ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wretch

R EH1 CH   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wretch-, *wretch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wretch[N] ผู้เคราะห์ร้าย, See also: ผู้น่าเวทนา, ผู้ที่ประสบกับชะตากรรมที่เลวร้าย, Syn. victim
wretched[ADJ] เคราะห์ร้าย, Syn. miserable
wretchedly[ADV] อย่างเคราะห์ร้าย
wretchedness[N] ความเคราะห์ร้าย, Syn. miserableness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wretch(เรทชฺ) n. ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้น่าเวทนา,ผู้ต่ำช้า, Syn. ruffian,villain,victim
wretched(เรช'ชิด) adj. เคราะห์ร้าย,น่าเวทนา,ต่ำช้า,ยากจน,เศร้าหมอง,ไร้ค่า, See also: wretchedly adv. wretchedness n., Syn. miserable,destitute,poor

English-Thai: Nontri Dictionary
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย
wretched(adj) ยากจน,ชั่วร้าย,ชั่วช้าสามานย์,ต่ำช้า
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wretched stuff! Give me a chocolate, quick!ส่งช็อคโกแลตมาให้ฉันเร็ว Rebecca (1940)
You must have them out, all of them. - Wretched nuisances, teeth.เธอน่าจะถอนออกให้หมดซะ ไอ้ฟันผุบ้านี่ Rebecca (1940)
What wretched, filthy, glorious, disappointing weather we are having.อะไรอนาถสกปรกรุ่งโรจน์ สภาพอากาศที่น่าผิดหวังที่เรามี How I Won the War (1967)
Oh, wretched me, my Nanny, my only friend.โอ้แย่ฉันพี่เลี้- ยงเพื่อนสนิทของฉัน Idemo dalje (1982)
Oh, wretched me!โอ้อนาถ! Idemo dalje (1982)
You miserable, slow wretches!พวกแกเจอดีแน่ ถ้าช้าแบบนี้ Return to Oz (1985)
#The wretched refuse of your teeming shore #ขึ้นสู่ฝั่งอย่างปราศจาก ความเศ้าหมอง An American Tail (1986)
The wretches!พวกตัวซวย ! An American Tail (1986)
Unfortunately the recipe for that potion is in my spell book, and the little wretches have stolen it!ไม่โชคดีแล้วสิสูตรยานั่นมันอยู่ในหนังสือเวทมนต์ของฉัน, และเจ้าพวกบ้านั่น ขโมยมันไป Hocus Pocus (1993)
Your wretched little lives have all been cursedYour wretched little lives have all been cursed Hocus Pocus (1993)
- Wretches!- เจ้าพวกต่ำช้า! Hocus Pocus (1993)
♫ Your wretched little lives have all been cursedYour wretched little lives have all been cursed Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wretchHe lived a wretched life when young.
wretchThe family lived a wretched life during the war.
wretchThey live in a wretched little house.
wretchWhat now, you wretch? You thinking of protecting her?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุรชาติ[N] wretched race, See also: bad strain, wretched race, vicious race, Syn. ชาติชั่ว, Notes: (สันสกฤต)
ทุเรศทุรัง[ADJ] shabby, See also: wretched, pitiable, Syn. ทุเรศ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมากลางถนน[n. exp.] (mā klāng thanon) EN: stray dog ; homeless wretch   FR: chien errant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WRETCH    R EH1 CH
WRETCHED    R EH1 CH IH0 D
WRETCHEDLY    R EH1 CH IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wretch    (n) rˈɛtʃ (r e1 ch)
wretched    (j) rˈɛtʃɪd (r e1 ch i d)
wretches    (n) rˈɛtʃɪz (r e1 ch i z)
wretchedly    (a) rˈɛtʃɪdliː (r e1 ch i d l ii)
wretchedness    (n) rˈɛtʃɪdnəs (r e1 ch i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨景[cǎn jǐng, ㄘㄢˇ ㄐㄧㄥˇ, / ] wretched sight, #87,256 [Add to Longdo]
惨境[cǎn jìng, ㄘㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] wretched situation, #150,408 [Add to Longdo]
风雨凄凄[fēng yǔ qī qī, ㄈㄥ ㄩˇ ㄑㄧ ㄑㄧ, / ] wretched wind and rain, #367,075 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kerl {m}; Gör {n} | Kerle {pl}; Gören {pl}wretch | wretchs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
窮状[きゅうじょう, kyuujou] (n) distress; wretched condition; (P) [Add to Longdo]
惨め(P);不見目(iK)[みじめ, mijime] (adj-na) miserable; wretched; unhappy; sad; pitiable; (P) [Add to Longdo]
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible [Add to Longdo]
浅ましい;浅間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject [Add to Longdo]
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] (adj-i) sad; wretched; deplorable; (P) [Add to Longdo]
卑称[ひしょう, hishou] (n) this wretch (oneself); you wretch [Add to Longdo]
悲惨[ひさん, hisan] (adj-na) disastrous; tragic; miserable; wretched; pitiful; (P) [Add to Longdo]
微か(P);幽か[かすか, kasuka] (adj-na) faint; dim; weak; indistinct; hazy; poor; wretched; (P) [Add to Longdo]
味気ない(P);味気無い[あじきない(P);あじけない, ajikinai (P); ajikenai] (adj-i) wearisome; insipid; irksome; wretched; vain; (P) [Add to Longdo]
憂き身[うきみ, ukimi] (n) wretched life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wretch \Wretch\, n. [OE. wrecche, AS. wrecca, wr[ae]cca, an
   exile, a wretch, fr. wrecan to drive out, punish; properly,
   an exile, one driven out, akin to AS. wr[ae]c an exile, OS.
   wrekkio a stranger, OHG. reccheo an exile. See {Wreak}, v.
   t.]
   [1913 Webster]
   1. A miserable person; one profoundly unhappy. "The wretch
    that lies in woe." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Hovered thy spirit o'er thy sorrowing son,
       Wretch even then, life's journey just begun?
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. One sunk in vice or degradation; a base, despicable
    person; a vile knave; as, a profligate wretch.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wretch is sometimes used by way of slight or ironical
      pity or contempt, and sometimes to express tenderness;
      as we say, poor thing. "Poor wretch was never frighted
      so." --Drayton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wretch
   n 1: performs some wicked deed
   2: someone you feel sorry for [syn: {poor devil}, {wretch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top