Search result for

unman

(58 entries)
(0.04 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unman-, *unman*
Possible hiragana form: うんまん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unman[VT] ทำให้หมดความกล้าหาญ, See also: ทำให้หมดกำลังใจ, Syn. exhaust, Ant. invigorate, energize
unman[VT] ตอน, See also: ทำหมัน
unmanly[ADJ] ขี้ขลาด, See also: อ่อนแอ, ไม่เข้มแข็ง, Syn. weak, womanish, cowardly
unmanned[ADJ] ซึ่งไม่คนอยู่, See also: ซึ่งไม่มีคนคอยควบคุม, Syn. castrated
unmanliness[N] ความขี้ขลาด, See also: ความอ่อนแอ, ความไม่เข้มแข็ง, Syn. emasculation, feminity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unman(อันแมน') vt. ทำให้หมดกำลังใจ,เอาคนออก,ตอน,ทำให้ลักษณะความเป็นชายสูญสิ้นไป, Syn. unnerve
unmanly(อันแมน'ลี) adj.,adv. ไม่สมเป็นชาย,อ่อนแอ,ขี้ขลาด,คล้ายผู้หญิง, See also: unmanliness n.
unmannerly(อันแมน'เนอลี่) adj.,adv. ไม่มีมาร-ยาท,ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่มีกริยา, See also: unmannerliness n.
gunman(กัน'เมิน) n. มือปืน,ช่างทำปืน.

English-Thai: Nontri Dictionary
unman(vt) ตอน,เอาคนออก
unmanly(adj) ขลาด,ไม่สมชาย,อ่อนแอ
unmannerly(adj) เลว,หยาบคาย,ไม่มีมารยาท,ไม่สุภาพ
gunman(n) มือปืน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We decided to make our own unmanned drone with a gyro-stabilized Hi-Def camera below it.ที่จะซ่อนกล้องไฮ-เดฟ และ ไฮโดรโฟน เขาเป็นอัจฉริยะจริงๆ The Cove (2009)
But they sent it out unmanned,แต่ว่า พวกเขา ส่ง มันออกไป โดยไ่ม่ควบคุม Air: Part 1 (2009)
The ancients sent out a number of unmanned shipsพวก มนุษย์โบราณ ส่งยานที่ไร้ คนบังคับ Air: Part 1 (2009)
Between Destiny and the unmanned shipsระหว่างยานเดสทินี้ และยานที่ไม่ได้ถูกควบคุม Life (2009)
This is a military grade, multiple array transceiver developed for the military's Unmanned Weapons Program.นี่คือคนขับรถส่งของ โอเค เด๋วจะไป G-Force (2009)
Although it was only supposed to assist the pilot, not only can it independently exert autonomous control, but it can even exert an A.T. field while unmanned.ที่จริงมันควรจะเป็นแค่ผู้ช่วยนักบินเท่านั้น \ แต่พลังของมันก็เพียงพอจะแสดงพลังด้วยตัวเองได้ แถมยังสามารถสร้างสนามพลัง A.T. ได้โดยที่ไม่มีนักบิน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Just know that if he gets too unmanageable, we may ask you to take care of him.เขาคือหนึ่งในนั้น โปรดรู้ว่า ถ้าหากเราควบคุมเขาไม่ได้ เราต้องให้คุณช่วยดูแลเขาหน่อย The Garden of Forking Paths (2010)
Just know that if he gets too unmanageable, we may ask you to take care of him.โปรดรู้ว่า ถ้าหากเราควบคุมเขาไม่ได้ เราต้องให้คุณช่วยดูแลเขาหน่อย The Garden of Forking Paths (2010)
That aircraft was unmanned, lieutenant.ยานโดรน Battle Los Angeles (2011)
Excuse me, staff sergeant. Did you say that was an unmanned drone?มันน่าจะเจ๋งนะ ยึดมันซะ Battle Los Angeles (2011)
Soviets managed to land unmanned probes.โซเวียดนำหุ่นยนต์ขึ้นไปสำรวจ Transformers: Dark of the Moon (2011)
We drop off one of our shuttles, unmanned, a short FTL jump from the planet.เราจะปล่อยชัทเดิลสักลำหนึ่ง โดยไม่มีคนอยู่ในนั้น หลังจากนั้นก็จัมพ์ FTL ในระยะสั้นๆจากดาวนั้น Gauntlet (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unmanHe is an unmanageable child.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียกิริยา[V] impolite, See also: unmannerly, unmannered, Syn. เสียมารยาท, Example: ทำไมลูกสาวของแม่จึงเสียกิริยาเช่นนั้น, Thai definition: แสดงกิริยาไม่เรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือปืน[n.] (meūpeūn) EN: gunman ; gun-used killer   FR: tueur à gages [m]
เสียกิริยา[adj.] (sīakiriyā) EN: unmannerly ; impolite ; rude   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNMANAGE    AH0 N M AE1 N IH0 JH
UNMANNED    AH0 N M AE1 N D
UNMANAGED    AH0 N M AE1 N IH0 JH D
UNMANAGEABLE    AH0 N M AE1 N IH0 JH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unman    (v) (uh2 n m a1 n)
unmans    (v) (uh2 n m a1 n z)
unmanly    (j) (uh1 n m a1 n l ii)
unmanned    (v) (uh2 n m a1 n d)
unmanning    (v) (uh2 n m a1 n i ng)
unmannered    (j) (uh1 n m a1 n @ d)
unmannerly    (j) (uh1 n m a1 n @ l ii)
unmanageable    (j) (uh1 n m a1 n i jh @ b l)
unmanageably    (a) (uh1 n m a1 n i jh @ b l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unmanierlich {adv}unmannerly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy [Add to Longdo]
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
アンマネージコード[, anmane-jiko-do] (n) {comp} unmanaged code [Add to Longdo]
アンマネージド[, anmane-jido] (adj-no) {comp} unmanaged [Add to Longdo]
オープンマネーマーケット[, o-punmane-ma-ketto] (n) open money market [Add to Longdo]
ガンマン[, ganman] (n) gunman [Add to Longdo]
フリーフライヤー[, furi-furaiya-] (n) experimental unmanned spacecraft (wasei [Add to Longdo]
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[, mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
悪馬[あくば;あくめ;あくうま, akuba ; akume ; akuuma] (n) wild horse; unmanageable horse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无人[wú rén, ˊ ㄖㄣˊ, / ] unmanned; uninhabited, #3,479 [Add to Longdo]
无人驾驶[wú rén jià shǐ, ˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ, / ] unmanned; unpiloted [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
無人端末[むじんたんまつ, mujintanmatsu] unmanned, automated terminal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unman \Un*man"\, v. t. [1st pref. un- + man.]
   [1913 Webster]
   1. To deprive of the distinctive qualities of a human being,
    as reason, or the like. [R.] --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To emasculate; to deprive of virility.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive of the courage and fortitude of a man; to break
    or subdue the manly spirit in; to cause to despond; to
    dishearten; to make womanish.
    [1913 Webster]
 
       Let's not unman each other.      --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. To deprive of men; as, to unman a ship.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unman
   v 1: cause to lose one's nerve; "an unmanning experience"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top