ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tinge

T IH1 N JH   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tinge-, *tinge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tinge[N] สีที่ระบายอยู่เล็กน้อย, Syn. shade
tinge[N] จำนวนเล็กน้อย
tinge[VT] แต้มสีจางๆ, See also: แต้มสี, ระบายสี, แต่งแต้มสี, Syn. tint
tinge[VT] ้ผสมลงไปเล็กน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tinge(ทินจฺ) vt. ระบายสี,ทาสี,แต้มสี,เจือปน n. สีเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,รสชาติ,สิ่งเจือปน,จำนวนเล็กน้อย, Syn. colour,tint,stain
contingence(คันทิน'เจินซฺ) n. การประชิดกับการติดต่อ,การสัมผัส, Syn. contact
contingency(คันทิน'เจินซี) n. ความบังเอิญ,สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,เรื่องบังเอิญ
contingent(คันทิน'เจินทฺ) adj. บังเอิญ,ซึ่งไม่คาดหมายมาก่อน,ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้,ไม่แน่นอน,ซึ่งใช้ในยามฉุกเฉิน, Syn. fortutious,
stinger(สทิง'เกอะ) n. ผู้ต่อย (ตำ,แทง,ตอก) ,สิ่งที่ต่อย (ตำ,แทง,กัด,ตอก) ,เหล็กไนของแมลง,หนามพืช,คำพูดที่เสียดสี,การกล่าวโจมตีอย่างรุนแรง,เหล้าค็อกเทลที่ประกอบด้วยบรั่นด'เมนทอลและน้ำแข็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
tinge(n) สี,รสชาติ,สิ่งเจือปน
tinge(vt) ทาสี,แต้มสี,ย้อมสี,เจือปน
contingency(n) ความเป็นไปได้,ความไม่แน่นอน,อุปัทวเหตุ
contingent(adj) สุดแล้วแต่,สุดแต่,ซึ่งไม่แน่นอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...one fateful night the moon blessed her, with an extraordinary gift with a tinge of the magic of the valley forever!ในคืนแห่งโชคชะตา.. ...พระจันทร์ได้ให้พรเธอ ด้วยของขวัญที่พิเศษเกินธรรมดา.. ..และได้ผสมผสานเวทมนตร์เล็กๆน้อยๆ ลงไป.. The Secret of Moonacre (2008)
Now just be humble, self-deprecating, with a tinge of intellectual superiority.ตอนนี้ก็ถ่อมตัวไว้ สุภาพ บนความเฉลียวฉลาดของนาย Despicable B (2012)
You have a yellow tinge to your skin tone.คุณมี.. สีเหลืองจางอยู่บนสีผิว Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tingeHer cheeks were tinged with pink.
tingeHer cheeks were tinged with red by the warmth of fire.
tingeThere is a tinge of red in the eastern sky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต้มสี[V] paint, See also: tinge, Syn. ทาสี, Ant. ล้างสี, Example: เด็กๆ ช่วยกันแต้มสีภาพที่พวกเขาวาดไว้
การย้อมสี[N] dyeing, See also: tinge, tint, Example: ชาวไตเหนือในเขตซำเหนือมีความชำนาญในการทอและการย้อมสีสีครามหรือindigoเป็นพิเศษ
แต้ม[V] smear, See also: tinge, anoint, paint, daub, Example: เด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าขาว จะแต้มสีสันให้สวยงามสกปรกอย่างไรก็ได้สุดแต่เจตนา, Thai definition: เอาสีหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตะๆ ให้เป็นจุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรณี[n.] (karanī = køranī ) EN: [classifier : case ; instance ; example ; contingency ; event]   
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe   FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
กระบวนแห่[n.] (krabūanhaē) EN: procession ; cortege ; parade ; contingents of marchers   

CMU English Pronouncing Dictionary
TINGE T IH1 N JH
TINGED T IH1 NG D
TINGEN T IH1 NG AH0 N
TINGEY T IH1 NG G IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tinge (v) tˈɪnʤ (t i1 n jh)
tinged (v) tˈɪŋd (t i1 ng d)
tinged (v) tˈɪnʤd (t i1 n jh d)
tinges (v) tˈɪnʤɪz (t i1 n jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻染[qīng rǎn, ㄑㄧㄥ ㄖㄢˇ, / ] tinge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tingeltangel {n}cheap night-club; honky-tonk [Add to Longdo]
Tönung {f} | Tönungen {pl}tinge | tinges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
コンティンジェンシー[, konteinjienshi-] (n) contingency [Add to Longdo]
スティンガー[, suteinga-] (n) stinger; (P) [Add to Longdo]
ダブルコンティンジェンシー[, daburukonteinjienshi-] (n) double contingency [Add to Longdo]
一抹[いちまつ, ichimatsu] (n) (1) (a) touch of; tinge of; wreath (e.g. of smoke); (2) one stroke; one brush; (P) [Add to Longdo]
滑稽味が有る[こっけいみがある, kokkeimigaaru] (exp) tinged with humor (humour) [Add to Longdo]
期待権[きたいけん, kitaiken] (n) expectant right (as opposed to a vested right); contingent right [Add to Longdo]
鬼鰧;鬼虎魚[おにおこぜ;オニオコゼ, oniokoze ; oniokoze] (n) (uk) devil stinger (Inimicus japonicus) [Add to Longdo]
偶因[ぐういん, guuin] (n) contingent cause [Add to Longdo]
偶発時用手続き[ぐうはつじようてつづき, guuhatsujiyoutetsuduki] (n) {comp} contingency procedure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偶発時用手続き[ぐうはつじようてつづき, guuhatsujiyoutetsuduki] contingency procedure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tinge \Tinge\, n.
   A degree, usually a slight degree, of some color, taste, or
   something foreign, infused into another substance or mixture,
   or added to it; tincture; color; dye; hue; shade; taste.
   [1913 Webster]
 
      His notions, too, respecting the government of the
      state, took a tinge from his notions respecting the
      government of the church.        --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tinge \Tinge\, v. t. [imp. & p. p. {Tinged}; p. pr. & vb. n.
   {Tingeing}.] [L. tingere, tinctum, to dye, stain, wet; akin
   to Gr. ?, and perhaps to G. tunken to dip, OHG. tunch[=o]n,
   dunch[=o]n, thunk[=o]n. Cf. {Distain}, {Dunker}, {Stain},
   {Taint} a stain, to stain, {Tincture}, {Tint}.]
   To imbue or impregnate with something different or foreign;
   as, to tinge a decoction with a bitter taste; to affect in
   some degree with the qualities of another substance, either
   by mixture, or by application to the surface; especially, to
   color slightly; to stain; as, to tinge a blue color with red;
   an infusion tinged with a yellow color by saffron.
   [1913 Webster]
 
      His [Sir Roger's] virtues, as well as imperfections,
      are tinged by a certain extravagance.  --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To color; dye; stain.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tinge
   n 1: a slight but appreciable amount; "this dish could use a
      touch of garlic" [syn: {touch}, {hint}, {tinge}, {mite},
      {pinch}, {jot}, {speck}, {soupcon}]
   2: a pale or subdued color [syn: {undertone}, {tinge}]
   v 1: affect as in thought or feeling; "My personal feelings
      color my judgment in this case"; "The sadness tinged his
      life" [syn: {tinge}, {color}, {colour}, {distort}]
   2: color lightly; "her greying hair was tinged blond"; "the
     leaves were tinged red in November" [syn: {tint}, {tinct},
     {tinge}, {touch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top