ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hoard

HH AO1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoard-, *hoard*, hoar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoard(vt) กักตุน (อาหาร, เงิน), Syn. cache, stockpile, store, Ant. disburse, scatter, spend
hoard(vi) กักตุน (อาหาร, เงิน)
hoard(n) แหล่งกักตุน
hoard up(phrv) กักตุน, See also: เก็บรวบรวม, สะสม
hoarding(n) รั้วไม้ที่กั้นรอบตึกเป็นการชั่วคราวเมื่อมีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมตึก
hoarding2(n) แผ่นไม้ปิดประกาศ, See also: กระดาน, ป้ายติดประกาศ, Syn. billboard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoard(ฮอร์ด) n., vt. (การ) เก็บสะสม, สิ่งที่เก็บสะสม., See also: hoarder n., Syn. stockpile
hoarding(ฮอร์'ดิง) n. การเก็บสะสม, สิ่งที่เก็บสะสม
word-hoard(เวิร์ด'ฮอร์ด) n. ตารางคำศัพท์

English-Thai: Nontri Dictionary
hoard(n) ของที่สะสมไว้, กอง, บึก, การสะสม, การกักตุน
hoard(vt) สะสม, เก็บ(เงิน), รวบรวม, กักตุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hoardingการกักตุนสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Kapo has his own room, where he can hoard supplies and receive his young favourites in the evening.พวกคาโปว มีห้องนอนเป็นของตัวเอง มีที่เก็บของมีค่า และสำราญใจในยามเย็นได้ Night and Fog (1956)
You hoard your gasoline.พวกเจ้าหวงน้ำมันไว้ The Road Warrior (1981)
Savour it and hoard it in the palm of your handปรุงแต่งและคอยเก็บมันเอาไว้ใต้ฝ่ามือ Like Stars on Earth (2007)
You ever get back there, you hoard toilet paper.ถ้านายได้กลับไปที่นั่น ตุนกระดาษชำระไว้ด้วยนะ The End (2009)
hoard it.เก็บตุนไว้ The End (2009)
Hoard it like it's made of gold.สะสมไว้ เหมือนมันทำมาจากทอง The End (2009)
Now, I found that story quite interesting because it so aptly illustrates how humans hoard knowledge.ตอนนี้ ฉันพบว่าเรื่องราว มันค่อนข้างน่าสนใจ เพราะว่ามันถูกแสดงให้เห็น อย่างชัดเจน เกี่ยวกับการที่มนุษย์ \ เก็บงำความรู้ไว้อย่างไร Disciple (2010)
No, not unless he was trying to hoard the hoarder's hoard.ไม่เลย เว้นแต่ ถ้าเขาพยายามสะสม ของสะสมของนักสะสม The Beginning in the End (2010)
Now that the wife is the only patient, hoard is back on the board.สิ่งที่เก็บสะสมกลับมาอยู่ บนกระดานแล้ว The Dig (2011)
As a person of that position, you hoard these books secretly and satisfy your dark desire.ในฐานะคนที่มีหน้าที่นั้น เจ้าลักลอบสะสมหนังสือไว้ และสนองกิเลสของเจ้าเอง Tree with Deep Roots (2011)
When I find those magic beans, they'll grow a vine straight up into the clouds, where a terrible and a fearsome giant hoards his greatest treasure the Golden Goose.เมื่อข้าพบถั่ววิเศษพวกนั้น มันจะงอกเป็นต้น สูงไปถึงเมฆ ไปถึงดินแดนยักษ์ ที่ครอบครองสมบัติล้ำค่า... Puss in Boots (2011)
There's hoards of bodachs swarming all over town.พวกสัมภเวสีเกลื่อนเมืองไปหมด Odd Thomas (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดเก็บ(v) store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
เก็บเงิน(v) save, See also: hoard, accumulate, collect money, put aside, Syn. สะสมเงิน, ออมเงิน, Example: คนไทยเก็บเงินน้อยลงหลังจากประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
ตุน(v) store, See also: hoard, stock up, Syn. เก็บ, กัก, กักตุน, Ant. ปล่อย, ระบาย, Example: ชาวบ้านตุนอาหารไว้มากมายเพื่อใช้ในยามสงคราม, Thai Definition: เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลน หรือหวังกำไรในการค้า
กักตุน(v) hoard, See also: corner, Syn. สะสม, Example: พ่อค้ากักตุนข้าวสาร, Thai Definition: เก็บสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเก็งกำไร
การกักตุน(n) hoard, Syn. การสะสม, การตุน, Example: การกักตุนสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
เก็บตุน(v) hoard, See also: corner, store, keep, uphold, Syn. กักตุน, Example: พ่อค้าเก็บตุนสินค้าเพื่อเกร็งกำไร, Thai Definition: เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลนหรือหวังกำไรในการค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กักตุน[kaktun] (v) EN: hoard for speculation ; corner
กักตุนสินค้า[kaktun sinkhā] (v, exp) EN: hoard goods ; hold back goods from the market
การกักตุน[kān kaktun] (n) EN: hoard
เก็บเงิน[kep ngoen] (v, exp) EN: save ; hoard  FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
เงินตาย[ngoen tāi] (n, exp) EN: money out of circulation ; unused money ; hoarded money ; frozen assets  FR: ancienne monnaie [ f ]
สะสม[sasom] (v) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit  FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
ตุน[tun] (v) EN: store ; hoard ; corner ; put aside  FR: amasser ; stocker
ตุนข้าว[tun khāo] (v, exp) EN: hoard rice  FR: stocker du riz

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HOARD HH AO1 R D
HOARDS HH AO1 R D Z
HOARDED HH AO1 R D IH0 D
HOARDING HH AO1 R D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoard (v) hˈɔːd (h oo1 d)
hoards (v) hˈɔːdz (h oo1 d z)
hoarded (v) hˈɔːdɪd (h oo1 d i d)
hoarder (n) hˈɔːdər (h oo1 d @ r)
hoarders (n) hˈɔːdəz (h oo1 d @ z)
hoarding (v) hˈɔːdɪŋ (h oo1 d i ng)
hoardings (n) hˈɔːdɪŋz (h oo1 d i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldschatz { m }hoard of money [Add to Longdo]
Münzschatz { m }hoard of coins [Add to Longdo]
Vorrat { m }; Schatz { m } | Vorräte { pl }hoard | hoards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P) #6,529 [Add to Longdo]
隠退蔵物資[いんたいぞうぶっし, intaizoubusshi] (n) secretly hoarded goods [Add to Longdo]
広告板[こうこくばん, koukokuban] (n) billboard; (advertising) hoarding [Add to Longdo]
仕舞い込む;しまい込む[しまいこむ, shimaikomu] (v5m, vt) to put away; to stow away; to tuck away; to hoard [Add to Longdo]
死蔵[しぞう, shizou] (n, vs) hoarding; storing away [Add to Longdo]
退蔵[たいぞう, taizou] (n, vs) hoarding [Add to Longdo]
退蔵品[たいぞうひん, taizouhin] (n) hoarded goods [Add to Longdo]
買いだめ;買い溜め;買溜め(io);買だめ(io);買い駄目(iK)[かいだめ, kaidame] (n, vs) stocking up on; hoarding [Add to Longdo]
溜め込む;貯め込む;ため込む;溜込む[ためこむ, tamekomu] (v5m, vt) to save up; to stockpile; to stash away; to hoard; to amass; to salt away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoard \Hoard\, n.
   See {Hoarding}, 2. --Smart.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoard \Hoard\, n. [OE. hord, AS. hord; akin to OS. hord, G.
   hort, Icel. hodd, Goth. huzd; prob. from the root of E. hide
   to conceal, and of L. custos guard, E. custody. See {Hide} to
   conceal.]
   A store, stock, or quantity of anything accumulated or laid
   up; a hidden supply; a treasure; as, a hoard of provisions; a
   hoard of money.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoard \Hoard\, v. t. [imp. & p. p. {Hoarded}; p. pr. & vb. n.
   {Hoarding}.] [AS. hordian.]
   To collect and lay up; to amass and deposit in secret; to
   store secretly, or for the sake of keeping and accumulating;
   as, to hoard grain.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoard \Hoard\, v. i.
   To lay up a store or hoard, as of money.
   [1913 Webster]
 
      To hoard for those whom he did breed.  --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hoard
   n 1: a secret store of valuables or money [syn: {hoard},
      {cache}, {stash}]
   v 1: save up as for future use [syn: {hoard}, {stash}, {cache},
      {lay away}, {hive up}, {squirrel away}]
   2: get or gather together; "I am accumulating evidence for the
     man's unfaithfulness to his wife"; "She is amassing a lot of
     data for her thesis"; "She rolled up a small fortune" [syn:
     {roll up}, {collect}, {accumulate}, {pile up}, {amass},
     {compile}, {hoard}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top