Search result for

nota

(130 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nota-, *nota*
Possible hiragana form: のた
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
notary[N] พนักงานจดทะเบียน (คำเรียกสั้นของ notary public), Syn. accountant
notable[ADJ] ซึ่งมีชื่อเสียงโดดเด่น, See also: ซึ่งมีความสามารถ, Syn. remarkable, Ant. ordinary
notable[N] คนที่มีชื่อเสียงโดดเด่น, See also: คนสำคัญ, Syn. bigwig, dignitary, public figure, VIP
notable[ADJ] ขยันขันแข็ง, See also: พากเพียรพยายาม, อุตสาหะ, Syn. industrious
notable[ADJ] น่าจดจำ, See also: ที่ควรระลึก
notable[N] บุคคลที่มีชื่อเสียง, See also: บุคคลซึ่งเป็นที่รู้จัก, บุคคลสำคัญ
notably[ADV] อย่างโดดเด่น, See also: อย่างมีชื่อเสียง, อย่างยอดเยี่ยม, Syn. remarkably, noticeably
notarize[VT] รับรอง, See also: จดทะเบียน, Syn. affirm, certify, confirm, Ant. negate, validate
notation[N] เครื่องหมายที่ใช้แทนระบบตัวเลขหรือเสียง, See also: สัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในทางดนตรี คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
notation[N] หมายเหตุ, See also: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
notability(โนทะบิล'ลิที) n. ความน่าสังเกต,ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,บุคคลที่สังเกต, Syn. destinction
notable(โน'ทะเบิล) adj.,n. (คนที่) น่าสังเกต,เด่น,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,น่าจดจำ,มีความสามารถ,ประหยัด,อุตสาหะ., See also: notably adv., Syn. wellknown
notation(โนเท'เชิน) n. บันทึก,หมายเหตุ,เครื่องหมาย,หนังสือ,จดหมาย,การทำบันทึกหมายเหตุ
annotate(แอน' โนเทท) vt.,vi. ทำหมายเหตุประกอบ, ให้คำจำกัดความประกอบ. -annotative, annotatory adj. -annotator n.
annotation(แอนโนเท' เชิน) n. การทำหมายเหตุประกอบ, การให้คำจำกัดความประกอบ (note)
cenotaphn. อนุสาวรีย์ (เพื่อระลึกถึงผู้ตายซึ่งฝังอยู่ที่อื่น), See also: cenotaphic adj.
connotation(คอนนะเท'เชิน) n. การกินความหมายกว้าง,การมีความหมายว่า,การแสดงในขณะเดียวกันว่า,ความหมาย, See also: connotative,connotive, Syn. implication
denotationn. การแสดงออก,ความหมายเครื่องหมาย,ชื่อ., See also: denotative adj. ดูdenotation

English-Thai: Nontri Dictionary
notable(adj) สะดุดตา,มีชื่อเสียง,เด่น,น่าสังเกต,น่าจดจำ
notable(n) ผู้มีชื่อเสียง,คนเด่น,คนที่น่าจดจำ
notably(adv) อย่างน่าจดจำ,อย่างน่าสังเกต,อย่างสะดุดตา
notary(n) จ่าศาล,ทนายความ,พนักงานทะเบียนบ้าน
notation(n) หมายเหตุ,คำอธิบาย,เครื่องหมาย,การบันทึก,เอกสาร,จดหมาย
annotate(vt) บันทึกหมายเหตุ,ทำหมายเหตุประกอบ,อธิบาย
annotation(n) หมายเหตุ,คำอธิบายประกอบ
connotation(n) การอธิบาย,การแสดงความหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
notal-หลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
notalgia; dorsalgia; dorsodyniaอาการปวดหลัง, อาการเจ็บหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
notary publicพนักงานรับรองเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notationสัญกรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Notariesพนักงานรับรองเอกสาร [TU Subject Heading]
Notationสัญลักษณ์, สัญญลักษณ์
สัญลักษณ์ (Notation) แผนการจัดหมู่แต่ละระบบมีการใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายประจำหรือแทนหมวดหมู่ต่างๆ ตั้งแต่หมวดใหญ่จนถึงหมวดย่อย โดยสัญลักษณ์ที่ใช้มักเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร หรือใช้ทั้งสองอย่างประกอบกัน แบ่งได้ดังนี้

1. สัญลักษณ์เชิงบริสุทธิ์ (Pured notation) คือ สัญลักษณ์ที่ใช้เพียงตัวเลข หรือตักอักษรอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้

2. สัญลักษณ์ประสม (Mixed notation) คือ สัญลักษณ์ที่มีหลายอย่างประสมกัน เช่น มีตัวเลขและตัวอักษร เช่น สัญลักษณ์ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

3. สัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้น (Hierarchical notation) เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการจัดหมู่ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นของการจัดแบ่งเนื้อหาวิชาจากหมวดใหญ่ไปจนถึงหมวดวิชาที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้

4. สัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา (Expressive notation) ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมสากล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้นและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา

5. สัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องช่วยความจำ (Mnemonic Aids) หมายถึง สัญลักษณ์อย่างเดียวกันใช้แทนความหมายเหมือนกันตามหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ที่แสดงภาษาแสดงประเทศ แสดงรูปแบบคำประพันธ์และแสดงรูปแบบมาตรฐานของภาษา ตามระบบทศนิยมดิวอี้

บรรณานุกรม

ทองหยด ประทุมวงศ์. 2528. ระบบจัดหมู่ของห้องสมุด (Classification System). วารสารวิทยบริการ 7, 1 (ก.ค. 2528) : 66-79. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Notationสูตรสมการ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
NOTAM[no-tam] (Notice to Airmen) ประกาศนักบิน
notarial {adj}[โนทาเรียล] (adj) การจดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was notable for the fact that it was not moving in an asteroidal ellipse, but rather, it had a hyperbolic orbit and was shooting through our solar system.มันมีความโดดเด่น เพราะมันไม่เคลื่อนที่ อยู่ในวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย ยิ่งกว่านั้น มันมีวงโคจรเป็นรูปไฮเปอร์บอล่า The Day the Earth Stood Still (2008)
I'm, like, the least notable person in this car.ฉัน ก็เหมือนกับ จะเป็นคนที่น่าจดจำน้อยสุด ในรถเนี่ย I Love You, Beth Cooper (2009)
JUST THE NOTATIONS OF AN OBSERVANT STUDENT.มีแต่นักเรียนที่ดูตั้งใจเรียนทั้งนั้น Zoe's Reprise (2009)
Ok,I found something notable on Lancaster.โอเค ฉันเจอเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสะดุดตา A Shade of Gray (2009)
If it wasn't notarized, I'd think it was a fake.ถ้าไม่มีคำยืนยัน ฉันคงคิดว่าเป็นของปลอม Gone with the Will (2009)
The right notables in attendance.แบบผู้ใหญ่ , เลิศหรู เหมาะแก่การเข้าร่วมอย่างมาก Remains of the J (2009)
As well as having a notable heritage, he has spoken to audiences across the world.เช่นเดียวกับการมีอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียง เขาได้บรรยายให้กับผู้ฟังมาแล้วทั่วโลก S.O.B. (2009)
WELL, YOU HAVE, FOR THE MOST PART, WITH A FEW NOTABLE EXCEPTIONS.แต่ก้อมีข้อยกเว้นที่เด่นชัดบ้าง Valley Girls (2009)
Notably, she was incapable of producing offspring.ไม่เลย เธอไม่สามารถตั้งครรภ์ และให้กำเนิดทารกได้ Night of Desirable Objects (2009)
In Japanese music notation it's Ha Ni Ho He To I Ro Ha, isn't it?สัญลักษณ์ภาษาญี่ปุ่นในดนตรี... ...ก็คือ ฮา นิ โฮ เฮะ โท อิ โระ ฮะ ใช่ไหมครับ? Episode #1.5 (2009)
no one's gonna drive 100 miles for diapers or for a public notary for legal paperwork.หรือเพื่อจดทะเบียนรับรองทางกฎหมาย ถ้าเด็กอยู่ในระบบ พวกเขาจะพาเราไปถึงตัวเขาได้ Cradle to Grave (2009)
The head of our software design team, a man whose father's own notable history with ENCOM helped make this company what it is today.หัวหน้าทีมออกแบบซอฟต์แวร์ ที่พ่อของเขา... ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับเอ็นคอม TRON: Legacy (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
notaOur century has seen a notable increase of knowledge.
notaChemistry has made notable progress in recent years.
notaNotaries are involved in the drawing up of notarial deeds and sealed envelope deeds.
notaThe area is notable for its scenery and wildlife.
notaWhen one goes to the notary public's office the following are required.
notaWhen the articles of incorporation are complete it is essential to go to the notary public's office to undertake certification of the articles drawn up.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บุคคลสำคัญมาก[X] (bukkhon samkhan māk) EN: v.i.p. ; very important person   FR: notabilité [f] ; VIP = V.I.P. [m] ; personnalité de marque [f]
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding   FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ไฟเลี้ยว[n.] (fai līo) EN: turn signal lights ; indicator ; direction signal (am.)   FR: clignotant [m] ; clignoteur (Belg.) [m]
ความหมาย[n.] (khwāmmāi) EN: meaning ; sense ; interpretation ; significance ; denotation   FR: signification [f] ; sens [m] ; interprétation [f] ; définition [f]
ความหมายแฝง[n. exp.] (khwāmmāi faēng) EN: connotation   
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature   FR: trait dominant [m]
เลขชี้กำลัง[n.] (lēkchīkamlang) EN: exponent ; index ; exponential notation   FR: exposant [m]
หมายเหตุ[n.] (māihēt) EN: note ; comment ; remark ; footnote ; commentary ; annotation ; NB = N.B.   FR: remarque [f] ; annotation [f] ; commentaire [m] ; note [f] ; observation [f] ; N.B. [m] (abrév.)
น่าสังเกต[adj.] (nāsangkēt) EN: noticeable ; spectacular ; doubtful   FR: marquant ; remarquable ; notable

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTARO    N OW0 T AA1 R OW0
NOTARY    N OW1 T ER0 IY0
NOTABLE    N OW1 T AH0 B AH0 L
NOTABLY    N OW1 T AH0 B L IY0
NOTABLES    N OW1 T AH0 B AH0 L Z
NOTATION    N OW0 T EY1 SH AH0 N
NOTATIONS    N OW0 T EY1 SH AH0 N Z
NOTARIANNI    N OW0 T AA0 R IY0 AA1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
notary    (n) (n ou1 t @ r ii)
notable    (n) (n ou1 t @ b l)
notably    (a) (n ou1 t @ b l ii)
notables    (n) (n ou1 t @ b l z)
notaries    (n) (n ou1 t @ r i z)
notation    (n) (n ou1 t ei1 sh @ n)
nota bene    (nil) - (n ou2 t @ - b e1 n ei)
notations    (n) (n ou1 t ei1 sh @ n z)
notability    (n) (n ou2 t @ b i1 l i t ii)
notabilities    (n) (n ou2 t @ b i1 l i t i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
のために[のために, notameni] เพื่อตัวของ(ใครบางคน) , เพื่อประโยชน์ของ

German-Thai: Longdo Dictionary
Notausgang(n ) |der, pl. Notausgänge| ทางออกฉุกเฉิน เช่น Notausgänge müssen den Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Sie stellen sicher, dass im Gefahrenfall das Gebäude sicher verlassen werden kann.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Notausgang {m} (n ) ทางออกฉุกเฉิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notabschaltung {f}emergency cutout [Add to Longdo]
Notanker {m}; Rettungsanker {m}sheet anchor [Add to Longdo]
Notar {m}; Notarin {f} | Notare {pl}notary; notary public | notaries [Add to Longdo]
Notarzt {m}; Notärztin {f}emergency doctor; emergency physician [Add to Longdo]
Notation {f}notation [Add to Longdo]
Notaufnahme {f} (im Krankenhaus)emergency admission; emergency room [Add to Longdo]
Notaufnahme {f}; Notaufnahmestelle {f}; Unfallstation {f} (im Krankenhaus)casualty (department) [Add to Longdo]
Notaufnahme {f} (von Flüchtlingen)provisional accommodation [Add to Longdo]
Notausgang {m}emergency exit [Add to Longdo]
Notauslösung {f}emergency tripping [Add to Longdo]
Notausschalter {m}; Nothaltschalter {m}emergency stop switch [Add to Longdo]
Notausstieg {m}escape-hatch [Add to Longdo]
notariell {adj}notarial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
このため[, konotame] (exp) because of this; (P) [Add to Longdo]
この度;此の度;此度[このたび;こたび(此度), konotabi ; kotabi ( konotabi )] (n-adv,n-t) this occasion; at this time; now [Add to Longdo]
この度は大変お世話になりありがとうございました;このたびは大変お世話になりありがとうございました[このたびはたいへんおせわになりありがとうございました, konotabihataihen'osewaninariarigatougozaimashita] (exp) thank you for all your hard work [Add to Longdo]
その為;其の為[そのため, sonotame] (exp) hence; for that reason [Add to Longdo]
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
その度[そのたび, sonotabi] (exp,n) (See その都度) each time [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公证[gōng zhèng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, / ] notarization; notarized; acknowledgement, #9,996 [Add to Longdo]
记号[jì hao, ㄐㄧˋ ㄏㄠ˙, / ] notation; seal, #26,644 [Add to Longdo]
公证人[gōng zhèng rén, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] notary; actuary, #76,342 [Add to Longdo]
值得注意[zhí de zhù yì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] notable; noteworthy; merit attention [Add to Longdo]
公证处[gōng zhèng chù, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄔㄨˋ, / ] notary office [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]
インフィックス表記法[インフィックスひょうきほう, infikkusu hyoukihou] infix notation [Add to Longdo]
データ内容記法[データないようきほう, de-ta naiyoukihou] data content notation [Add to Longdo]
パック10進表記法[ぱっく10しんひょうきほう, pakku 10 shinhyoukihou] packed decimal notation [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
非常口[ひじょうぐち, hijouguchi] Notausgang [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Notum \No"tum\, n.; pl. {Nota}. [NL., fr. Gr. nw^ton.] (Zool.)
   The back.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NOTA
     None of the Above
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 nota
   account; bill; calculation
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 nota
   account; bill; invoice
   bank‐note
   annotation; note
   grade; note
   notice; observation
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 nota [nota]
   account; bill; invoice
   annotation; note
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 music
 
 1. müzik, musiki
 2. ahenk, hava, nağme, makam, nota
 3. müzik ilmi
 4. orkestra, bando. music book nota kitabı. music box latarna. music hall müzik salonu
 5. (İng.) vodvil tiyatrosu. music master musiki üstadı, müzik hocası. music of the spheres Pitagor kuramına göre gökcisimlerinin çıkardığı ve yalnız tanrılar tarafından işitilebilen müzik sesleri. music paper çizgili nota kağıdı. music roll otomatik piyanoda müzik parçasının çalınmasına yarayan delikli kağıt tomarı. music stand nota sehpası. music stool piyano taburesi. chamber music oda müziği. electronic music elektronik müzik. face the music herhangi nahoş bir şeyi veya güçlüğü yılmadan karşılamak. instrumental music çalgı ile çalınan müzik. program music belirli bir konu ifade eden müzik. set a poem to music bir şiiri bestelemek. vocal music sesle söylenen müzik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 note
 
 1. not, işaret
 2. tezkere, pusula, betik
 3. (müz.) nota, ses
 4. piyano tuşlarından biri
 5. bir devletin başka bir devlete yaptığı bildiri, nota
 6. alâmet, delil
 7. hesap pusulası
 8. senet
 9. şöhret, itibar
 10. dikkat, hesaba alma. note paper mektup kâğıdı. circular note genelge, tamim, sirküler
 11. bir çeşit kredi mektubu. compare notes fikir teati etmek. person of note şöhret sahibi kimse, tanınmış kimse. speak without notes hiç yazıya bakmadan nutuk söylemek. strike the right note yerinde söz söylemek, lafı gediğine oturtmak. take note of önem vermek, dikkat etmek.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top