Search result for

click

(75 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -click-, *click*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
click (n slang ) กิโลเมตร (click : slang for, ’kilometer’)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
click    [VI] เกิดเสียงดังกริ๊ก
click    [VI] เข้าใจขึ้นอย่างฉับพลัน
click    [VT] ทำเสียงดังกริ๊ก, Syn. tick, snap
click    [N] เสียงดังกริ๊ก, Syn. tick, crack
click for    [PHRV] ได้โอกาสในเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีโอกาสดีในเรื่อง
click with    [PHRV] เป็นที่เข้าใจสำหรับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เข้ากันได้ดีกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
click(กด)คลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clickเสียงเดาะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
click(กด)คลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clickคลิก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Clickคลิก, การใช้นิ้วกดลงไปปุ่มของเมาส์ แล้วดีดนิ้วออกทันที โดยมากจะหมายถึงการใช้นิ้วกดไปที่ปุ่มซ้ายของเมาส์ แต่ถ้ากดที่ปุ่มขวาของเมาส์ จะเรียกว่า คลิกขวา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Clickคลิก, การใช้นิ้วกดลงไปปุ่มของเมาส์ แล้วดีดนิ้วออกทันที โดยมากจะหมายถึงการใช้นิ้วกดไปที่ปุ่มซ้ายของเมาส์ แต่ถ้ากดที่ปุ่มขวาของเมาส์ จะเรียกว่า คลิกขวา [คอมพิวเตอร์]
Clickสะดุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clickHold the button down until you hear the shutter make a clicking sound.
clickThe new model clicked with the public.
clickThe new teacher clicked with the students.
clickThe door clicked shut.
clickHanako walked through the hallway making a clicking sound.
clickShe walked past clicking her high heels.
clickIt's a troll trying for click-throughs. It's being multiposted in English-related communities all over the place.
clickIf you enjoyed this, please give a click on the vote link!
clickThis site is in a toplist. If you found it interesting, please click!
clickAnother spam article hoping for click-throughs?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
double-clickคลิกคลิกกดเมาส์สองครั้ง (เร็ว ๆ) หมายถึง การใช้นิ้วชี้กดบนปุ่มของเมาส์สองครั้งในจังหวะติด ๆ กัน อาจเป็นคำสั่งเรียกโปรแกรม หรือคำสั่งเปิดแฟ้มข้อมูล ก็ได้ ดู click ประกอบ
shift+clickกดเมาส์พร้อมกับกดแป้น Shiftหมายถึง การกดแป้น Shift แช่ไว้ แล้วกดเมาส์เพียงทีเดียว เป็นคำสั่งที่ใช้เมื่อต้องการกำหนดข้อความ หรือเลือกภาพหลาย ๆ ภาพพร้อม ๆ กัน
triple-clickingกด (เมาส์) สามทีหมายถึง การกดที่ปุ่มบนเมาส์ติด ๆ กันสามครั้ง เป็นวิธีสั่งการแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยจะใช้กันนัก (ใช้เฉพาะบางโปรแกรมเท่านั้น) ไม่เหมือนกับการกดหนึ่งครั้ง หรือสองครั้งดู mouse ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
click(n) เสียงดังกริ๊ก,เสียงกระดกลิ้น,เสียงดีดนิ้ว,กลอนสปริง
click(vi) กระดกลิ้น,ดีดนิ้ว,ง้างนก,ลั่นไก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกชะตา    [V] hit it off, See also: click, get along well with, be compatible, Example: คนเรารักกันได้มากเพราะมีชะตาต้องกัน ถูกชะตากัน มันก็หนีกันไม่พ้น, Thai definition: ถูกใจกันแต่แรกเห็น
ถูกเส้น    [V] click, See also: hit it off, get along well with, Syn. ถูกชะตา, ถูกอกถูกใจ, ถูกใจ, เข้ากันได้, Example: แม้ไม่ค่อยถูกเส้นกัน แต่เขาก็พูดคุยกันในยามที่จำเป็น
กระเดาะ    [V] click, See also: cluck, flick or flip gently, know or beat gently, move up one's tongue, Syn. เดาะ, Example: ลูกหมาจะวิ่งมาเมื่อมันได้ยินเสียงเจ้าของมันกระเดาะลิ้น
กริก    [ADV] click, Syn. กริ๊ก, Example: เสียงแก้วกระทบกันดังกริก
กริ๊ก    [ADV] click, Syn. กริก, Example: เสียงลูกบิดประตูดังกริก, Count unit: กริก
คลิก    [ADV] click, Example: เสียงยกแก้วกระทบกันดังคลิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก๊ก[X] (kaek) EN: click ; [sound of door clicking]   
คลิก[v.] (khlik) EN: click   FR: cliquer
คลิกเลือก[v. exp.] (khlik leūak) EN: click on   FR: cliquer
กิ๊ก[X] (kik) EN: [the short, sharp sound of two hard objects touching] ; click   
กด[v.] (kot) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click   FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer
กริ๊ก[X] (krik) EN: click   FR: clic [m] ; déclic [m]
ลั่น[v.] (lan) EN: sound ; click ; resound   
ถูกชะตา[v.] (thūkchatā) EN: hit it off ; click   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLICK    K L IH1 K
CLICKS    K L IH1 K S
CLICKED    K L IH1 K T
CLICKER    K L IH1 K ER0
CLICKING    K L IH1 K IH0 NG
CLICKNER    K L IH1 K N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
click    (v) (k l i1 k)
clicks    (v) (k l i1 k s)
clicked    (v) (k l i1 k t)
clicking    (v) (k l i1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spannrad {n}click wheel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かしゃかしゃ[, kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound [Add to Longdo]
かしゃっ[, kashatsu] (adv-to) with a click [Add to Longdo]
かたこと;カタコト[, katakoto ; katakoto] (adv,adv-to) (on-mim) click-clack; clip-clop; clatter [Add to Longdo]
かちっと[, kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness [Add to Longdo]
かちり[, kachiri] (adv-to) (on-mim) with a clink (click, clack) [Add to Longdo]
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]
ぴしり[, pishiri] (adv-to) (See ぴしっ) with a click; with a snap [Add to Longdo]
クリッカブルイメージマップ[, kurikkaburuime-jimappu] (n) {comp} clickable imagemap [Add to Longdo]
クリッカブルマップ[, kurikkaburumappu] (n) {comp} clickable map [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリック[くりっく, kurikku] click (vs) [Add to Longdo]
ダブルクリック[だぶるくりっく, daburukurikku] double click (vs) [Add to Longdo]
マウスクリック[まうすくりっく, mausukurikku] mouse click [Add to Longdo]
マップクリック[まっぷくりっく, mappukurikku] map click [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Click \Click\, n.
   1. A slight sharp noise, such as is made by the cocking of a
    pistol.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of articulation used by the natives of Southern
    Africa, consisting in a sudden withdrawal of the end or
    some other portion of the tongue from a part of the mouth
    with which it is in contact, whereby a sharp, clicking
    sound is produced. The sounds are four in number, and are
    called cerebral, palatal, dental, and lateral clicks or
    clucks, the latter being the noise ordinarily used in
    urging a horse forward.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Click \Click\, v. t. [OE. kleken, clichen. Cf. {Clutch}.]
   To snatch. [Prov. Eng.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Click \Click\ (kl[i^]k), v. i. [imp. & p. p. {Clicked}
   (kl[i^]kt); p. pr. & vb. n. {Clicking}.] [Prob. an
   onomatopoetic word: cf. OF. cliquier. {See Clack}, and cf.
   {Clink}, {Clique}.]
   To make a slight, sharp noise (or a succession of such
   noises), as by gentle striking; to tick.
   [1913 Webster]
 
      The varnished clock that clicked behind the door.
                          --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Click \Click\, n. [Cf. 4th {Click}, and OF. clique latch.]
   1. A detent, pawl, or ratchet, as that which catches the cogs
    of a ratchet wheel to prevent backward motion. See Illust.
    of {Ratched wheel}.
    [1913 Webster]
 
   2. The latch of a door. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Click \Click\, v. t.
   1. To move with the sound of a click.
    [1913 Webster]
 
       She clicked back the bolt which held the window
       sash.                 --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to make a clicking noise, as by striking
    together, or against something.
    [1913 Webster]
 
       [Jove] clicked all his marble thumbs. --Ben Jonson.
    [1913 Webster]
 
       When merry milkmaids click the latch. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 click
   n 1: a short light metallic sound [syn: {chink}, {click},
      {clink}]
   2: a stop consonant made by the suction of air into the mouth
     (as in Bantu) [syn: {suction stop}, {click}]
   3: a hinged catch that fits into a notch of a ratchet to move a
     wheel forward or prevent it from moving backward [syn:
     {pawl}, {detent}, {click}, {dog}]
   4: depression of a button on a computer mouse; "a click on the
     right button for example" [syn: {click}, {mouse click}]
   v 1: move or strike with a noise; "he clicked on the light";
      "his arm was snapped forward" [syn: {snap}, {click}]
   2: make a clicking or ticking sound; "The clock ticked away"
     [syn: {click}, {tick}]
   3: click repeatedly or uncontrollably; "Chattering teeth" [syn:
     {chatter}, {click}]
   4: cause to make a snapping sound; "snap your fingers" [syn:
     {snap}, {click}, {flick}]
   5: produce a click; "Xhosa speakers click"
   6: make a clucking sounds, characteristic of hens [syn: {cluck},
     {click}, {clack}]
   7: become clear or enter one's consciousness or emotions; "It
     dawned on him that she had betrayed him"; "she was penetrated
     with sorrow" [syn: {click}, {get through}, {dawn}, {come
     home}, {get across}, {sink in}, {penetrate}, {fall into
     place}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top