ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

惨景

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -惨景-, *惨景*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨景[cǎn jǐng, ㄘㄢˇ ㄐㄧㄥˇ, / ] wretched sight, #87,256 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's a fucking sad-ass sight.[CN] 那真是他妈的的一片凄惨景象。 Chris Rock: Never Scared (2004)
It's gonna be a sad sight when Michael Jackson goes to jail.[CN] 当迈克尔进监狱时将一片凄惨景 Chris Rock: Never Scared (2004)
If you think sex workers are vain and pathetic...[CN] 如果你觉得性工作者是贪慕虚荣 很悲惨景、很可怜的话 Girl$ (2010)
Our cameras were also there to give witness to the sad happenings.[CN] 我们的摄像机也赶到那儿拍下惨景实录 La corrupción de Chris Miller (1973)
She was shocked by the sight of her last victim,[CN] 她如梦初醒 当看见她最后牺牲品的惨景 The Young, the Evil and the Savage (1968)
The whole country is rightly shocked at the bloodstained spectacle and outraged at this merciless criminal act[CN] 血腥惨景令举国震动 对此残忍罪行义愤填膺 La corrupción de Chris Miller (1973)
During the course of the trial, the jury was shown photographs such as these, depicting the brutal mutilation killing of Ellie Banner, one of Braddock's most respected citizens.[CN] 在审理期间 向陪审团展示了这些照片 显示艾莉·班纳被残杀惨景 What's the Matter with Helen? (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top