ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

likelihood

L AY1 K L IY0 HH UH2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -likelihood-, *likelihood*, likelihoo
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
likelihood(n) ความเป็นไปได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
likelihood(ไลคฺ'ลิฮูด) n. ความเป็นไปได้, ความน่าจะเป็นไปได้, Syn. possibility

English-Thai: Nontri Dictionary
likelihood(n) ความเป็นไปได้, ความน่าจะเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
likelihood functionฟังก์ชันควรจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Unacceptable likelihood of heart failure." I think that's what the manual says."Unacceptable likelihood of heart failure." I think that's what the manual says. Gattaca (1997)
What I'm about to divulge to you will in all likelihood get me killed.อะไรที่ชั้นควรจะเปิดเผยให้นายฟัง ความตั้งใจที่เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยจะฆ่าชั้น Sona (2007)
It also gives him the likelihood Of sudden and unexpected death.It also gives him the likelihood of sudden and unexpected death. Adverse Events (2008)
Play down the actual likelihood of an attack, talk about the security measures as being due diligence, rather than... no, meredith.พูดเรื่องการโจมตีน้อยลง สร้างมาตรการความปลอดภัย แทนที่จะ.. Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
The likelihood that she has multiple personality disorder...มีความเป็นไปได้ว่าเธอมีความผิดปกตทางบุคลิกที่หลากหลาย Episode #1.5 (2009)
The statistical likelihood that our plan will succeed... is less than 4.3%.จากสถิติความน่าจะเป็น แผนเรามีโอกาสสำเร็จน้อยกว่า 4.3% Star Trek (2009)
likelihood of success?เอ่อ.. Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Well, if it's not cholera, then based on a quick Internet search, the other explanations in decreasing order of likelihood are Hirschsprung's Disease, botulism, a 30-foot tapeworm or accidental ingestion of chrysanthemum blossoms.ถ้ามันไม่ใช่อหิวา ถ้างั้นตามที่ชั้นลองหาดูจากเนต อาการที่ชั้นเป็นมันต้องคล้ายๆกับ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
As the American people ready themselves for the likelihood of an atomic attack, there are widespread reports of panic-buying, supermarkets cleared, as shelters unused since the Second World War are stocked for what may lie ahead.ชาวอเมริกันต่างเตรียมตัวรับมือ กับการที่อาจจะถูกระเบิดโจมตี เกิดความโกลาหลและการกักตุนสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ทว่างเปล่า ที่หลบภัยซึ่งหมดไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง X-Men: First Class (2011)
The closer the crime scenes, the greater likelihood it is that the unsub lives or works nearby.เช่นเดียวกับคุณเดินทาง ไปทำงานหรือไปโรงยิม ยิ่งใกล้ที่เกิดเหตุเท่าไหร่ ก็ยิ่งน่าจะเป็นมากขึ้น With Friends Like These (2011)
You don't know how fast-- postponing the surgery could increase the likelihood that the cancer will spread.หนูไม่รู้ว่า เร็วแค่ใหน-- การเลื่อนการผ่าตัดออกไป จะเพิ่มความเป็นไปได้ ที่มะเร็งจะแพร่กระจาย Last Temptation (2011)
And made a decision that will in all likelihood kill their daughter.และกำลังตัดสินใจ ว่ามีความเป็นไปได้มั้ย ที่มันจะทำให้ลูกของพวกเขาตาย Last Temptation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
likelihoodBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
likelihood"'Fox's wedding'." "Er ...?" "Today, with an 81 percent likelihood, it will be clear skies but, depending on location, there will be sun showers."
likelihoodIn all likelihood, it will rain this afternoon.
likelihoodIn all likelihood, they'll be away for a week.
likelihoodIn all likelihood we shall be away for a few days.
likelihoodIn all likelihood you will pass the entrance exam if you use this textbook.
likelihoodIs there any likelihood of his coming?
likelihoodIs there any likelihood that Mr Black will agree to the plan?
likelihoodI think it is certain that there is intelligent life in this universe, but the likelihood of that life coming to Earth is practically nill.
likelihoodThere is no likelihood of his getting well soon.
likelihoodThere was a strong likelihood of his succeeding.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิทธิ์[sit] (n) EN: possibility ; feasibility ; likelihood ; potentiality ; practicability  FR: possibilité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LIKELIHOOD L AY1 K L IY0 HH UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
likelihood (n) lˈaɪklɪhud (l ai1 k l i h u d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wahrscheinlichkeit { f } | Wahrscheinlichkeiten { pl }likelihood | likelihoods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確率[かくりつ, kakuritsu] (n) probability; likelihood; chances; (P) #5,268 [Add to Longdo]
見込み(P);見込(io)[みこみ, mikomi] (n) (1) hope; promise; possibility; chance; probability; likelihood; (2) expectation; anticipation; forecast; estimate; (3) (See 見付・みつけ・2) side of a structural member; (P) #6,602 [Add to Longdo]
濃厚[のうこう, noukou] (adj-na, n) (1) density; richness; concentration; tension; passion; (2) possibility; likelihood; (P) #12,420 [Add to Longdo]
可能性[かのうせい, kanousei] (n) potentiality; likelihood; possibility; availability; (P) [Add to Longdo]
虞犯[ぐはん, guhan] (n, adj-f) likelihood of committing a crime; pre-delinquent [Add to Longdo]
公算[こうさん, kousan] (n) probability; likelihood; (P) [Add to Longdo]
尤度[ゆうど, yuudo] (n) plausibility; likelihood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Likelihood \Like"li*hood\ (l[imac]k"l[i^]*h[oo^]d), n. [Likely +
   -hood.]
   1. Appearance; show; sign; expression. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What of his heart perceive you in his face
       By any likelihood he showed to-day ? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Likeness; resemblance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       There is no likelihood between pure light and black
       darkness, or between righteousness and reprobation.
                          --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   3. Appearance of truth or reality; probability;
    verisimilitude. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Statistical probability; probability of being true or of
    occurring in the future; as, the likelihood of being
    abducted by aliens is close to zero..
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 likelihood
   n 1: the probability of a specified outcome [syn: {likelihood},
      {likeliness}] [ant: {unlikelihood}, {unlikeliness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top