Search result for

*wretch*

(114 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wretch, -wretch-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wretch[N] ผู้เคราะห์ร้าย, See also: ผู้น่าเวทนา, ผู้ที่ประสบกับชะตากรรมที่เลวร้าย, Syn. victim
wretched[ADJ] เคราะห์ร้าย, Syn. miserable
wretchedly[ADV] อย่างเคราะห์ร้าย
wretchedness[N] ความเคราะห์ร้าย, Syn. miserableness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wretch(เรทชฺ) n. ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้น่าเวทนา,ผู้ต่ำช้า, Syn. ruffian,villain,victim
wretched(เรช'ชิด) adj. เคราะห์ร้าย,น่าเวทนา,ต่ำช้า,ยากจน,เศร้าหมอง,ไร้ค่า, See also: wretchedly adv. wretchedness n., Syn. miserable,destitute,poor

English-Thai: Nontri Dictionary
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย
wretched(adj) ยากจน,ชั่วร้าย,ชั่วช้าสามานย์,ต่ำช้า
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You, wretch!งานเข้าแล้วเอ็ง Portrait of a Beauty (2008)
That clueless wretch!ยังจะปากกล้าอยู่อีกเหรอ Portrait of a Beauty (2008)
- Seriously, we were wretched.- จริงๆนะ พวกเราเห่ยมาก The House Bunny (2008)
Wretchไอ้บ้า Three Kingdoms (2008)
I would've died as a wretched peasant.เพราะได้เค้าส่งเสริมข้า Goemon (2009)
For millenia, I have dreamed of my return to that wretched planet, where I too was once betrayed, by the Primes I call my brothers.ดาวเคราะห์สวะดวงนั้น ที่เมื่อครั้งอดีตข้าถูกหักหลัง ด้วยไพรม์ ผู้ที่ข้าเรียกว่าเป็นพี่น้อง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Itching, wretching, rust in my arse.ไอ้สนิมบ้ามันเข้าวิน ที่เป็นจุดอ่อน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Bereft. Forsaken. Wretched.ฉันคิดว่าเราทุกคนรู้แล้ว Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Ever done something that just made you feel wretched?เคยทำอะไรบางอย่าง ที่ทำให้เธฮรู้สิกผิดร้ายเเรงไหม Service (2009)
We colonized this system to find solace from your wretched war.เรามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ระบบดาวนี่ ก็เพื่อปลอบขวัญตัวเองจากสงครามเลวร้ายที่พวกเจ้าก่อขึ้น Jedi Crash (2009)
How wretchedly observant of you.โชคร้ายที่ไม่รอดสายตาของคุณเลย The Dwarf in the Dirt (2009)
You won't find anything in there. You may possess some magic, wretch, but you are no match for me.เจ้าหาอะไรไม่เจอหรอก เจ้ามีความสามารถใช้เวทมนตร์,ช่างน่าเวทนานัก Beauty and the Beast (2009)
Turn your wretched craft around and go far away, as far away as you can.Turn your wretched craft around and go far away, as far away as you can. Watchmen (2009)
"And I, of ladies most deject and wretched... "กระจกแห่งแฟชั่นและเบ้าหลอม Kick-Ass (2010)
See how wretched it was assholeดูกันต่อไป ซักวันต้องถึงวันของเรา Ip Man 2 (2010)
Not the only wretch deserving of blood this night.ไม่ใช่แค่ผู้เคราะห์ร้ายที่สมควรได้ตายในคืนนี้ Delicate Things (2010)
Look at that wretch.ดูที่เจ้าตัวร้ายสิื Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Wretched.อนาถใจ Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Sounds like you've studied our wretched Constitution.เพราะฉันจ่ายเงินคุณอย่างงามให้มานั่งฟังฉันไง The King's Speech (2010)
-from those damn sirens, sir. - Or the wretched dogs.แต่เราทำได้เพียง ทำในสิ่งที่ถูก ตามที่เราเห็นว่าถูก The King's Speech (2010)
Unless the wretched virus isn't organism-specific.ถ้าไวรัสร้ายนี้ ไม่เจาะจงประเภทของสัตว์ What Lies Below (2010)
If I once give way to idleness, I shall be wretched.ถ้าฉันเกียจคร้านแม้สักครั้ง ฉันคงจะโชคร้ายแน่ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
You gotta get back to that wretched place called home.คุณต้องกลับไปเศร้า ที่บ้าน To Kill a Mocking Girl (2010)
Don't talk back to me, you wretch.อันนี้เป้นน้ำอุ่น มีปัญหาอะไร My Mom (2010)
You ignorant wretch!เงียบไปเลย My Mom (2010)
That wretch... That wretch...เขา My Mom (2010)
He's a wretch whether he's dead or alive.เขาไม่ดีทั้งเขาตายและเขาอยู่ My Mom (2010)
That wretch...That wretch... My Mom (2010)
Believe me, it's wretched.เชื่อข้า นี่มันอนาถ The Eye of the Phoenix (2010)
I told you it was wretched.ข้าบอกท่านแล้วว่ามันอันตราย The Eye of the Phoenix (2010)
To drive them to utter and wretched despair.กดดันให้พวกเขาเปิดปาก และสิ้นหวังอย่างน่าเวทนา The Fugitive: Plan B (2010)
Humiliated, low, wretched.ถูกดูหมิ่น ต้อยต่ำ น่าสมเพช Bread, Love and Dreams (2010)
I knew that the girl I love, that wretched girl, was heartless... but I never thought she'd dismiss my plea for her to stop me.ฉันรู้ว่าผู้หญิงที่ฉันรัก เป็นผู้หญิงใจร้าย, ไม่มีหัวใจ... แต่ฉันไม่เคยคิดว่าเธอจะไม่ฟังคำขอร้องของฉัน. Cinderella's Sister (2010)
But none of these wretched people in the company knows who I am.แต่ไม่เห็นมีใครในบริษัท รู้จักผมสักคน Episode #1.2 (2010)
This time to rescue Belladonna and rid the land of that loathsome wretch once and for all.ครั้งนี้ไปเพื่อช่วยเหลือเบลลาดอนน่า ให้สิ้นซากซะที Your Highness (2011)
Sacrilege! You wretched wizard.ล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าพ่อมดชั่ว Your Highness (2011)
And the wretched sight of my family... suffering like animals until their deaths.และต้องทนดูภาพเลวร้ายที่ครอบครัวข้า ทุกข์ทรมานเยื่ยงสัตว์จนตาย Immortals (2011)
Wretched pirates! Find 'em! Maggots!Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Wretch!Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
And vanish the wretched darkness that we may rid this dwelling of evil.และเหล่าความชั่วร้ายจากความมืดก็หายไป นั่นเราได้กำจัดความชั่วร้ายนี่แล้ว Me and the Devil (2011)
Those wretches will swarm in at the king's secret orders and will fall dead like the autumn leaves.พวกเคราะห์ร้ายเหล่านั้นจะห้อมล้อมพระราชโองการลับของพระราชา และจะค่อยๆ ตายไปเช่นเดียวกับใบไม้ร่วง The Princess' Man (2011)
Poor, miserable wretch!กรรม เวรกรรมอะไรนี่! The Adventures of Tintin (2011)
With each life I take... a piece of my wretched soul dies.วิญญาณเหี่ยวๆของข้าก็ตายไปเช่นกัน ข้าฆ่าเพราะถูกบังคับให้ทำ Dark Shadows (2012)
What will they do to me? Do you remember when we were children begging for scraps like those wretches? Yes, sister.พวกเขาจะทำอะไรกับข้า? เจ้ายังจำได้ไหม .. Snow White and the Huntsman (2012)
I will give this wretched world the queen it deserves.ข้าจะให้โลกเบี้ยวๆนี่ Snow White and the Huntsman (2012)
Four times? Yeah, but it still smells wretched.ครั้งที่สี่ ใช่ แต่มันยังมีกลิ่นของความชั่วร้ายอยู่ Let the Water Hold Me Down (2012)
If my wretched brother should somehow prevail, these hens will return to their cocks and crow of how my courage inspired them, lifted their spirits.ถ้าพี่น้องของฉันอนาถ อย่างใดควรเหนือกว่า, ไก่เหล่านี้จะกลับมา เพื่อไก่ชนของพวกเขา ยกวิญญาณของพวกเขา Blackwater (2012)
As wretched as it is, I need my pain.โชคไม่ดี ที่ข้าต้องการความเจ็บปวด 7:15 A.M. (2012)
This is the only thing that can free her from this wretched life.นี่เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ นางเป็นอิสระ จากชีวิตน่าเวทนานี้ Fruit of the Poisonous Tree (2012)
I will face this guardian and return with the water that will undo this wretched curse.ข้าจะไปเผชิญกับผู้ปกป้องที่นั่น และกลับมาพร้อมกับน้ำที่จะถอนคำสาปนี้ What Happened to Frederick (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wretchHe lived a wretched life when young.
wretchThe family lived a wretched life during the war.
wretchThey live in a wretched little house.
wretchWhat now, you wretch? You thinking of protecting her?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุคตะ[ADJ] poor, See also: distressed, wretched, indigent, Syn. ยากจน, เข็ญใจ, Notes: (บาลี)
ทุรชาติ[N] wretched race, See also: bad strain, wretched race, vicious race, Syn. ชาติชั่ว, Notes: (สันสกฤต)
ทุเรศทุรัง[ADJ] shabby, See also: wretched, pitiable, Syn. ทุเรศ, Notes: (ปาก)
อนาถ[ADJ] pitiful, See also: tragic, miserable, wretched, pitiable, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ผมทนเห็นภาพอนาถที่เกิดขึ้นนั่นไม่ไหว, Notes: (บาลี)
อนาถใจ[ADJ] pitiful, See also: miserable, tragic, wretched, pitiable, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ภาพของนักการเมืองที่โกงกินกลายเป็นเรื่องอนาถใจสำหรับคนทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมากลางถนน[n. exp.] (mā klāng thanon) EN: stray dog ; homeless wretch   FR: chien errant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WRETCHED    R EH1 CH AH0 D
WRETCHEDLY    R EH1 CH AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wretch    (n) (r e1 ch)
wretched    (j) (r e1 ch i d)
wretches    (n) (r e1 ch i z)
wretchedly    (a) (r e1 ch i d l ii)
wretchedness    (n) (r e1 ch i d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elend {n}wretchedness [Add to Longdo]
Kerl {m}; Gör {n} | Kerle {pl}; Gören {pl}wretch | wretchs [Add to Longdo]
Kreatur {f}; armes Wesenwretch [Add to Longdo]
elend; elendig; erbärmlich; sterbenselend {adj}wretched [Add to Longdo]
elend {adv}wretchedly [Add to Longdo]
krepieren; elendig sterbento die a wretched death [Add to Longdo]
minderwertig; verachtenswert {adj}wretched [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
窮状[きゅうじょう, kyuujou] (n) distress; wretched condition; (P) [Add to Longdo]
惨め(P);不見目(iK)[みじめ, mijime] (adj-na) miserable; wretched; unhappy; sad; pitiable; (P) [Add to Longdo]
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible [Add to Longdo]
浅ましい;浅間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject [Add to Longdo]
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] (adj-i) sad; wretched; deplorable; (P) [Add to Longdo]
卑称[ひしょう, hishou] (n) this wretch (oneself); you wretch [Add to Longdo]
悲惨[ひさん, hisan] (adj-na) disastrous; tragic; miserable; wretched; pitiful; (P) [Add to Longdo]
微か(P);幽か[かすか, kasuka] (adj-na) faint; dim; weak; indistinct; hazy; poor; wretched; (P) [Add to Longdo]
味気ない(P);味気無い[あじきない(P);あじけない, ajikinai (P); ajikenai] (adj-i) wearisome; insipid; irksome; wretched; vain; (P) [Add to Longdo]
憂き身[うきみ, ukimi] (n) wretched life [Add to Longdo]
憂わしい[うれわしい, urewashii] (adj-i) wretched; sad [Add to Longdo]
侘しい;侘びしい(io);佗しい(iK)[わびしい, wabishii] (adj-i) miserable; wretched; lonely; dreary; shabby; comfortless [Add to Longdo]
侘住い;佗住い;佗住居[わびずまい, wabizumai] (n) solitary life; wretched abode [Add to Longdo]
蚰蜒[げじげじ;げじ;ゲジゲジ;ゲジ, gejigeji ; geji ; gejigeji ; geji] (n) (1) (uk) house centipede (Scutigeromorpha spp.); (2) (げじげじ, ゲジゲジ only) (uk) contemptible person; skunk; wretch; louse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎn, ㄘㄢˇ, / ] miserable; wretched; cruel; inhuman; seriously; badly; tragic, #4,810 [Add to Longdo]
混蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, ] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch, #9,242 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] a legendary wolf; distressed; wretched, #31,778 [Add to Longdo]
穷困[qióng kùn, ㄑㄩㄥˊ ㄎㄨㄣˋ, / ] destitute; wretched poverty, #37,299 [Add to Longdo]
度日如年[dù rì rú nián, ㄉㄨˋ ㄖˋ ㄖㄨˊ ㄋㄧㄢˊ, ] a day drags past like a year (成语 saw); time hangs heavy; time crawls when one is wretched, #50,894 [Add to Longdo]
瘪三[biē sān, ㄅㄧㄝ ㄙㄢ, / ] a wretched-looking tramp who lives by begging or stealing, #60,616 [Add to Longdo]
凄楚[qī chǔ, ㄑㄧ ㄔㄨˇ, ] sad; wretched; miserable, #62,461 [Add to Longdo]
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, / ] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than , #78,670 [Add to Longdo]
凄风苦雨[qī fēng kǔ yǔ, ㄑㄧ ㄈㄥ ㄎㄨˇ ㄩˇ, / ] lit. mourning the wind and bewailing the rain; fig. in a wretched plight; miserable circumstances, #83,286 [Add to Longdo]
浑蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, / ] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch; also written 混蛋|混蛋, #84,365 [Add to Longdo]
惨景[cǎn jǐng, ㄘㄢˇ ㄐㄧㄥˇ, / ] wretched sight, #87,256 [Add to Longdo]
惨境[cǎn jìng, ㄘㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] wretched situation, #150,408 [Add to Longdo]
风雨凄凄[fēng yǔ qī qī, ㄈㄥ ㄩˇ ㄑㄧ ㄑㄧ, / ] wretched wind and rain, #367,075 [Add to Longdo]
[cǐ, ㄘˇ, ] petty; wretched [Add to Longdo]
丧气鬼[sàng qì guǐ, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] downcast wretch; bad-tempered and unpleasant person [Add to Longdo]
衣单食薄[yī dān shí bó, ㄧ ㄉㄢ ㄕˊ ㄅㄛˊ, / ] thin coat, meager food (成语 saw); life of wretched poverty; destitute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wretch \Wretch\, n. [OE. wrecche, AS. wrecca, wr[ae]cca, an
   exile, a wretch, fr. wrecan to drive out, punish; properly,
   an exile, one driven out, akin to AS. wr[ae]c an exile, OS.
   wrekkio a stranger, OHG. reccheo an exile. See {Wreak}, v.
   t.]
   [1913 Webster]
   1. A miserable person; one profoundly unhappy. "The wretch
    that lies in woe." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Hovered thy spirit o'er thy sorrowing son,
       Wretch even then, life's journey just begun?
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. One sunk in vice or degradation; a base, despicable
    person; a vile knave; as, a profligate wretch.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wretch is sometimes used by way of slight or ironical
      pity or contempt, and sometimes to express tenderness;
      as we say, poor thing. "Poor wretch was never frighted
      so." --Drayton.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top