Search result for

พาน

(59 entries)
(0.1669 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พาน-, *พาน*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โต๊ะพาน[โต๊ะ-พาน] ภาชนะมีเชิงสูงคล้ายกับพาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาน    [N] tray with pedestal, Example: ผู้ที่ต้องการจะบวชจะต้องนำดอกไม้ ธูปเทียนแพ ใส่พานไปลาญาติมิตร, Count unit: พาน, ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะมีเชิงประเภทหนึ่ง มีหลายชนิด บางชนิดมีรูปทรงคล้ายจาน บางชนิดมีรูปทรงคล้ายขัน เชิงมีรูปร่างต่างๆ กัน ใช้สำหรับใส่สิ่งของมีดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น
พาน    [ADV] rather, See also: near, Example: เขากระวนกระวาย รู้สึกอยากยาจนน้ำตาพานจะไหล, Thai definition: ค่อนข้าง, ออกจะ, แสดงหรือมีอาการค่อนข้าง
พาน    [N] monkey, Syn. ลิง, วานร
พานพบ    [V] meet, See also: come across, Syn. พบพาน, พบปะ, เจอ, เจอะเจอ, Example: ซิ้มต้องพานพบกับความทุกข์อย่างมหาศาล เมื่ออาเหลาคู่ชีวิตตายลง, Thai definition: ประสบพบเจอกับเหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พานน. ภาชนะมีเชิงประเภทหนึ่ง มีหลายชนิด บางชนิดมีรูปทรงคล้ายจาน บางชนิดมีรูปทรงคล้ายขัน เชิงมีรูปร่างต่าง ๆ กัน ใช้สำหรับใส่สิ่งของมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น.
พานน. ตอน, บั้น, (ใช้แก่สิ่งของบางชนิด) เช่น พานท้ายปืน พานท้ายเรือ.
พานน. ฐานของนมหรือเต้านมเกิดเป็นไตแข็งขึ้นเริ่มอาการแห่งความเป็นหนุ่มสาว, เรียกอาการของนมหรือเต้านมที่มีลักษณะเช่นนั้น ว่า นมขึ้นพาน หรือ นมแตกพาน.
พานว. ทำท่าว่า เช่น พานจะเป็นลม พานจะตาย พานจะโกรธ, พี่ก็พานแก่ชราหูตามัว (สังข์ทอง).
พานก. พบปะ มักใช้เข้าคู่กับคำ พบ เป็น พบพาน หรือ พานพบ เช่น ไม่ได้พบพานเสียนาน
พานขวาง, กีดขวาง, ขึงขวาง, เช่น เอาเชือกมาพานไว้ เมื่อคนมาปะทะก็จะล้มลง, กั้นไว้ เช่น พานคนข้างหลังไว้, ระให้หมดไป เช่น เอาไม้กวาดพานหยากไย่.
พานกลีบบัวน. พานที่ริมปากทำเป็นรูปกลีบบัวโดยรอบ.
พานปากกระจับน. พานขนาดเล็ก ปากเป็นรูปวงรี ทำเป็นรูปกลีบบัวคลี่ออกคล้ายฝักกระจับ.
พานพระขันหมาก, พานพระขันหมากเสวยน. พานใส่หมากพลูเครื่องเสวย เป็นเครื่องราชูปโภค ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ ลักษณะเป็นพานซ้อนกัน ๒ ชั้น รูปทรงคล้ายพานแว่นฟ้า ทำด้วยทองคำ จำหลักลวดลายลงยาสี จะเรียกว่า พานพระศรี พานพระขันหมาก หรือพานพระขันหมากเสวย ซึ่งสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียก, ในพานประกอบด้วย ตลับพู่ใส่ขี้ผึ้ง ๑ มังสี ๒ สำหรับใส่หมากเจียน ๑ หมากทั้งลูก ๑ ซองพลู ๒ สำหรับใส่พลูจีบ ๑ ตลับใส่กระวาน ๑ ตลับใส่ยาฝอย ๑ และพระแสงกรรบิด ๑.
พานพระศรีน. พานใส่หมากพลูเครื่องเสวยของพระมหากษัตริย์, พานใส่หมากพลูเครื่องเสวยซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภค ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ หรือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศเจ้านายฝ่ายหน้าฝ่ายในชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า จนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า มีลักษณะแตกต่างกันไปตามชั้นยศ สำหรับเจ้านายนั้นจะเรียกว่า พานหมากเสวย ก็มี ซึ่งสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เครื่องทองน้อยพานพุ่มดอกไม้ ธูป เทียน ที่ใช้บูชาพระพุทธรูปในพระราชพิธี [ศัพท์พระราชพิธี]
Panicumพานิคัม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Playing with bows and arrows can only get you so far.เล่นกับธนู ก็พานายมาไกลได้เท่านี้แหละ Odyssey (2008)
Bridge, this is Vincent, come in.ถึงสะพานเดินเรือ นี่วิเซนต์ เข้ามาได้ เปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
I've lost contact with the bridge.ผมขาดการติดต่อจากสะพานเดินเรือแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Maybe that ship has returned. We should get up to the bridge.บางทีเจ้ายานนั่นอาจจะกลับมา เราต้องไปที่สะพาน Rising Malevolence (2008)
- The bridge is out.- สะพานนั่นถูกทำลาย Destroy Malevolence (2008)
I'll take her to see Gaius. No, I will not let you go!ข้าจะพานางไปพบไกอัส ไม่ ข้าไม่ยอมให้ท่านไป Le Morte d'Arthur (2008)
Please, Merlin, get her inside. No!ได้โปรด เมอลิน พานางกลับเข้าไป Le Morte d'Arthur (2008)
Take her away.พานางออกไป The Kingdom of the Winds (2008)
A car will pick you up outside... to take you to the rendezvous point.รถจะรอรับนายอยู่ข้างนอก เพื่อพานายไปยังจุดนัดพบ Babylon A.D. (2008)
Building a bridge of chance for someone you love.มันคือการสร้างสะพานแห่งโอกาสไปสู่รักแท้ My Sassy Girl (2008)
It's building a bridge of chance for your love.มันคือการสร้างสะพานแห่งโอกาสไปสู่รักแท้... My Sassy Girl (2008)
And so we might have memories of our own, we sold my father's house on Esplanade.และเพื่อให้พวกเราได้ระลึกถึง เราขายบ้านเอสพานาสของพ่อผม The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พาน[n. prop.] (phān) EN: offering dish ; footed tray   FR: coupe destinée aux offrandes [f] ; plateau sur pied [m] ; grande coupe [f]
พาน[X] (phān) EN: almost ; on the verge of ; going to ; about to   FR: presque ; sur le point de
พานพาขวัญ[n. exp.] (phān phā khwan) EN: symbolic bush   

English-Thai: Longdo Dictionary
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์
conveyor(n) เครื่องสำหรับนำวัตถุไปยังที่อื่น เช่น สายพาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gunstock    [N] พานท้ายปืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
aqueduct(แอค'คิวดัคทฺ) n. ท่อน้ำ,ท่อระบายน้ำ,สะพานท่อน้ำ,ทางระบายน้ำ
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
bascule(แบส'คิว) n. เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถ่วงกันอย่างตาเต็ง เช่น สะพานหก
bridge(บริดจฺ) n. สะพาน,สิ่งเชื่อมประสาน,ดั้ง,ดั้งจมูก,ดั้งแว่นตา,หอบังคับการเรือ,ไพ่บริดจ์. vt. ทอดสะพานข้าม,ข้าม,ทอดข้าม,ผ่านพ้น (อุปสรรค) ,เชื่อมต่อ,ข้ามให้พ้น, Syn. span
bridge towern. หอสะพาน
bridgeheadn. หัวหาด,ที่มั่นริมแม่น้ำทางฝั่งข้าศึก,หัวสะพาน
caisson(เค'เซิน) n. หีบกระสุน,รังกระสุน,หีบลม,ห้องใต้น้ำมีอากาศสำหรับสร้างสะพาน,กระบอกลอยอัดอากาศสำหรับยกเรือที่จม,รถใส่กระสุน, See also: caissoned,adj.
campagna(แคมพาน'ยะ) n. บริเวณพื้นราบ
cashew(แคช'ชู?ู) n. ต้นมะม่วงหิมพานต์,มะม่วงหิมพานต์

English-Thai: Nontri Dictionary
attain(vt) ถึง,บรรลุ,สำเร็จ,นิพพาน
belt(n) เข็มขัด,สายคาดเอว,แนว,ทิว,เขต,สายพาน
bridge(n) สะพาน,สะพานเรือ,หอบังคับการเรือ,ดั้งจมูก,การเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
bridge(vt) ทำสะพานข้าม,ทอดสะพานข้าม,เชื่อมต่อ,ประสาน
cashew(n) ต้นมะม่วงหิมพานต์
drawbridge(n) สะพานชัก
FLYING flying bridge(n) สะพานลอย
gangplank(n) สะพานลงเรือ,ทางเดินในเรือ
gangway(n) ทางเดิน,ทางผ่าน,ทางเดินในเรือ,สะพานลงเรือ
jetty(n) เขื่อน,สะพานท่าเรือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
商学[しょうがく, shougaku] พานิชยกรรมศาสตร์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出逢う[であう, deau] Thai: พานพบ English: to come across

German-Thai: Longdo Dictionary
Brücke(n) |die, pl. Brücken| สะพาน
Steg(n) |der, pl. Stege| สะพานขึ้นไปบนเรือ, สะพานข้ามลำธาร ส่วนมากเป็นสะพานไม้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top