ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shady

SH EY1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shady-, *shady*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shady(adj) เต็มไปด้วยร่มเงา, See also: เป็นเงามืด, ให้ร่มเงา, มืด, สลัว, คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, น่าสงสัย, Syn. dusky, sheltered
shady(adj) น่าสงสัย, See also: ไม่น่าเชื่อ, เคลือบแคลง, Syn. suspicious, disreputable, dubious, Ant. unsuspicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shady(เช'ดี) adj. เต็มไปด้วยร่มเงา, เป็นเงามืด, ให้ร่มเงา, มืด, สลัว, คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, น่าสง-สัย, เลว, See also: shadily adv. shadiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
shady(adj) เป็นเงามืด, ในที่ร่ม, สลัว, คลุมเครือ, น่าสงสัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No screwing, no drinking, no opium, no midnight abortions, no illegitimate children, no shady finances.ไม่เจ้าชู้ ไม่ดื่มเหล้า... ไม่เสพยา ไม่รับทำแท้ง... ไม่มีลูกนอกกฎหมาย Field of Dreams (1989)
And behind every shady deal, behind every dollar earned, there was Andy, keeping the books.RED: The Shawshank Redemption (1994)
You can summon that shady bunch hidden under the cliff.คุณสามารถเรียกพวงร่มรื่นที่ซ่อนอยู่ใต้หน้าผา Princess Mononoke (1997)
What sort of shady shit have you been up to?ขอร้องขอพูดในเรื่องที่เป็นจริง เท่านั้น? Saw V (2008)
We thought your boss, Guy, was into some shady business.เราคิดว่าเจ้านายของคุณ, กี เข้าไปพัวพันกับธุรกิจที่น่าสงสัย Chuck Versus the Ex (2008)
He works for some shady outfit in White Hall.เขาทำงานลับ ๆ ให้กับกลุ่มคนในไวท์ฮอล The Bank Job (2008)
To finance shady operations, whatever.เป็นเงินทุนในการก่อการร้าย, อะไรก็ได้ Safe and Sound (2008)
(SCOFFS) Shady Oaks Retirement. Oh, brother.บ้านพักคนชรา โธ่ เวรกรรม Up (2009)
The guys from Shady Oaks will be by to pick you up in the morning, okay?เจ้าหน้าที่จากบ้านพักคนชรา จะมารับคุณตอนเช้า Up (2009)
Mmm. More shady than sketchy.ไม่ มันน่ารำคาญมากกว่า Dead Like Me: Life After Death (2009)
Or by perhaps some shady government agency and he's actually being held in captivity.หรือ บางทีอาจจะเป็น หน่วยงานลึกลับของรัฐบาล และโดยที่จริงแล้วเขาก็คงต้องกลายเป็นเชลยศึก District 9 (2009)
See, certain charges -- ones you don't want the missus to know -- they show up under shady names like "MC Entertainment."เห็นไหมนี่... ค่าใช้บริการ คนที่คุณไม่อยากให้ภรรยาคุณรู้ Sex and Violence (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shadyThis place is too shady for taking photos.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่มเย็น(adj) shady and cool, Syn. ร่มรื่น, Example: มันนอนเฉยอยู่บนใบไม้แห้งตามพื้นดิน ใต้ต้นไม้ที่ร่มเย็น
พนาราม(n) shady forest, Example: รีสอร์ทนี้แบ่งออกเป็น โซนต่างๆ คือ ชมพฤกษา, พนาราม, ชายน้ำ และอิงนที, Count Unit: ป่า, Thai Definition: ป่าอันรื่นรมย์, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ร่มครึ้ม(adj) shady, Example: บ้านของเขามีต้นไม้ร่มครึ้มก็จริง แต่ไม่มีใบไม้ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นดินเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึ้ม[khreum] (adj) EN: shady ; shadowy  FR: ombragé
ร่มรื่น[romreūn] (v) EN: be shady ; be cool and pleasant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHADY SH EY1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shady (j) ʃˈɛɪdiː (sh ei1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勾当[gòu dàng, ㄍㄡˋ ㄉㄤˋ, / ] shady business, #25,490 [Add to Longdo]
阴凉[yīn liáng, ㄧㄣ ㄌㄧㄤˊ, / ] shady, #34,737 [Add to Longdo]
阴面[yīn miàn, ㄧㄣ ㄇㄧㄢˋ, / ] shady side; dark side, #109,229 [Add to Longdo]
阴凉处[yīn liáng chù, ㄧㄣ ㄌㄧㄤˊ ㄔㄨˋ, / ] shady place [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schattenseite { f } | Schattenseiten { pl }shady side | shady sides [Add to Longdo]
schattig; Schatten spendend { adj } | schattiger | am schattigstenshady | shadier | shadiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やみ, yami] (n, adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) [Add to Longdo]
陰湿[いんしつ, inshitsu] (adj-na) (1) malicious; spiteful; vicious; (2) devious; underhanded; sly; (3) damp and shady [Add to Longdo]
影を投げる[かげをなげる, kagewonageru] (exp, v1) (1) to project a shadow; (adj-f) (2) shade-casting; shady; umbriferous [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
胡散臭い[うさんくさい, usankusai] (adj-i) suspicious looking; shady [Add to Longdo]
後ろ暗い[うしろぐらい, ushirogurai] (adj-i) shady; back or underhanded [Add to Longdo]
黒眼鏡[くろめがね, kuromegane] (n) sunglasses; shady glasses; dark glasses [Add to Longdo]
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel [Add to Longdo]
小暗い[おぐらい;こぐらい, ogurai ; kogurai] (adj-i) dusky; dim; shady [Add to Longdo]
足を洗う[あしをあらう, ashiwoarau] (exp, v5u) (1) to quit (a shady business); to wash one's hands of; to cut one's ties with; to turn over a new leaf; to go straight; (2) to wash one's feet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shady \Shad"y\, a. [Compar. {Shadier}; superl. {Shadiest}.]
   1. Abounding in shade or shades; overspread with shade;
    causing shade.
    [1913 Webster]
 
       The shady trees cover him with their shadow. --Job.
                          xl. 22.
    [1913 Webster]
 
       And Amaryllis fills the shady groves. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Sheltered from the glare of light or sultry heat.
    [1913 Webster]
 
       Cast it also that you may have rooms shady for
       summer and warm for winter.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to shade or darkness; hence, unfit to be
    seen or known; of questionable character; unsavory;
    equivocal; dubious, corrupt, or criminal; as, a shady
    character; -- of people or activities. [Colloq.] "A shady
    business." --London Sat. Rev.
 
       Shady characters, disreputable, criminal. --London
                          Spectator.
    [1913 Webster]
 
   {On the shady side of}, on the thither side of; as, on the
    shady side of fifty; that is, more than fifty. [Colloq.]
    
 
   {To keep shady}, to stay in concealment; also, to be
    reticent. [Slang]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shady
   adj 1: (of businesses and businessmen) unscrupulous; "a shady
       operation" [syn: {fly-by-night}, {shady}]
   2: of questionable taste or morality; "a louche nightclub"; "a
     louche painting" [syn: {louche}, {shady}]
   3: not as expected; "there was something fishy about the
     accident"; "up to some funny business"; "some definitely
     queer goings-on"; "a shady deal"; "her motives were suspect";
     "suspicious behavior" [syn: {fishy}, {funny}, {shady},
     {suspect}, {suspicious}]
   4: filled with shade; "the shady side of the street"; "the
     surface of the pond is dark and shadowed"; "we sat on rocks
     in a shadowy cove"; "cool umbrageous woodlands" [syn:
     {shady}, {shadowed}, {shadowy}, {umbrageous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top