ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wretch

R EH1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wretch-, *wretch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wretch(n) ผู้เคราะห์ร้าย, See also: ผู้น่าเวทนา, ผู้ที่ประสบกับชะตากรรมที่เลวร้าย, Syn. victim
wretched(adj) เคราะห์ร้าย, Syn. miserable
wretchedly(adv) อย่างเคราะห์ร้าย
wretchedness(n) ความเคราะห์ร้าย, Syn. miserableness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wretch(เรทชฺ) n. ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้น่าเวทนา,ผู้ต่ำช้า, Syn. ruffian, villain, victim
wretched(เรช'ชิด) adj. เคราะห์ร้าย,น่าเวทนา,ต่ำช้า,ยากจน,เศร้าหมอง,ไร้ค่า, See also: wretchedly adv. wretchedness n., Syn. miserable, destitute, poor

English-Thai: Nontri Dictionary
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย
wretched(adj) ยากจน,ชั่วร้าย,ชั่วช้าสามานย์,ต่ำช้า
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The mewling, rampalian wretch herself.ยายปากจัด จอมโวยวาย ไง 10 Things I Hate About You (1999)
That wretch has stabbed my side! He stabbed me!That wretch has stabbed my side! The Great Jang-Geum (2003)
How dare a baekjeong wretch join this gathering! You baekjeong wretch!How dare a baekjeong wretch join this gathering! The Great Jang-Geum (2003)
I'm coming there! And I will kill the little wretch myself!ข้าจะไปที่นั่น ไปฆ่านางด้วยมือของข้าเอง Enchanted (2007)
Not the only wretch deserving of blood this night.ไม่ใช่แค่ผู้เคราะห์ร้ายที่สมควรได้ตายในคืนนี้ Delicate Things (2010)
He's a wretch whether he's dead or alive.เขาไม่ดีทั้งเขาตายและเขาอยู่ My Mom (2010)
This time to rescue Belladonna and rid the land of that loathsome wretch once and for all.ครั้งนี้ไปเพื่อช่วยเหลือเบลลาดอนน่า ให้สิ้นซากซะที Your Highness (2011)
I will skin him and his bastard like that wretch on their bloody sigil.ข้าจะถลกหนังมันกับลูก ให้เหมือนตราประจำตระกูลมัน Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
The host in question was an unfortunate wretch named Marcus Collins.ร่างมนุษย์ตามที่กล่าว คือวิญญาณอาฆาต ที่ชื่อว่ามาร์คัส คอลลินส์ Whispers in the Dark (2015)
And now the very same traitorous wretch who silenced my fellows seeks once again to remove a secret before it can be brought to light.ผู้พยายามทำลายนครนิวยอร์ค แล้วเจ้าวิญญาณจอมทรยศตนเดียวกัน ที่ปิดปากเพื่อนผู้รักชาติกำลังกลับมา เพื่อทำลายความลับ Whispers in the Dark (2015)
Marcus Collins, the traitorous wretch who betrays his fellows.มาร์คัส คอลลินส์ เจ้าผีร้ายจอมทรยศ ผู้หักหลังเพื่อนร่วมชาติ Whispers in the Dark (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wretchHe lived a wretched life when young.
wretchThe family lived a wretched life during the war.
wretchThey live in a wretched little house.
wretchWhat now, you wretch? You thinking of protecting her?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุรชาติ(n) wretched race, See also: bad strain, wretched race, vicious race, Syn. ชาติชั่ว, Notes: (สันสกฤต)
ทุเรศทุรัง(adj) shabby, See also: wretched, pitiable, Syn. ทุเรศ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมากลางถนน[mā klāng thanon] (n, exp) EN: stray dog ; homeless wretch  FR: chien errant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WRETCH R EH1 CH
WRETCHED R EH1 CH IH0 D
WRETCHEDLY R EH1 CH IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wretch (n) rˈɛtʃ (r e1 ch)
wretched (j) rˈɛtʃɪd (r e1 ch i d)
wretches (n) rˈɛtʃɪz (r e1 ch i z)
wretchedly (a) rˈɛtʃɪdliː (r e1 ch i d l ii)
wretchedness (n) rˈɛtʃɪdnəs (r e1 ch i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨景[cǎn jǐng, ㄘㄢˇ ㄐㄧㄥˇ, / ] wretched sight, #87,256 [Add to Longdo]
惨境[cǎn jìng, ㄘㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] wretched situation, #150,408 [Add to Longdo]
风雨凄凄[fēng yǔ qī qī, ㄈㄥ ㄩˇ ㄑㄧ ㄑㄧ, / ] wretched wind and rain, #367,075 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kerl {m}; Gör {n} | Kerle {pl}; Gören {pl}wretch | wretchs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
窮状[きゅうじょう, kyuujou] (n) distress; wretched condition; (P) [Add to Longdo]
惨め(P);不見目(iK)[みじめ, mijime] (adj-na) miserable; wretched; unhappy; sad; pitiable; (P) [Add to Longdo]
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible [Add to Longdo]
浅ましい;浅間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject [Add to Longdo]
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] (adj-i) sad; wretched; deplorable; (P) [Add to Longdo]
卑称[ひしょう, hishou] (n) this wretch (oneself); you wretch [Add to Longdo]
悲惨[ひさん, hisan] (adj-na) disastrous; tragic; miserable; wretched; pitiful; (P) [Add to Longdo]
微か(P);幽か[かすか, kasuka] (adj-na) faint; dim; weak; indistinct; hazy; poor; wretched; (P) [Add to Longdo]
味気ない(P);味気無い[あじきない(P);あじけない, ajikinai (P); ajikenai] (adj-i) wearisome; insipid; irksome; wretched; vain; (P) [Add to Longdo]
憂き身[うきみ, ukimi] (n) wretched life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wretch \Wretch\, n. [OE. wrecche, AS. wrecca, wr[ae]cca, an
   exile, a wretch, fr. wrecan to drive out, punish; properly,
   an exile, one driven out, akin to AS. wr[ae]c an exile, OS.
   wrekkio a stranger, OHG. reccheo an exile. See {Wreak}, v.
   t.]
   [1913 Webster]
   1. A miserable person; one profoundly unhappy. "The wretch
    that lies in woe." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Hovered thy spirit o'er thy sorrowing son,
       Wretch even then, life's journey just begun?
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. One sunk in vice or degradation; a base, despicable
    person; a vile knave; as, a profligate wretch.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wretch is sometimes used by way of slight or ironical
      pity or contempt, and sometimes to express tenderness;
      as we say, poor thing. "Poor wretch was never frighted
      so." --Drayton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wretch
   n 1: performs some wicked deed
   2: someone you feel sorry for [syn: {poor devil}, {wretch}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top