ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พล่อย

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พล่อย-, *พล่อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พล่อย[ADV] indiscreetly, See also: freely, thoughtlessly, flippantly, Example: ถ้าเธอทำอะไรพล่อยๆ อย่างนี้อีก พวกเราทุกคนจะเดือดร้อน, Thai definition: โดยไม่ตริตรองหรือไม่คิดให้ดีก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พล่อย(พฺล่อย) ว. อาการที่พูดง่าย ๆ โดยไม่ตริตรอง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sorry you're a psychopath.ขอโทษน ฉันก็แค่ปากพล่อยน่ะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
(all) There's no such thing!อย่าพูดพล่อยๆสิ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
- He has a big mouth.-เขาเป็นคนปากพล่อย Arang (2006)
How dare you make such an accusation.คุณกล้าดียังไงมากล่าวหากันพล่อยๆ Appleseed Ex Machina (2007)
OH,I DON'T WANT WORD TO GET OUT.โอ้ ฉันไม่ปากพล่อยหรอก Mother Said (2008)
You cracked, didn't you?- ปากพล่อยรึเปล่า Chuck Versus the Marlin (2008)
Now that you've given up men, booze and cigarettes running your mouth is the only bad habit you have left.ตอนนี้ที่เธอเลิกผู้ชาย เหล้า กับบุหรี่ได้แล้ว ปากพล่อยเป็นนิสัยแย่ อย่างเดียวที่เหลือ Our Father (2008)
Dad,he...he's a jerk,and he has a big mouth,all right?พ่อ แต่มันงี่เง่านะแล้วก็ปากพล่อยมากเลย Bombshell (2008)
Cancer boy wants deniability.ไอ้ปากพล่อยอยากไถ่โทษ Patch Over (2008)
I'm so beyond the Valley of Loserville because of you and your big mouth.ฉันกำลังก้าวข้ามไปในดินแดนไอ้ขี้แพ้ เพราะปากพล่อยๆของเธอ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
If you weren't so loved up with cabbage boy, you would have thought about that before opening your fat gob.ถ้าเธอไม่ได้รักกับ ไอ้กะหล่ำปลีนั่น เธอก็คงระวัง ปากพล่อยๆของเธอมากกว่านี้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
let's not be throwing accusations around.อย่ากล่าวหาใครพล่อยๆ Everybody Ought to Have a Maid (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พล่อย[adv.] (phlǿi) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly   FR: de façon irréfléchie ; inconsidérément
พล่อย[adv.] (phlǿi-phlǿi) EN: indiscreetly ; freely ; thoughtlessly ; flippantly   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blab(แบลบ) {blabbed,blabbing,blabs} vt. เปิดเผยความลับ vi.,n. (การ) พูดพล่อย ๆ ,พูดโดยไม่คิด, See also: blabber n.
loose-tongued(ลูส'ทังดฺ) adj. พูดพล่อย,พูดไม่ยั้งปาก,ปากจัด,ปากร้าย
maunder(มอน'เดอะ) vi. พูดเพ้อเจ้อ,พูดพล่อย,ไป ๆ มา ๆ อย่างไร้จุดหมาย,กระทำอย่างกับใจไม่อยู่กับตัว., See also: maunderer n., Syn. grumble

English-Thai: Nontri Dictionary
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
allege(vt) พูดพล่อย,อ้าง,กล่าวหา
babble(n) การพูดพล่อย,การพูดพล่าม,การพูดจ้อ,เสียงอึกทึก
babble(vi) พูดพล่อย,พูดพล่าม,พูดจ้อ,พูดไร้สาระ
babbler(n) คนพูดพล่อย,คนพูดจ้อ,คนพูดพล่าม
blab(vi,vt) พูดพล่อย,พูดมาก,เปิดเผยความลับ
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก
chatter(n) การพูดพล่อย,การพูดไร้สาระ,การพูดเหลวไหล
chatter(vi) พูดพล่อย,พูดเหลวไหล,พูดเจื้อยแจ้ว
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top