v. i. [imp. & p. p. {Chirped}; p. pr. & vb. n.
   {Chirping}.] [Of imitative orgin. Cf. {Chirk}, {Chipper},
   {Cheep}, {Chirm}, {Chirrup}.]
   To make a shop, sharp, cheerful, as of small birds or
   crickets.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chirp \Chirp\, n.
   A short, sharp note, as of a bird or insect. "The chirp of
   flitting bird." --Bryant.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chirp
   n 1: a sharp sound made by small birds or insects
   v 1: make high-pitched sounds; "the birds were chirping in the
      bushes" [syn: {peep}, {cheep}, {chirp}, {chirrup}]
   2: sing in modulation [syn: {tweedle}, {chirp}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top