ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บัตร

   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บัตร-, *บัตร*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สิทธิบัตรควรปรับความหมาย เพราะ สิทธิบัตรต้องรวม การค้นพบ (discovery) โดยหากไม่ปรับ การสื่อสารจะคลาดเคลื่อน และเป็นปัญหาได้
สิทธิบัตร(ทดสอบ) (ว่าส่งโดย Chrome และ ส่งโดย Firefox ต่างกันหรือไม่?)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรเสีย[N] voided ballot, See also: voided ballot paper, Example: การเลือกตั้งที่ผ่านมามีบัตรเสียทั้งหมด 20,000 ใบ, Thai definition: บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนไม่ถูกต้อง
บัตรแข็ง[N] privilege, See also: special privilege, Syn. บัตรเบ่ง, Thai definition: อิทธิพลหรืออำนาจ, Notes: (ปาก)
บัตรจอดรถ[N] parking pass, Example: ยามไม่ทันแหงนหน้ามองป้ายทะเบียนและตรวจดูบัตรจอดรถคนร้ายก็เผ่นแผล็วพ้นไป
บัตรรายการ[N] catalogue card, See also: card index (library), Example: นักศึกษาสามารถค้นหนังสือได้จากบัตรรายการในห้องสมุด
บัตรสมาชิก[N] membership card
บัตรเหลือง[N] temporary ID card, See also: temporary identification card, Example: เขานำใบแจ้งความไปที่อำเภอเพื่อออกบัตรเหลืองชั่วคราวแทนบัตรประชาชน, Thai definition: บัตรที่ทางอำเภอออกให้เพื่อใช้แทนบัตรประชาชนชั่วคราว
บัตรประชาชน[N] ID card, See also: identification card, identity card, Syn. บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัว, Example: รัฐบาลออกบัตรประชาชนให้ประชาชนทุกคน, Thai definition: เอกสารแสดงฐานะโดยย่อของบุคคล มักมีรูปถ่ายของบุคคลนั้นติดอยู่ด้วย
บัตรผ่านทาง[N] pass, See also: laissez passer, Count unit: ฉบับ, ใบ, Thai definition: หนังสืออนุญาตให้โดยสาร หรือให้ผ่าน, Notes: (ปาก)
บัตรลงคะแนน[N] ballot box
บัตรประจำตัว[N] identity card, See also: identification card, Syn. บัตรประจำตัวประชาชน, Example: ชาวบ้านที่จะมาขอรับเงินต้องแสดงบัตรประจำตัวเสียก่อน หัวคะแนนจึงจ่ายให้, Count unit: ใบ, ฉบับ, Thai definition: เอกสารแสดงฐานะโดยย่อของบุคคล มักมีรูปถ่ายของบุคคลนั้นติดอยู่ด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บัตร(บัด) น. แผ่นเอกสารแสดงสิทธิของผู้ใช้เป็นต้น มักทำด้วยกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เช่น บัตรประจำตัว บัตรเลือกตั้ง บัตรสมนาคุณ
บัตรภาชนะทำด้วยกาบกล้วย เป็นรูปกระบะสำหรับวางเครื่องเซ่นสังเวย
บัตรใบไม้, กลีบดอกไม้ เช่น ปทุมบัตร
บัตรขนปีก, ปีก เช่น หากันกระสันโบย บัตรเรียกมารังเรียง (สมุทรโฆษ).
บัตรกรุงพาลีน. ภาชนะทำด้วยกาบกล้วย เป็นรูปกระบะสี่เหลี่ยม สำหรับวางเครื่องเซ่นสังเวย, บัตรพระภูมิ ก็เรียก, เรียกสั้น ๆ ว่า บัตรพลี.
บัตรคางหมูดู บัตรพลี.
บัตรธนาคารน. ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารออกให้แก่ลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระหนี้ระหว่างธนาคารกับลูกค้า แต่ตามกฎหมายปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่มีอำนาจออกบัตรธนาคารได้ โดยกฎหมายให้ถือว่าบัตรธนาคารที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกเป็นธนบัตรและเงินตราที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย.
บัตรนพเคราะห์ดู บัตรพลี.
บัตรพระภูมิดู บัตรกรุงพาลี.
บัตรพระเกตุดู บัตรพลี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cardบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
control cardบัตรควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
test cardบัตรทดสอบสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cheque cardบัตรธนาคาร (บัตรเครดิต) [ดู bank card และ banker's card] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banker's cardบัตรธนาคาร (บัตรเครดิต) [ดู bank card และ cheque card] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank cardบัตรธนาคาร (บัตรเครดิต) [ดู banker's card และ cheque card] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identity cardบัตรประจำตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
card, identityบัตรประจำตัวประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
identity cardบัตรประจำตัวประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cemetery voteบัตรผี, คะแนนผี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalog cardบัตรรายการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Unit cardบัตรยืนพื้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Title cardบัตรชื่อเรื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copy slipบัตรร่าง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Analytic cardบัตรจำแนก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author cardบัตรผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Authority cardบัตรหลักฐาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catalog cardบัตรรายการ
บัตรที่บันทึกรายการต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลของหนังสือ รายการต่างๆ นั้น ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า ภาพประกอบ ชื่อชุด หมายเหตุ รายการเลขมาตรฐานสากล และแนวสืบค้น ซึ่งบัตรรายการนี้ เป็นเครื่องมือสำหรับผู้อ่านในการค้นหาหนังสือในห้องสมุด เนื่องจากในบัตรรายการจะประกอบด้วยเลขเรียกหนังสือด้วย

การเรียงบัตรรายการแยกตามประเภทของบัตรผู้แต่ง บัตรชื่อเรื่อง บัตรหัวเรื่อง ภายใต้บัตรแต่ละประเภทนั้น จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรแบบพจนานุกรม

บัตรรายการทำด้วยกระดาษขนาด 3x5 นิ้ว ด้านล่างของบัตรเจาะรูสำหรับร้อยบัตรเก็บไว้ในลิ้นชักตู้บัตรรายการ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Added cardบัตรเพิ่ม
บัตรที่จัดทำเพิ่มเติมขึ้นจากบัตรหลัก เพื่อให้ผู้ใช้ได้เป็นเครื่องมือในการค้นหาหนังสือเพิ่มขึ้น โดยทั่วไป บัตรรายการครบชุดของหนังสือเล่มหนึ่งอย่างน้อยจะประกอบด้วยบัตรผู้แต่ง บัตรเพิ่มหัวเรื่อง บัตรเพิ่มชื่อเรื่องและบัตรแจ้งหมู่

บัตรเพิ่มหัวเรื่อง (Subject card) เป็นบัตรเพิ่มที่เป็นช่องทางให้ผู้ใช้ค้นคว้าหนังสือได้มากขึ้น เพียงแต่ทราบว่าหนังสือที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใด แม้ว่าจะไม่ทราบชื่อผู้แต่ง หรือชื่อเรื่อง

บัตรเพิ่มชื่อบุคคลหรือสถาบัน/นิติบุคคล ได้แก่ บัตรเพิ่มชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงเป็นรายการหลัก แต่บุคคลนั้นๆ ทำหน้าที่เป็นผู้แต่งร่วม ผู้แปล ผู้เขียนภาพประกอบ ฯลฯ บัตรเพิ่มสถาบัน/นิติบุคคล ได้แก่การทำบัตรเพิ่มให้แก่สถาบัน/นิติบุคคลที่ไม่ได้ลงเป็นรายการหลัก แต่มีส่วนรับผิดชอบในการผลิตหรือจัดพิมพ์

บัตรเพิ่มชื่อเรื่อง (title card) หมายถึง บัตรที่ลงรายการชื่อเรื่อง ถ้าหนังสือเล่มนั้นๆ มีชื่อเรื่องมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่อง จะต้องทำบัตรเพิ่มให้ชื่อเรื่องลำดับต่อไปด้วย

บัตรเพิ่มชื่อหนังสือชุด เป็นการทำบัตรเพิ่มให้กับหนังสือที่มีชื่อชุด เพื่อจะได้เป็นช่องทางในการค้นหาหนังสือจากชื่อชุดได้อีกช่องทางหนึ่ง และเป็นการรวบรวมหนังสือแม้ว่าจะมีชื่อเรื่องต่างกัน แต่ออกภายใต้หนังสือชุดเดียวกัน ทำให้ทราบว่าในชุดนี้มีหนังสือออกมาชื่อเรื่องอะไรบ้าง

บัตรแจ้งหมู่ (Shelflist card) เป็นการทำบัตรรายการที่มีข้อมูลในบัตรเหมือนกับบัตรหลักทุกประการ แต่มีเลขทะัเบียนของหนังสือแต่ละเล่มระบุไว้ในบัตรแจ้งหมู่ด้วย เพื่อให้ทราบว่าหนังสือรายการนั้นๆ มีจำนวนกี่ฉบับ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book cardบัตรหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We now pause for station identification.เราหยุดทำการชั่วคราว ของด่านตรวจบัตร ปปช. The Great Dictator (1940)
I don't know many... It appears I need one card.แค่ดูเหมือนว่ามันฉันจำคือต้องใช้ บัตร Help! (1965)
One card.บัตรเดียว ดีลเลอร์ จะเอาหนึ่ง Help! (1965)
They carry gold not paper dollars. And they're going to beat the South.พวกนี้พกทองแทนธนบัตร และจะบดขยี้ฝ่ายใต้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Nice eyes. We are exchanging bubblegum cards.เรามีการแลกเปลี่ยนบัตรทาสี How I Won the War (1967)
I think you'd better inquire of the guards, for when I was captured, they took all my cards.ฉันคิดว่าคุณควรที่จะถามยาม เมื่อฉันถูกจับ พวกเขาเอาบัตรทั้งหมดของฉัน Yellow Submarine (1968)
20, 30 grand. In small bills, cash.20, 30 แกรนด์ ในธนบัตรใบเล็กเงินสด The Godfather (1972)
Oh, stocks and bonds! I've lost me place!โธ่ หุ้นกับพันธบัตร ฉันเสียที่ของฉันไปแล้ว The Little Prince (1974)
-Your card?นามบัตรคุณ Oh, God! (1977)
-No, it's not my card.ไม่ใช่ ไม่ใช่นามบัตรผม Oh, God! (1977)
It's God's card.นามบัตรพระเจ้า Oh, God! (1977)
-It's God's card?นามบัตรพระเจ้า Oh, God! (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตร[n.] (bat) EN: card ; ticket ; leaf   FR: carte [f] ; ticket [m] ; bulletin [m]
บัตร ส.ค.ส.[n. exp.] (bat Sø.Khø.Sø.) EN: New Year greetings card   
บัตรขาออก[n. exp.] (bat khā-øk) EN: (immigration) departure card   FR: carte de départ [f] ; volet départ de la carte d'immigration [m]
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: (immigration) arrival card   FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
บัตรขึ้นเครื่องบิน[n. exp.] (bat kheun khreūangbin) EN: boarding card   FR: carte d'embarquement [f]
บัตรคนไข้[n. exp.] (bat khonkhai) EN: patient card   
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket   FR: ticket de stationnement [m]
บัตรดี[n. exp.] (bat dī) EN: good ballot ; valid ballot   
บัตรทอง (30 บาท)[n. exp.] (bat thøng (sāmsip bāt)) EN: medical golden card   FR: carte de soins médicaux [f]
บัตรธนาคาร[n. exp.] (bat thanākhān) EN: bank card   FR: carte de banque [f] ; carte bancaire [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
ballot(n) บัตรลงคะแนน เช่น Use these ballots when students are voting in a mock election or classroom election.
Loga(n uniq ) ชื่อบริการบัตรสมาชิกออนไลน์สำหรับร้านค้า โดยร้านค้าสามารถเปิดบัตรในระบบ Loga และเปิดให้ลูกค้าของร้านสามารถสมัครเป็นสมาชิก, สะสมแต้ม, รับคูปอง, เลือกซื้อสินค้า, เติมเงิน, และอื่นๆ อีกมากมาย บริการ Loga ดำเนินการโดยบริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้เว็บ https://loga.app/ และแอปในชื่อ Loga

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anonymous letter[N] บัตรสนเท่ห์
card[N] บัตรที่บรรจุข้อมูลทางตัวเลขหรือการเงิน, See also: บัตรที่บรรจุข้อมูลทางตัวเลขหรือการเงิน เช่น บัตรเอทีเอ็ม บัตรเติมเงินสำหรับโทรศัพท์ บั
card[N] บัตรประจำตัว
card[N] บัตรภาพ (ที่เก็บสะสม)
card[N] บัตรรายการ, See also: บัตรเรียงดรรชนี
card[N] บัตรแสดงรายการไวน์ (ในภัตตาคาร)
card[N] บัตรอวยพร
coupon[N] คูปอง, See also: บัตรแลกสินค้าที่ได้จากร้านค้า
credit card[N] บัตรเครดิต
greeting card[N] บัตรอวยพร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย <คำแปล>อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น
ballot(แบล'เลิท) n. บัตรเลือกตั้ง,จำนวนผู้ลงคะแนน,รายชื่อคนลงคะแนน vi. ลงคะแนนด้วยบัตรลับ,จับฉลาก, See also: balloter n.
bank annuitiesn. พันธบัตรเอกภาพของอังกฤษ
bank annuity)n. พันธบัตรเอกภาพของอังกฤษ
bank billn. ธนบัตร,ตั๋วแลกเงินระหว่างธนาคารกับธนาคาร
bank noteธนบัตร,ธนบัตรที่ธนาคารออกจำหน่าย
bank paperธนบัตร,ดราฟท์,หลักฐานหรือตั๋วแลกเงินธนาคาร, Syn. bank notes
banker's billn. ธนบัตร,ตั๋วแลกเงินระหว่างธนาคารกับธนาคาร
bill(บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด

English-Thai: Nontri Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง
bill(n) บิล,ใบเสร็จ,ธนบัตร,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,ใบแจ้งความ,พระราชบัญญัติ,ร่างญัตติ
BIRTH birth certificate(n) สูติบัตร
blackball(n) บัตรคัดค้าน
bond(n) เครื่องผูกมัด,ข้อผูกมัด,ข้อตกลง,พันธะ,พันธนาการ,พันธบัตร
card(n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ
cash(n) เงินสด,ธนบัตร
certificate(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,ใบรับรอง,หนังสือรับรอง
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ
COMMISSIONED commissioned officer(n) นายทหารประจำการ,นายทหารสัญญาบัตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
保険証[ほけんしょう, hokenshou] (n) บัตรประกัน เช่น บัตรประกันสุขภาพ
商品券[しょうひんけん, shouhinken] (n) บัตรกำนัลสินค้า, คูปองแลกซื้อสินค้า, See also: S. ギフトカード,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
テレホンカード[てらほんかあど, terehonkaado, terahonkaado , terehonkaado] (n ) บัตรโทรศัพท์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
カード[かーど, ka-do] Thai: บัตร English: card

German-Thai: Longdo Dictionary
gelten(vi) |gilt, galt, hat gegolten| มีผลใช้ได้(บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Sein Visum gilt nur für Deutschland, aber nicht für die Schweiz. วีซ่าของเขาใช้ได้เฉพาะในเยอรมนีเท่านั้น ในสวิสใช้ไม่ได้, See also: gültig
Zeugnis(n) |das, pl. Zeugnisse| ประกาศนียบัตร
Stempelkarte(n) |die, pl. Stempelkarten| บัตรสำหรับ ตอกหรือรูด เวลามาทำงานหรือเวลาเลิกงาน
Lappen(n) |der, pl. Lappen| เงินธนบัตร เช่น Wie viele Lappen hast du denn für das Haus hingelegt? (= bezahhlt) = คุณใช้เงินจ่ายไปเท่าไหร่ครับ สำหรับบ้านหลังนี้
Studienausweis(n) |der, pl. Studienausweise| บัตรประจำตัวนักศึกษา
gültig(adj) ที่มีผลใช้ได้ (บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Die Fahrkarte ist nicht gültig in Schnellzügen. ตั๋วนี้ใช้สำหรับรถเร็วไม่ได้ , See also: Related: gelten, Gültigkeit, Geltung
Hülle(n) |die, pl. Hüllen| ซองส่วนใหญ่จากพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มบัตรหรือเอกสารสำคัญ
Weihnachtskarte(n) |die, pl. Weihnachtskarten| บัตรอวยพรวันคริสต์มาส
Geldschein(n) |der, pl. Geldscheiner| ธนบัตรเงิน, See also: S. Banknote, A. Münze,
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง

French-Thai: Longdo Dictionary
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
carte(n) |f| บัตร
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
porte-feuille(n) |m, pl. -s| กระเป๋าเงินที่มีลักษณะยาวใส่ธนบัตรและบัตรต่างๆ, See also: Related: porte-monnaie
badge(n) |m| บัตรประจำตัว เช่น Le badge personnel est obligatoire pour entrer dans l’École.
carte(n) |f| การ์ด, บัตร, แผนที่(ประเทศ), ไพ่
carte d'identité(n) |f| บัตรประจำตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top