ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-wretch-

R EH1 CH   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wretch, *wretch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wretch[N] ผู้เคราะห์ร้าย, See also: ผู้น่าเวทนา, ผู้ที่ประสบกับชะตากรรมที่เลวร้าย, Syn. victim

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wretch(เรทชฺ) n. ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้น่าเวทนา,ผู้ต่ำช้า, Syn. ruffian,villain,victim

English-Thai: Nontri Dictionary
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wretched stuff! Give me a chocolate, quick!ส่งช็อคโกแลตมาให้ฉันเร็ว Rebecca (1940)
You must have them out, all of them. - Wretched nuisances, teeth.เธอน่าจะถอนออกให้หมดซะ ไอ้ฟันผุบ้านี่ Rebecca (1940)
What wretched, filthy, glorious, disappointing weather we are having.อะไรอนาถสกปรกรุ่งโรจน์ สภาพอากาศที่น่าผิดหวังที่เรามี How I Won the War (1967)
Oh, wretched me, my Nanny, my only friend.โอ้แย่ฉันพี่เลี้- ยงเพื่อนสนิทของฉัน Idemo dalje (1982)
Oh, wretched me!โอ้อนาถ! Idemo dalje (1982)
You miserable, slow wretches!พวกแกเจอดีแน่ ถ้าช้าแบบนี้ Return to Oz (1985)
#The wretched refuse of your teeming shore #ขึ้นสู่ฝั่งอย่างปราศจาก ความเศ้าหมอง An American Tail (1986)
The wretches!พวกตัวซวย ! An American Tail (1986)
Unfortunately the recipe for that potion is in my spell book, and the little wretches have stolen it!ไม่โชคดีแล้วสิสูตรยานั่นมันอยู่ในหนังสือเวทมนต์ของฉัน, และเจ้าพวกบ้านั่น ขโมยมันไป Hocus Pocus (1993)
Your wretched little lives have all been cursedYour wretched little lives have all been cursed Hocus Pocus (1993)
- Wretches!- เจ้าพวกต่ำช้า! Hocus Pocus (1993)
♫ Your wretched little lives have all been cursedYour wretched little lives have all been cursed Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wretchHe lived a wretched life when young.
wretchThe family lived a wretched life during the war.
wretchThey live in a wretched little house.
wretchWhat now, you wretch? You thinking of protecting her?

CMU English Pronouncing Dictionary
WRETCH    R EH1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wretch    (n) rˈɛtʃ (r e1 ch)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kerl {m}; Gör {n} | Kerle {pl}; Gören {pl}wretch | wretchs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wretch \Wretch\, n. [OE. wrecche, AS. wrecca, wr[ae]cca, an
   exile, a wretch, fr. wrecan to drive out, punish; properly,
   an exile, one driven out, akin to AS. wr[ae]c an exile, OS.
   wrekkio a stranger, OHG. reccheo an exile. See {Wreak}, v.
   t.]
   [1913 Webster]
   1. A miserable person; one profoundly unhappy. "The wretch
    that lies in woe." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Hovered thy spirit o'er thy sorrowing son,
       Wretch even then, life's journey just begun?
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. One sunk in vice or degradation; a base, despicable
    person; a vile knave; as, a profligate wretch.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wretch is sometimes used by way of slight or ironical
      pity or contempt, and sometimes to express tenderness;
      as we say, poor thing. "Poor wretch was never frighted
      so." --Drayton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wretch
   n 1: performs some wicked deed
   2: someone you feel sorry for [syn: {poor devil}, {wretch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top