ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quotient

K W OW1 SH AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quotient-, *quotient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quotient(n) ผลลัพธ์ของการหาร, See also: ผลหาร, Syn. outcome, remainder, computation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quotient(โคว'เชินทฺ) n. ผลหาร, ผลลัพธ์ของการหาร
intelligence quotient(IQ, I.Q.) ระดับสติปัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
quotient(n) ผลหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quotientผลหาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
quotientผลหาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quotientผลหาร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quotient group; factor groupกรุปผลหาร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quotient ringริงผลหาร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quotient spaceปริภูมิผลหาร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quotient, electoral; quota, electoralเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
quotientผลหาร, จำนวนที่ได้จากการหารจำนวนจริง a ด้วยจำนวนจริง b เมื่อ b ¹ 0 เช่น 5 เป็นผลหารของ 10 ที่หารด้วย 2 ในกรณีที่การหารไม่ลงตัว เช่น 7 2 จะได้ผลหารเป็น 3 และเศษเป็น 1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's blessed with all the gifts required for such an undertaking. A genetic quotient second to none.ผู้ที่มีพันธุกรรมล้ำเลิศติดตัว Gattaca (1997)
The logarithm of the quotient is the excess of the logarithm of the dividend over that of the divisor.ค่าที่ได้จากค่าที่เป็นส่วนเกินของลอการิทึมที่ได้จากเศษจากการหารค่าเฉลี่ยดังกล่าว. Last Man Standing (2008)
It's a weekly ranking of your glee club, based on a hotness quotient of sexual promiscuity. It was posted all over the school an hour ago.มันจัดอันดับ ความส่ำสอนทางเพศ Bad Reputation (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอคิว[aikhiu] (n) EN: IQ (intelligence quotient, )  FR: QI (quotient intellectuel) [ m ]
ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา[khwām chalāt nai kān kaēkhai panhā] (n, exp) EN: adversity quotient ; AD
ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์[khwām chalāt nai kān riroēm sāngsan] (n, exp) EN: creativity quotient ; CQ  FR: quotient d'intelligence créative [ m ] ; QIC
ความฉลาดทางอารมณ์[khwām chalāt thāng ārom] (n, exp) EN: emotional quotient ; EQ  FR: quotient émotionnel [ m ] ; QE
ความฉลาดทางจริยธรรม[khwām chalāt thāng jariyatham] (n, exp) EN: moral quotient ; MQ
ความฉลาดทางสติปัญญา[khwām chalāt thāng satipanyā] (n, exp) EN: intelligent quotient ; IQ  FR: quotient intellectuel [ m ] ; QI [ m ]
ความฉลาดทางศีลธรรม[khwām chalāt thāng sīnlatham] (n, exp) EN: moral quotient ; MQ
ลัพธ์[lap] (x) EN: quotient ; resultant  FR: résultat [ m ] ; quotient [ m ]
ผล[phon] (n) EN: [ classifier : fruits; results of our actions, general consequences; wages of sin; quotient (math), remainder (math) ]  FR: [ classificateur : fruits ]
ผลหาร[phonhān] (n) EN: quotient  FR: quotient [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
QUOTIENT K W OW1 SH AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quotient (n) kwˈouʃənt (k w ou1 sh @ n t)
quotients (n) kwˈouʃənts (k w ou1 sh @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商数[shāng shù, ㄕㄤ ㄕㄨˋ, / ] quotient (math) #77,242 [Add to Longdo]
微商[wēi shāng, ㄨㄟ ㄕㄤ, ] quotient of infinitesimals (in calculus) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quotient { m } [ math. ]quotient [Add to Longdo]
Quotient { m }quotient [Add to Longdo]
Quotientenregel { f } [ math. ]quotient rule [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (n, n-suf) (1) { math } (See 積・1) quotient; (2) dealing; dealer; store; (3) (See 五音) second degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (4) (See 殷) Shang (dynasty of China); (P) #2,968 [Add to Longdo]
アイキュー[aikyu-] (n) IQ; intelligence quotient [Add to Longdo]
差分商[さぶんしょう, sabunshou] (n) { math } difference quotient; divided difference [Add to Longdo]
商環[しょうかん, shoukan] (n) { math } quotient ring [Add to Longdo]
知能指数[ちのうしすう, chinoushisuu] (n) intelligence quotient; IQ [Add to Longdo]
微分商[びぶんしょう, bibunshou] (n) differential quotient [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しょう, shou] quotient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quotient \Quo"tient\ (kw[=o]"shent), n. [F., fr. L. quoties how
   often, how many times, fr. quot how many. See {Quota}.]
   [1913 Webster]
   1. (Arith.) The number resulting from the division of one
    number by another, and showing how often a less number is
    contained in a greater; thus, the quotient of twelve
    divided by four is three.
    [1913 Webster]
 
   2. (Higher Alg.) The result of any process inverse to
    multiplication. See the Note under {Multiplication}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quotient
   n 1: the ratio of two quantities to be divided
   2: the number obtained by division

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 quotient
  n.
 
   See {coefficient of X}.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Quotient /kvoːtsiːɛnt/ 
  quotient

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top