Search result for

oft

(100 entries)
(0.0641 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oft-, *oft*.
English-Thai: Longdo Dictionary
fabric softener(n) น้ำยาปรับผ้านุ่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oft    [ADV] บ่อยๆ, Syn. frequently
often    [ADV] บ่อยๆ, See also: บ่อยครั้ง, Syn. frequently, oftentimes, Ant. seldom, rarely
oftentimes    [ADV] บ่อยๆ, See also: บ่อยครั้ง, Syn. frequently, often, Ant. seldom, rarely

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oftIt should be stressed that we are often influenced by advertising without being aware of it.
oftFear often exaggerates danger.
oftAs you have often been here before, show me around, please.
oftI used to go fishing quite often; but now I rarely go.
oftWhen I was a child, my mother would often read fairy tales to me.
oftIt is often pointed out that a vague smile is typical of the Japanese.
oftThe Isonos would often go hiking.
oftHow often do you take a bath a week?
oftWhen we are with a person we don't want to be seen with, we often meet someone we know.
oftWe would often sit up all night discussing politics.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oft(ออฟทฺ) adv. =often (ดู)
often(ออฟ'เฟิน,ออ'เฟิน) adv. บ่อย ๆ ,เป็นประจำ
aloft(อะลอฟทฺ') adv. สูงขึ้นไป, เบื้องบน, ขึ้นไปในอากาศ, บนเสากระโดงเรือ, บนสวรรค์
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
bundled softwareโปรแกรมโหลหมายถึง ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ มักจะให้มา เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โปรแกรมระบบดอสและวินโดว์แล้ว
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์
corn loftn. ฉางข้าว
croft(ครอฟทฺ) n. ที่ดินใกล้บ้าน ใช้ปลูกพืชสวนครัว,ที่นาเล็ก ๆ ใกล้บ้าน
crofter(ครอฟ'เทอะ) n. ผู้เช่านาเล็ก ๆ ,ทำงาน
hayloftn. เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา

English-Thai: Nontri Dictionary
oft(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
often(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
aloft(adv) เบื้องบน,สูงขึ้น,บนสวรรค์
croft(n) นาแปลงเล็ก
loft(n) ห้องเพดาน
loftiness(n) ความสูง,ความเลิศลอย,ความสง่า,ความทะนงตัว,ความโอ่โถง
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
SOFT soft drink(n) น้ำอัดลม
soft(adj) อ่อนนุ่ม,อ่อน,อ่อนโยน,เบา,ละมุนละไม,นิ่มนวล
soften(vi) เบาลง,อ่อนลง,จาง,เลือน,หยุ่น,นิ่ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัก    [ADV] often, See also: frequently, Syn. มักจะ, โดยมาก, ค่อนข้าง, Example: ในวันที่มีอากาศร้อน เรามักกระหายน้ำมากเป็นพิเศษ
มักจะ    [ADV] often, See also: frequently, Example: พ่อแม่มักจะกระตุ้นให้เด็กชายคล่องแคล่วว่องไว เอะอะตึงตัง แต่จะสอนลูกสาวให้เงียบๆ
ร่ำไป    [ADV] often, See also: frequently, repeatedly, generally, Syn. บ่อย, เรื่อยๆ, Example: ตาของฉันคอยแต่จะปิดลงอยู่ร่ำไป, Thai definition: พร่ำเพรื่อไป
หลายครั้ง    [ADV] often, See also: over and over, again, many times, Syn. หลายหน, หลายครา, หลายคราว, หลายที, Ant. ครั้งเดียว, ทีเดียว, Example: ในปีนี้จะมีการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงเทพฯ หลายครั้ง
นิจสิน    [ADV] often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. ปกติ, บ่อย, ประจำ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai definition: เป็นปกติเสมอไป
เนืองนิจ [ADV] often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. เสมอๆ, เนือง, เนืองๆ, บ่อยๆ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นเนืองนิจ
เป็นกิจวัตร [ADV] often, See also: frequently, generally, repeatedly, time and again, Syn. เป็นประจำ, เสมอ, Example: สโมสรบรรดานายทหารและครอบครัวอาศัยสโมสรเป็นที่สังสรรค์กันแทบทุกเย็นเป็นกิจวัตร
ถี่    [ADV] often, See also: frequently, always, Example: เต่าไม่ได้หายใจถี่ เป็นจังหวะอย่างสัตว์อื่นๆ, Thai definition: มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
ถี่ๆ    [ADV] frequently, See also: often, always, Syn. ถี่, Example: น้ำสายเบ็ดที่ไหวไปมาถูกกระตุกถี่ๆ แล้วดึงยาวลงล่าง, Thai definition: มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
ไม่ขาดปาก [ADV] frequently, See also: often, regularly, usually, Example: พ่อชมแม่ไม่ขาดปากในฝีมือทำอาหารของแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
เบา[adj.] (bao) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low   FR: faible ; léger
เบา[adv.] (bao) EN: softly ; gently ; lightly   FR: faiblement ; légèrement
เบา ๆ [X] (bao-bao) EN: softly ; gently ; lightly   FR: doucement ; légèrement
บ่อย[X] (bǿi = bøi) EN: often ; frequently   FR: souvent ; fréquemment
บ่อย ๆ[X] (bǿi-bǿi) EN: frequently ; very often ; often   FR: très souvent ; fréquemment
บ่อยมาก[adv.] (bǿi māk) EN: so often   FR: si souvent ; tellement souvent ; très souvent
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate   
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner   FR: souple ; délié

CMU English Pronouncing Dictionary
OFT    AO1 F T
OFTEL    AA1 F T EH2 L
OFTEN    AO1 F AH0 N
OFTEN    AO1 F T AH0 N
OFTENER    AO1 F AH0 N ER0
OFTENER    AO1 F T AH0 N ER0
OFTEDAHL    AA1 F T AH0 D AA0 L
OFTENTIMES    AO1 F AH0 N T AY2 M Z
OFTENTIMES    AO1 F T AH0 N T AY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oft    (a) (o1 f t)
often    (a) (o1 f n)
oftener    (a) (o1 f n @ r)
oft-times    (a) - (o1 f - t ai m z)

German-Thai: Longdo Dictionary
oftบ่อยๆ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
oft {adv}frequently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
おっぱいアイス[, oppai aisu] (n) (See おっぱい・1,アイス) soft icecream sold in a balloon [Add to Longdo]
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P) [Add to Longdo]
お座敷がかかる;御座敷がかかる;お座敷が掛かる;御座敷が掛かる[おざしきがかかる, ozashikigakakaru] (exp,v5r) to be invited (often to perform for an audience); to be called [Add to Longdo]
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勤密[qín mì, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄧˋ, ] often; frequently [Add to Longdo]
往往[wǎng wǎng, ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ, ] often; frequently [Add to Longdo]
很多时[hěn duō shí, ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˊ, / ] often [Add to Longdo]
时常[shí cháng, ㄕˊ ㄔㄤˊ, / ] often; frequently [Add to Longdo]
时时[shí shí, ㄕˊ ㄕˊ, / ] often; constantly [Add to Longdo]
每每[měi měi, ㄇㄟˇ ㄇㄟˇ, ] often [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, / ] often; regularly; (archaic) luggage rack on a chariot (drooping down like ears, hence "chariot ears") [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software [Add to Longdo]
システムソフトウェア[しすてむそふとうえあ, shisutemusofutouea] system software [Add to Longdo]
ソフト[そふと, sofuto] soft [Add to Longdo]
ソフトウェア[そふとうえあ, sofutouea] software [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oft \Oft\ ([o^]ft; 115), adv. [AS. oft; akin to OS. & G. oft,
   OHG. ofto, Sw. ofta, Dan. ofte, Icel. opt, Goth. ufta; of
   uncertain origin. Cf. {Often}.]
   Often; frequently; not rarely; many times. [Poetic]
   --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Oft she rejects, but never once offends. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oft \Oft\, a.
   Frequent; often; repeated. [Poetic]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oft
   adv 1: many times at short intervals; "we often met over a cup
       of coffee" [syn: {frequently}, {often}, {oftentimes},
       {oft}, {ofttimes}] [ant: {infrequently}, {rarely},
       {seldom}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 oft [ɔft]
   frequently; often
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top