ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tinge

T IH1 N JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tinge-, *tinge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tinge(n) สีที่ระบายอยู่เล็กน้อย, Syn. shade
tinge(n) จำนวนเล็กน้อย
tinge(vt) แต้มสีจางๆ, See also: แต้มสี, ระบายสี, แต่งแต้มสี, Syn. tint
tinge(vt) ้ผสมลงไปเล็กน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tinge(ทินจฺ) vt. ระบายสี, ทาสี, แต้มสี, เจือปน n. สีเล็กน้อย, จำนวนเล็กน้อย, รสชาติ, สิ่งเจือปน, จำนวนเล็กน้อย, Syn. colour, tint, stain
contingence(คันทิน'เจินซฺ) n. การประชิดกับการติดต่อ, การสัมผัส, Syn. contact
contingency(คันทิน'เจินซี) n. ความบังเอิญ, สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, เรื่องบังเอิญ
contingent(คันทิน'เจินทฺ) adj. บังเอิญ, ซึ่งไม่คาดหมายมาก่อน, ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้, ไม่แน่นอน, ซึ่งใช้ในยามฉุกเฉิน, Syn. fortutious
stinger(สทิง'เกอะ) n. ผู้ต่อย (ตำ, แทง, ตอก) , สิ่งที่ต่อย (ตำ, แทง, กัด, ตอก) , เหล็กไนของแมลง, หนามพืช, คำพูดที่เสียดสี, การกล่าวโจมตีอย่างรุนแรง, เหล้าค็อกเทลที่ประกอบด้วยบรั่นด'เมนทอลและน้ำแข็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
tinge(n) สี, รสชาติ, สิ่งเจือปน
tinge(vt) ทาสี, แต้มสี, ย้อมสี, เจือปน
contingency(n) ความเป็นไปได้, ความไม่แน่นอน, อุปัทวเหตุ
contingent(adj) สุดแล้วแต่, สุดแต่, ซึ่งไม่แน่นอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...one fateful night the moon blessed her, with an extraordinary gift with a tinge of the magic of the valley forever!ในคืนแห่งโชคชะตา.. ...พระจันทร์ได้ให้พรเธอ ด้วยของขวัญที่พิเศษเกินธรรมดา.. ..และได้ผสมผสานเวทมนตร์เล็กๆน้อยๆ ลงไป.. The Secret of Moonacre (2008)
Now just be humble, self-deprecating, with a tinge of intellectual superiority.ตอนนี้ก็ถ่อมตัวไว้ สุภาพ บนความเฉลียวฉลาดของนาย Despicable B (2012)
You have a yellow tinge to your skin tone.คุณมี.. สีเหลืองจางอยู่บนสีผิว Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tingeHer cheeks were tinged with pink.
tingeHer cheeks were tinged with red by the warmth of fire.
tingeThere is a tinge of red in the eastern sky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต้มสี(v) paint, See also: tinge, Syn. ทาสี, Ant. ล้างสี, Example: เด็กๆ ช่วยกันแต้มสีภาพที่พวกเขาวาดไว้
การย้อมสี(n) dyeing, See also: tinge, tint, Example: ชาวไตเหนือในเขตซำเหนือมีความชำนาญในการทอและการย้อมสีสีครามหรือindigoเป็นพิเศษ
แต้ม(v) smear, See also: tinge, anoint, paint, daub, Example: เด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าขาว จะแต้มสีสันให้สวยงามสกปรกอย่างไรก็ได้สุดแต่เจตนา, Thai Definition: เอาสีหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตะๆ ให้เป็นจุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรณี[karanī = køranī] (n) EN: [ classifier : case ; instance ; example ; contingency ; event ]
คณะ[khana] (n) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe  FR: groupe [ m ] ; troupe [ f ] ; formation [ f ] ; contingent [ m ] ; comité [ m ]
กระบวนแห่[krabūanhaē] (n) EN: procession ; cortege ; parade ; contingents of marchers

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TINGE T IH1 N JH
TINGED T IH1 NG D
TINGEN T IH1 NG AH0 N
TINGEY T IH1 NG G IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tinge (v) tˈɪnʤ (t i1 n jh)
tinged (v) tˈɪŋd (t i1 ng d)
tinged (v) tˈɪnʤd (t i1 n jh d)
tinges (v) tˈɪnʤɪz (t i1 n jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻染[qīng rǎn, ㄑㄧㄥ ㄖㄢˇ, / ] tinge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tingeltangel { n }cheap night-club; honky-tonk [Add to Longdo]
Tönung { f } | Tönungen { pl }tinge | tinges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そこはかとない[sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
コンティンジェンシー[konteinjienshi-] (n) contingency [Add to Longdo]
スティンガー[suteinga-] (n) stinger; (P) [Add to Longdo]
ダブルコンティンジェンシー[daburukonteinjienshi-] (n) double contingency [Add to Longdo]
一抹[いちまつ, ichimatsu] (n) (1) (a) touch of; tinge of; wreath (e.g. of smoke); (2) one stroke; one brush; (P) [Add to Longdo]
滑稽味が有る[こっけいみがある, kokkeimigaaru] (exp) tinged with humor (humour) [Add to Longdo]
期待権[きたいけん, kitaiken] (n) expectant right (as opposed to a vested right); contingent right [Add to Longdo]
鬼鰧;鬼虎魚[おにおこぜ;オニオコゼ, oniokoze ; oniokoze] (n) (uk) devil stinger (Inimicus japonicus) [Add to Longdo]
偶因[ぐういん, guuin] (n) contingent cause [Add to Longdo]
偶発時用手続き[ぐうはつじようてつづき, guuhatsujiyoutetsuduki] (n) { comp } contingency procedure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偶発時用手続き[ぐうはつじようてつづき, guuhatsujiyoutetsuduki] contingency procedure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tinge \Tinge\, n.
   A degree, usually a slight degree, of some color, taste, or
   something foreign, infused into another substance or mixture,
   or added to it; tincture; color; dye; hue; shade; taste.
   [1913 Webster]
 
      His notions, too, respecting the government of the
      state, took a tinge from his notions respecting the
      government of the church.        --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tinge \Tinge\, v. t. [imp. & p. p. {Tinged}; p. pr. & vb. n.
   {Tingeing}.] [L. tingere, tinctum, to dye, stain, wet; akin
   to Gr. ?, and perhaps to G. tunken to dip, OHG. tunch[=o]n,
   dunch[=o]n, thunk[=o]n. Cf. {Distain}, {Dunker}, {Stain},
   {Taint} a stain, to stain, {Tincture}, {Tint}.]
   To imbue or impregnate with something different or foreign;
   as, to tinge a decoction with a bitter taste; to affect in
   some degree with the qualities of another substance, either
   by mixture, or by application to the surface; especially, to
   color slightly; to stain; as, to tinge a blue color with red;
   an infusion tinged with a yellow color by saffron.
   [1913 Webster]
 
      His [Sir Roger's] virtues, as well as imperfections,
      are tinged by a certain extravagance.  --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To color; dye; stain.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tinge
   n 1: a slight but appreciable amount; "this dish could use a
      touch of garlic" [syn: {touch}, {hint}, {tinge}, {mite},
      {pinch}, {jot}, {speck}, {soupcon}]
   2: a pale or subdued color [syn: {undertone}, {tinge}]
   v 1: affect as in thought or feeling; "My personal feelings
      color my judgment in this case"; "The sadness tinged his
      life" [syn: {tinge}, {color}, {colour}, {distort}]
   2: color lightly; "her greying hair was tinged blond"; "the
     leaves were tinged red in November" [syn: {tint}, {tinct},
     {tinge}, {touch}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top