ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zealous

Z EH1 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zealous-, *zealous*, zealou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: Longdo Dictionary
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, Syn. too zealous

English-Thai: Nontri Dictionary
zealous(adj) กระตือรือร้น, ขยันขันแข็ง, ปรารถนาสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zealous witnessพยานที่เอาใจช่วยคู่ความฝ่ายที่อ้างตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)
Sorry about the hand, oh boy. I can be a little over zealous sometimes.ขอโทษด้วยสำหรับมือนะพ่อหนุ่ม บางครั้งฉันก็กระตือรือล้นมากไป The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zealousHe is very zealous in his study of English.
zealousHe was zealous in satisfying his employer.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ZEALOUS Z EH1 L AH0 S
ZEALOUSLY Z IY1 L AH0 S L IY0
ZEALOUSLY Z EH1 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zealous (j) zˈɛləs (z e1 l @ s)
zealously (a) zˈɛləsliː (z e1 l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuāng, ㄎㄨㄤ, ] zealous, #131,931 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eifrig; eifernd; pflichteifrig; diensteifrig { adj } | nicht eifrigzealous | unzealous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
励む[はげむ, hagemu] (v5m) to be zealous; to brace oneself; to endeavour; to endeavor; to strive; to make an effort; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zealous \Zeal"ous\ (?; 277), a. [LL. zelosus. See {Zeal}.]
   [1913 Webster]
   1. Filled with, or characterized by, zeal; warmly engaged, or
    ardent, in behalf of an object.
    [1913 Webster]
 
       He may be zealous in the salvation of souls. --Law.
    [1913 Webster]
 
   2. Filled with religious zeal. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster] -- {Zeal"ous*ly}, adv. -- {Zeal"ous*ness},
    n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zealous
   adj 1: marked by active interest and enthusiasm; "an avid sports
       fan" [syn: {avid}, {zealous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top