ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incumbrance

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incumbrance-, *incumbrance*
English-Thai: Nontri Dictionary
incumbrance(n) ความลำบาก,เครื่องถ่วงความเจริญ,ภาระ,สิ่งกีดขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incumbranceภาระติดพัน [ดู encumbrance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incumbrance \In*cum"brance\, n. [See {Encumbrance}.] [Written
   also {encumbrance}.]
   [1913 Webster]
   1. A burdensome and troublesome load; anything that impedes
    motion or action, or renders it difficult or laborious;
    clog; impediment; hindrance; check. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A burden or charge upon property; a claim or lien
    upon an estate, which may diminish its value.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incumbrance
   n 1: a charge against property (as a lien or mortgage) [syn:
      {encumbrance}, {incumbrance}]
   2: an onerous or difficult concern; "the burden of
     responsibility"; "that's a load off my mind" [syn: {burden},
     {load}, {encumbrance}, {incumbrance}, {onus}]
   3: any obstruction that impedes or is burdensome [syn:
     {hindrance}, {hinderance}, {hitch}, {preventive},
     {preventative}, {encumbrance}, {incumbrance}, {interference}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

incumbrance

 


  

 
incumbrance
 • (n) ความลำบาก,เครื่องถ่วงความเจริญ,ภาระ,สิ่งกีดขวาง [Nontri]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top