ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zealotry

Z EH1 L AH0 T R IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zealotry-, *zealotry*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zealotry(เซล'ละทรี) n. ความกระตือรือร้นเกินไป,ความเร่าร้อน,ความขยันมาก, See also: zealous adj. zealously adv. zealousness n., Syn. excessive zeal

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The more power he attains, the more obvious his zealotry and the more aggressive his supporters become.แต่เมื่อเขาได้รับอำนาจเพิ่มขึ้น, ความทะเยอทะยานก็มากขึ้น ...พร้อมกับได้รับการสนับสนุน อย่างแข็งกร้าว V for Vendetta (2005)
His zealotry has lead to the senseless death of Andres Quintana, and this office will use everything in its power to see him brought to justice.ความคลั่งไคล้ของเขาเป็นเหตุของการตาย อย่างไร้เหตุผลของ แอนเดรส ควินทาน่า และสำนักงานนี้จะพยายามอย่างสุดกำลัง ที่จะหาตัวเขาเพื่อความเป็นธรรม Dark Matter (2010)
I have been tirelessly subordinate, despite his increased zealotry and paranoia.ผมให้ความร่วมมือเสมอ ถ้าไม่นับเรื่องที่เขามีอาการ หวาดระแวงมากขึ้นเรื่อย ๆ King's Castle (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEALOTRY    Z EH1 L AH0 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zealotry    (n) zˈɛlətriː (z e1 l @ t r ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zealotry \Zeal"ot*ry\, n.
   The character and behavior of a zealot; excess of zeal;
   fanatical devotion to a cause.
   [1913 Webster]
 
      Enthusiasm, visionariness, seems the tendency of the
      German; zeal, zealotry, of the English; fanaticism, of
      the French.               --Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zealotry
   n 1: excessive intolerance of opposing views [syn: {fanaticism},
      {fanatism}, {zealotry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top