Search result for

-unlike-

(34 entries)
(0.0419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unlike, *unlike*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unlike[PREP] แตกต่างจาก, See also: ผิดแผกจาก
unlike[ADJ] ซึ่งแตกต่าง, See also: ซึ่งผิดแผก, ซึ่งไม่เหมือนกัน, Syn. different, Ant. like
unlike[N] สิ่งที่แตกต่าง, See also: สิ่งที่ไม่เหมือนกัน, คนที่ไม่เหมือนคนอื่น, คนที่แตกต่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unlike(อันไลคฺ') adj.,prep. ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,ไม่เท่ากัน., See also: unlikeness n., Syn. unrelated,different

English-Thai: Nontri Dictionary
unlike(adj,pre) แตกต่าง,ไม่เหมือนกัน,ผิดกันกับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Possible, just extremely unlikely.เป็นไปไม่ได้ ไม่น่าจะเป็นไปได้แน่ๆ Chuck in Real Life (2008)
My last analysis of the Marker suggests a psychosomatic energy field unlike anything I've ever seen.จากการวิเคราะห์สัญลักษณ์ล่าสุด บอกว่ามีรูปแบบพลังจิต ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Dead Space: Downfall (2008)
Well, unlike you, maybe he's getting some much-need rest.ถึงยังไงก็คงไม่เหมือนเจ้าหรอก มันอาจกำลังนอนพักสบายใจเฉิบอยู่ก็ได้ Rookies (2008)
Who, unlike Sylar, wants to get rid of all of her power.ผู้ซึ่ง ไม่เหมือน ไซล่าร์ อยากจะกำจัดพลังที่มีทั้งหมด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Is gonna be unlike anything we've ever done on "heroes,"จะเป็นอะไร ที่เราไม่เคยทำมาก่อน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Unlike you and your quiet life?คุณรู้อะไรไหม พอมาคิดดูแล้วนะ คุณไม่ยักกะมีข่าวฉาวอะไรเลย Scandal Makers (2008)
Unlike the others we'd found, its skeleton was pure crystal.ไม่เหมือน กระดูกอื่น ๆ ที่เราพบ มันเป็นคริสตอล บริสุทธิ์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That he's a warrior unlike anything the world has ever seen.แต่ว่า ไม่เหมือนนักรบที่โลกเคยเห็นมาก่อน Kung Fu Panda (2008)
Gordon, you're unlikely to discover this for yourself, so take my word, the police commissioner earns a lot of threats.กอร์ดอนคุณคงไม่รู้เรืองนี้หรอกนะ\แต่เชื่อผมเถอะว่า ผ.บ ตำรวจกังใจจากการขู่ฆ่า The Dark Knight (2008)
And that that team would be led by the most unlikely of white knights, a man with no political convictions whatsoever, a man who, as far as I know, had never even voted once in his life.และทีมงานนั้นก็ควรปล่อย ทั้งหมด ไม่เหมือนอัศวินม้าขาวเลย ผู้ชายที่ไม่เคยมีการยอมรับผิด ทางการเมืองหรืออะไรก็ตาม Frost/Nixon (2008)
Are witnesses to the saddest day in the life of Richard Nixon, his last moments as President of the United States, a moment unlike any other in the history of this country.มีสักขีพยานจำนวนมากในวัน ที่เศร้าที่สุดในชีวิตริชาร์ด นิกสัน ช่วงสุดท้ายในสถานภาพปธน. ของสหรัฐฯ Frost/Nixon (2008)
Success in America is unlike success anywhere else.ประสบความสำเร็จในอเมริกา\ ไม่เหมือนในที่อื่นเลย Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unlikeA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
unlikeAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
unlikeA victory is unlikely but not impossible.
unlikeBill is completely unlike his brother.
unlikeFootball originally meant "a game played with a ball on foot" - unlike a game played on horseback, such as polo.
unlikeHe is seriously ill and unlikely to recover.
unlikeIt is unlike him to be late.
unlikeIt is unlikely that such a cool headed person got upset.
unlikeIt is unlikely that this indictment will lead to his deportation.
unlikeIt seems unlikely that any society could completely dispense with myths.
unlikeIt seems unlikely that the train will arrive on time.
unlikeIt's unlike him to get so angry.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNLIKE    AH0 N L AY1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unlike    (j) (uh2 n l ai1 k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不比[bù bǐ, ㄅㄨˋ ㄅㄧˇ, ] unlike [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unlike \Un*like"\, a.
   1. Not like; dissimilar; diverse; having no resemblance; as,
    the cases are unlike.
    [1913 Webster]
 
   2. Not likely; improbable; unlikely. [Obsoles.]
    [1913 Webster]
 
   {Unlike quantities} (Math.), quantities expressed by letters
    which are different or of different powers, as a, b, c,
    a^{2}, a^{3}, x^{n}, and the like.
 
   {Unlike signs} (Math.), the signs plus (+) and minus (-).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unlike
   adj 1: marked by dissimilarity; "for twins they are very
       unlike"; "people are profoundly different" [syn:
       {unlike}, {dissimilar}, {different}] [ant: {like},
       {similar}]
   2: not equal in amount; "they distributed unlike (or unequal)
     sums to the various charities" [ant: {like}, {same}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top