Search result for

connotation

(31 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -connotation-, *connotation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
connotation[N] การแสดงถึงความหมายโดยนัย, Syn. implication

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
connotation(คอนนะเท'เชิน) n. การกินความหมายกว้าง,การมีความหมายว่า,การแสดงในขณะเดียวกันว่า,ความหมาย, See also: connotative,connotive, Syn. implication

English-Thai: Nontri Dictionary
connotation(n) การอธิบาย,การแสดงความหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
connotationความหมายโดยนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Connotation (Linguistics)ความหมายแฝง (ภาษาศาสตร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
connotation (n) ความหมายพิเศษของคำซึ่งมีอยู่กับผู้ใช้ภาษาแต่ละคน เช่น "แมว" บางคนอาจนึกถึงความสะอาดน่ารัก ขณะที่บางคนอาจนึกถึงการกินหนูซึ่งสกปรกน่ารังเกียจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You see, sack has negative connotations.ไล่ออกเป็นความหมายในทางลบ One Day (2011)
Handcuffed, not hitched-- the colloquial or any other connotation or meaning.ถูกล่ามกุญแจมือไม่ใช่ออกเรือน ความหมายของทั้งสอง\ แตกต่างกันนิดหน่อย Cuffed (2011)
It's supposed to have bad connotations for some of the patients.มันอาจจะไม่ดี สำหรับผู้ป่วยบางคน This Is a Dark Ride (2012)
We've been discussing the viability of a task force to investigate crimes with an anti-Christian connotation.เรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องศักยภาพของลูกทีม เพื่อสอบสวนคดีอาชญากรรม กับพวกที่ต้อต้านคริสเตียน The Long Bright Dark (2014)
I know for a lot of women the word "Menopause" has negative connotations.ผมรู้ คำว่า"วัยทอง" คงทำให้ผู้หญิงทั้งโลกรู้สึกไม่ดี Now You Know (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
connotationThe new title takes on a good connotation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหมายแฝง[N] connotation, Example: ความหมายของคำที่อยู่ในวรรณกรรมจะอยู่ในรูปความหมายแฝงเยอะมาก, Thai definition: ความหมายที่ไม่ตรงตัวตามรูปคำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหมายแฝง[n. exp.] (khwāmmāi faēng) EN: connotation   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONNOTATION    K AA2 N AH0 T EY1 SH AH0 N
CONNOTATIONS    K AA2 N AH0 T EY1 SH AH0 N Z
CONNOTATIONAL    K AA2 N AH0 T EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
connotation    (n) (k o2 n @ t ei1 sh @ n)
connotations    (n) (k o2 n @ t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらしい;ったらしい[, tarashii ; ttarashii] (suf,adj-i) (after a noun or the stem of an adjective) seeming very... (usu. with a negative connotation) [Add to Longdo]
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]
コノテーション[, konote-shon] (n) connotation [Add to Longdo]
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability) [Add to Longdo]
意味するもの[いみするもの, imisurumono] (n,exp) (See 意味) meaning; connotation; denotation [Add to Longdo]
含蓄[がんちく, ganchiku] (n,vs) implication; significance; connotation; depth of meaning; complications of a problem; (P) [Add to Longdo]
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) [Add to Longdo]
事態(P);事体[じたい, jitai] (n) (often with a negative connotation) situation; (present) state of affairs; circumstances; (P) [Add to Longdo]
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Connotation \Con`no*ta"tion\ (k[o^]n`n[-o]*t[=a]"sh[u^]n), n.
   [Cf. F. connotation.]
   The act of connoting; a making known or designating something
   additional; implication of something more than is asserted.
   [1913 Webster]
 
   2. a meaning implied but not explicitly denoted by some word
    or expression, which may be understood in addition to the
    explicit primary meaning.
    [PJC]
 
   3. (Logic) the full set of necessary properties possessed by
    all the objects within the extension of a term; the
    intensional meaning of a term, which determines the
    objects to which the term applies; the intension of a
    term.
 
   Syn: intension. [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 connotation
   n 1: what you must know in order to determine the reference of
      an expression [syn: {intension}, {connotation}]
   2: an idea that is implied or suggested

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top