หรือคุณหมายถึง miserableneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miserableness

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miserableness-, *miserableness*, miserablenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miserableness[N] ความทุกข์ยาก

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miserableness \Mis"er*a*ble*ness\, n.
   The state or quality of being miserable.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 miserableness
   n 1: a state of ill-being due to affliction or misfortune; "the
      misery and wretchedness of those slums is intolerable"
      [syn: {misery}, {wretchedness}, {miserableness}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

miserableness

 


  

 
miserableness
 • ความทุกข์ยาก[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top