Search result for

tray

(84 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tray-, *tray*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tray[N] ถาด, See also: กระบะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tray(เทร) n. กะบะ,ถาด,ถาดล้างรูป,ถาดรอง,จานรอง,ชั้นเลื่อนที่ใช้เก็บเอกสาร,ลิ้นชักโต๊ะหนังสือ
ashtray(แอช'เทรย์) n. ที่ใส่ขี้บุหรี่หรือซิการ์
astray(แอสเทร') adv.,adj. หลงทาง,หลงผิด, ในทางที่ผิด, Syn. wandering,lost,amiss)
betray(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผย,หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
laundry trayอ่างซักผ้า,ถาดซักผ้า
portray(พอร์เทร',โพร์เทร') vt. วาดภาพ,เขียนภาพ,ร่างภาพ,พรรณนาเป็นคำ,แสดง., See also: portrayable adj. portrayer n.
portrayal(พอร์เทร'เอิล,โพร์เทร'เอิล) n. การวาดภาพคน,การถ่ายภาพคน,ภาพวาดหรือภาพถ่ายของคน,การพรรณนาเป็นคำ,การแสดง (เป็นตัว,..)
stray(สเทร) vi. บ่ายเบน,หันเห,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน,พเนจร.adj.,n. (ผู้) หลงทาง,พลัดพราก,พเนจร,ร่อนเร่., See also: strayer n., Syn. rove,roam,lose,deviate
tea trayn. ถาดชา, Syn. teacart

English-Thai: Nontri Dictionary
tray(n) ถาด,จานล้างรูป,ลิ้นชัก
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
astray(adv) อย่างหลงผิด,อย่างออกนอกลู่นอกทาง,อย่างเหลวไหล
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
betrayal(n) การซ้อนกล,การทรยศ,การหักหลัง,การนอกใจ
portray(vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,พรรณนา,ร่างภาพ
portrayal(n) การวาดภาพ,การเขียนภาพคน,การพรรณนา
stray(adj) กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน
stray(vi) ไถล,เที่ยวไป,เร่ร่อน,บ่ายเบน,หันเห

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tray mat (n ) ถาดอาหาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
NURSE 3: Put your tray back where it belongs;วางถาดลงซะ Changeling (2008)
I'm traying to drive down their stock price.A Pretty Girl in a Leotard (2009)
(Grunts) so i'm gonna need a couple minutes to practice my tray balancing.งั้น ฉันต้องการคู่ เพื่อให้สมดุลกัน Seder Anything (2009)
Although i have a feeling i-I'll be a tray-Balancing wunderkind.แม้ว่าฉันรู้สึก ฉันจะให้มันสมดุล Seder Anything (2009)
Let's get an implant tray in here.เอาถาดมาที่นี่ House Divided (2009)
A tray of crab cakes coming in on your 10:00.ถาดใส่เนื้อปู กำลังมาทาง 10 นาฬิกา Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
And tv dinners in aluminum trays.แล้วก็ิดินเนอร์หน้าทีวี ในถาดอลูมิเนียม Hungry Man (2009)
Where the hell is that chest tube tray? I need it now!ท่อสอดอยุ่ไหน ฉันต้องการมัน No More Good Days (2009)
You are discussing lunch while holding a tray of cat excrement.คุณพูดเรื่องมื้อเที่ยง ขณะที่ถือถาดใส่ขี้แมวอยู่ The Bond in the Boot (2009)
Get me a lac tray with 3-0 silk. Need any help?เอาชุดเย็บไหม 3-0 มา ต้องการให้ช่วยไหม Invasion (2009)
Give me the bone wax.Page cardio and set up a chest tray.ขอขี้ผึ้งห้ามเลือดที่กระดูกหน่อย เพจเรียกแผนกหัวใจและเอาผ้ามาคลุมผ้าที่ช่วงอก Invest in Love (2009)
They're in trays.อยู่ในถาด Bad Seed (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trayHe made his sister a nice pen tray.
trayIrene Pepperberg holds a round tray in front of a parrot she has named Alex.
trayShe set the tray down on the table.
traySet up paper cups in the cupcake baking tray.
trayOn the tray are five objects - three of them are keys.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรับ[N] tray of food, See also: meal, Example: แม่บ้านนำอาหารจัดมาเป็นสำรับ วางไว้ตรงกลางโต๊ะ, Count unit: สำรับ, Thai definition: ภาชนะที่ใส่กับข้าวคาวหวาน
ขันหมาก[N] tray of gifts (from the groom to the bride's family), See also: tray containing betels and areca to the bride's home as a troth, Example: ญาติๆ ฝ่ายชายแห่ขันหมากไปยังบ้านเจ้าสาว, Thai definition: ขันใส่หมากพลู ใช้สำหรับพิธีหมั้นหรือแต่งงาน
พาน[N] tray with pedestal, Example: ผู้ที่ต้องการจะบวชจะต้องนำดอกไม้ ธูปเทียนแพ ใส่พานไปลาญาติมิตร, Count unit: พาน, ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะมีเชิงประเภทหนึ่ง มีหลายชนิด บางชนิดมีรูปทรงคล้ายจาน บางชนิดมีรูปทรงคล้ายขัน เชิงมีรูปร่างต่างๆ กัน ใช้สำหรับใส่สิ่งของมีดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น
ถาด[N] tray, See also: salver, Example: เราจัดผลไม้ใส่ถาด เพื่อถวายพระ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะใส่สิ่งของ ทำด้วยไม้หรือโลหะ เป็นต้น รูปเตี้ยแบน มีขอบ
กระบะ[N] tray, See also: wooden tray, square-wooden tray, Example: เสื้อที่อยู่ในกระบะนั้นลดราคาครึ่งราคา, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะไม้ก้นแบนมีขอบ ใช้อย่างถาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out   FR: trahir
เจริญใจ[adj.] (jaroēnjai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive   FR: plaisant ; attrayant ; agréable
จิตร[n.] (jit) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design   FR: peinture [f]
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent   FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray   FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขันหมาก[n.] (khanmāk) EN: tray of gifts (from the groom to the bride' s family)   
คิดคด[v.] (khitkhot) EN: betray ; be a traitor ; be treacherous   FR: trahir
กระบะ[n.] (kraba) EN: tray ; square-wooden tray ; wooden tray   FR: plateau en bois [m]
ลูกหลง[n. exp.] (lūk long) EN: stray bullet   FR: balle perdue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAY    T R EY1
TRAYS    T R EY1 Z
TRAYER    T R EY1 ER0
TRAYLOR    T R EY1 L ER0
TRAYNOR    T R EY1 N ER0
TRAYNHAM    T R EY1 N HH AH0 M
TRAYWICK    T R EY1 W IH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tray    (n) (t r ei1)
trays    (n) (t r ei1 z)
tray-cloth    (n) - (t r ei1 - k l o th)
tray-cloths    (n) - (t r ei1 - k l o th s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blechabräumer {m} [techn.]tray disposition point [Add to Longdo]
Hordentrockner {m}tray dryer [Add to Longdo]
Tablett {n} | Tabletts {m}tray | trays [Add to Longdo]
Traylorwaldfalke {m} [ornith.]Traylor's Forest Falcon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お膳[おぜん, ozen] (n) (uk) four-legged tray for festive food [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
ぐれる[, gureru] (v1,vi) to stray from the right path [Add to Longdo]
どら猫[どらねこ, doraneko] (n) stray cat [Add to Longdo]
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre [Add to Longdo]
ゲラ[, gera] (n) (1) (abbr) galley (tray used for printing); (2) (See ゲラ刷り) galley proof [Add to Longdo]
スーパーロー[, su-pa-ro-] (exp) super-low (description of a small truck with a low tray) [Add to Longdo]
トレー(P);トレイ[, tore-(P); torei] (n) tray; (P) [Add to Longdo]
ネカマ[, nekama] (n) (sl) (from ネット and お釜) someone who plays (portrays themselves as) the opposite sex online (formed from netto and okama) [Add to Longdo]
バット[, batto] (n) (1) bat (in baseball, cricket, etc.); (2) (obsc) (See 蝙蝠) bat (animal); (3) tray (from fre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, ] tray for carrying sacrificial meats [Add to Longdo]
盘子[pán zi, ㄆㄢˊ ㄗ˙, / ] tray; plate; dish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トレイ[とれい, torei] tray [Add to Longdo]
用紙トレイ[ようしトレイ, youshi torei] paper tray [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tray \Tray\, v. t. [OF. tra["i]r, F. trahir, L. tradere. See
   {Traitor}.]
   To betray; to deceive. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tray \Tray\, n.; pl. {Trays}. [OE. treye, AS. treg. Cf.
   {Trough}.]
   1. A small trough or wooden vessel, sometimes scooped out of
    a block of wood, for various domestic uses, as in making
    bread, chopping meat, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. A flat, broad vessel on which dishes, glasses, etc., are
    carried; a waiter; a salver.
    [1913 Webster]
 
   3. A shallow box, generally without a top, often used within
    a chest, trunk, box, etc., as a removable receptacle for
    small or light articles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tray
   n 1: an open receptacle for holding or displaying or serving
      articles or food

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top