Search result for

umbra

(50 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -umbra-, *umbra*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
umbra[N] ร่มเงา, See also: เงา, เงามืด, Syn. shade, adumbration, Ant. brightness, sunlight
umbra[N] จุดบอดของดวงอาทิตย์
umbrae[N] พหูพจน์ของ umbra
umbral[ADJ] ที่เป็นร่มเงา
umbrage[N] ความรู้สึกไม่พึงใจ, See also: ความขุ่นเคือง, Syn. pique, grudge, resentment
umbrage[N] ร่ม (เช่น ร่มไม้), See also: ร่มเงา, Syn. shade, shadow
umbrageous[ADJ] ที่เป็นร่มเงา, See also: ที่ร่มครึ้ม, Syn. shady, shadowy, Ant. unshaded
umbrageous[ADJ] รู้สึกไม่พึงใจ, See also: รู้สึกขุ่นข้องหมองใจ, Syn. indignant, irritable, Ant. unangry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
umbra(อัม'บระ) n. ร่มเงา,เงา,เงามืด,จุดบอดของดวงอาทิตย์,เงาดวงจันทร์,เงาโลก,ภูติผีปีศาจ, See also: umbral adj. ,pl. umbrae, Syn. shade
umbrage(อัม'บริจฺ) n. การบุกรุก,การก้าวร้าว,การรบกวน,ความโกรธเคือง,ร่องรอยความ สงสัยหรือความไม่เป็นมิตร,เงา,เงามืด,ร่มเงา,ความสงสัย, Syn. resentment,displeasure
adumbral(แอดอัม' บรัล) adj. เป็นเงา, บังแดด, ร่ม
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
cumbrance(คัม'บรันซ) n. ความลำบาก,ความยุ่งยาก,การรบกวน,ภาระ
encumbrance(เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน, Syn. incumbrance

English-Thai: Nontri Dictionary
umbrage(n) ความโกรธเคือง,ความก้าวร้าว,ร่มเงา
umbrageous(adj) ขึ้งโกรธ,ชอบก้าวร้าว,ชอบบุกรุก,ร่ม
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
encumbrance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,สิ่งที่เป็นภาระ,เครื่องกีดขวาง
incumbrance(n) ความลำบาก,เครื่องถ่วงความเจริญ,ภาระ,สิ่งกีดขวาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Second, and this is me taking umbrage...อย่างที่สอง และเป็นฉัน ที่เป็นฝ่ายรุกโว้ย... The Story of Us (1999)
And in the castles of Umbra the Black Prince.แล้วในปราสาทอัมบรา ก็มีเจ้าชายชุดดำ Inkheart (2008)
From Umbradge.จากอัมบริดจ์ค่ะ Alice in Wonderland (2010)
I tower over everyone in Umbradge. They laugh at me.ฉันสูงกว่าทุกคนในอัมบริดจ์แล้ว พวกเขาหัวเราะเยาะฉัน Alice in Wonderland (2010)
From Umbradge.จากอัมบริดจ์น่ะ Alice in Wonderland (2010)
Umbra libre invenio. Umbra libre invenio. Umbra libre...ที่ที่ไม่มีใครสามารถหาได้ น่าประทับใจ Beneath (2011)
Your wife, his father, who would take considerable umbrage if your inclinations were given a public airing.ภรรยาคุณ พ่อของเขา ผู้ที่จะโกรธเคืองเป็นอย่างมาก A Whiff of Sulfur (2013)
But the moon's only gonna be in the earth's umbral shadowแต่เงาโลกจะบดบังดวงจันทร์ Lunar Ellipse (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงามืด[n.] (ngao meūt) EN: shadow ; dark shadow ; shade ; umbra   FR: ombre [f]
เงามัว[n.] (ngaomūa) EN: penumbra ; shadow ; shade   
ถือโกรธ[v.] (theūkrōt) EN: bear a grudge ; hold sth against s.o. ; take umbrage   FR: prendre en grippe

CMU English Pronouncing Dictionary
UMBRA    AH1 M B R AH0
UMBRAGE    AH1 M B R IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
umbrage    (n) (uh1 m b r i jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本影[běn yǐng, ㄅㄣˇ ˇ, ] umbra, #111,878 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umbra {f}astron. umbra [Add to Longdo]
Umbralaubsänger {m} [ornith.]Brown Woodland Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
荷厄介[にやっかい, niyakkai] (adj-na,n) encumbrance; burden; drag [Add to Longdo]
係累;繋累[けいるい, keirui] (n,vs) (1) dependents; family members that one has to support; (2) encumbrances; things that tie one down [Add to Longdo]
傘形器官[さんけいきかん, sankeikikan] (n) bot umbraculum [Add to Longdo]
七日鮫[なぬかざめ;ナヌカザメ, nanukazame ; nanukazame] (n) (uk) blotchy swell shark (species of cat shark, Cephaloscyllium umbratile) [Add to Longdo]
重荷[おもに(P);じゅうか, omoni (P); juuka] (n) load; heavy burden; encumbrance; heavy freight; heavy responsibility; (P) [Add to Longdo]
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap [Add to Longdo]
足手まとい;足手纏い;足手纒い[あしてまとい;あしでまとい, ashitematoi ; ashidematoi] (adj-na,n) impediment; burden; encumbrance; hindrance; drag [Add to Longdo]
半陰影[はんいんえい, han'in'ei] (n) penumbra [Add to Longdo]
半影[はんえい, han'ei] (n,adj-no) penumbra [Add to Longdo]
本影[ほんえい, hon'ei] (n) umbra [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ombre \Om"bre\, n. [F., of uncertain origin.] (Zool.)
   A large Mediterranean food fish ({Umbrina cirrhosa}): --
   called also {umbra}, and {umbrine}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penumbra \Pe*num"bra\, n. [NL., fr. L. paene almost + umbra
   shade.]
   1. An incomplete or partial shadow.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) The shadow cast, in an eclipse, where the light
    is partly, but not wholly, cut off by the intervening
    body; the space of partial illumination between the umbra,
    or perfect shadow, on all sides, and the full light. --Sir
    I. Newton.
    [1913 Webster]
 
   Note: The faint shade surrounding the dark central portion of
      a solar spot is also called the {penumbra}, and
      sometimes {umbra}.
      [1913 Webster]
 
   3. (Paint.) The part of a picture where the shade
    imperceptibly blends with the light.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Umbra \Um"bra\, n.; pl. {Umbrae}. [L., a shadow.]
   1. (Astron.)
    (a) The conical shadow projected from a planet or
      satellite, on the side opposite to the sun, within
      which a spectator could see no portion of the sun's
      disk; -- used in contradistinction from penumbra. See
      {Penumbra}.
    (b) The central dark portion, or nucleus, of a sun spot.
    (c) The fainter part of a sun spot; -- now more commonly
      called penumbra.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any one of several species of sciaenoid food
    fishes of the genus {Umbrina}, especially the
    Mediterranean species ({Umbrina cirrhosa}), which is
    highly esteemed as a market fish; -- called also {ombre},
    and {umbrine}.
    [1913 Webster]
 
   {Umbra tree} (Bot.), a tree ({Phytolacca dioica}) of the same
    genus as pokeweed. It is native of South America, but is
    now grown in southern Europe. It has large dark leaves,
    and a somber aspect. The juice of its berries is used for
    coloring wine. --J. Smith (Dict. Econ. Plants).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 umbra
   n 1: a region of complete shadow resulting from total
      obstruction of light

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top