Search result for

ทำให้หมดกำลังใจ

(16 entries)
(0.0295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้หมดกำลังใจ-, *ทำให้หมดกำลังใจ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discourage[VT] ทำให้หมดกำลังใจ, See also: ทำให้ท้อแท้, ทำให้เสียกำลังใจ, Syn. dissuade, advise, Ant. encourage, support, urge
pour cold water on[IDM] ทำให้หมดกำลังใจ, See also: ไม่ให้กำลังใจ, พุดให้หมดหวัง
unman[VT] ทำให้หมดความกล้าหาญ, See also: ทำให้หมดกำลังใจ, Syn. exhaust, Ant. invigorate, energize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
discontenance(ดิสเคา'ทะเนินซฺ) vt. ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ไม่เห็นด้วย n. ความไม่เห็นด้วย, Syn. disconcert
discouragementn. การทำให้หมดกำลังใจ,สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ,ภาวะที่น่าท้อใจ, Syn. dejection,
dishearten(ดิสฮาร์'เทิน) vt.ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ., See also: disheartenment n., Syn. dispirit
dispirit(ดิสเพอ'ริท) vt. ทำให้ท้อใจ,ทำให้หมดกำลังใจ
machine languageภาษาเครื่องหมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้เครื่องรับรู้และเข้าใจได้ เขียนโดยใช้รหัสเลขฐานสองเป็นหลัก (ฉะนั้น จะมีแต่เลข 0 กับ 1 เท่านั้น) คำสั่งแต่ละคำสั่งจะหมายถึงการทำงานอย่างหนึ่ง แต่ละโปรแกรมจึงจะยาวค่อนข้างมาก ผู้ที่เริ่มต้นเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ไม่ควรเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษานี้เลย เพราะอาจจะทำให้หมดกำลังใจไปเลย อาจจะพอเปรียบได้ว่า เลขฐานสองนั้นก็เหมือน ๆ กับตัวโน้ต เพลง (ภาษาดนตรีก็เข้าใจยากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาเครื่องนี้สักเท่าใดดอก) อย่างไรก็ตาม ก็ต้องทำความเข้าใจไว้เสมอว่า ไม่ว่าเราจะสั่งให้เครื่องทำงานด้วยโปรแกรมภาษาอะไรก็ตาม ตัวแปลโปรแกรม (compiler) ก็จะต้องทำหน้าที่แปลภาษาที่เราใช้ให้เป็นภาษาเครื่องก่อนเสมอ คอมพิวเตอร์จึงจะเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง (execute) นั้น ๆ ได้
unman(อันแมน') vt. ทำให้หมดกำลังใจ,เอาคนออก,ตอน,ทำให้ลักษณะความเป็นชายสูญสิ้นไป, Syn. unnerve

English-Thai: Nontri Dictionary
demoralize(vt) ทำให้ศีลธรรมเสื่อม,ทำให้เสื่อมกำลัง,ทำให้หมดกำลังใจ
disappoint(vt) ทำให้หมดหวัง,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียแผน
discountenance(vt) ไม่ยอมเชื่อถือ,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้อึกอัก
discourage(vt) กีดกัน,ทำให้ท้อ,ทำให้หมดกำลังใจ
dishearten(vt) ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ,ทำให้ท้อแท้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Demotivate (vt ) ทำให้หมดกำลังใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top