หรือคุณหมายถึง warineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wariness

W EH1 R IY0 N AH0 S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wariness-, *wariness*, warines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wariness[N] ความระมัดระวัง, Syn. alertness, cautiousness, watchfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wariness(แว'รินิส) n. ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,การรู้ตัว,ความรอบคอบ, Syn. caution

English-Thai: Nontri Dictionary
wariness(n) ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,ความรอบคอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I understand the wariness.ผมว่ามันก็น่ากังวล Pizza Box (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
WARINESS    W EH1 R IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wariness    (n) wˈɛəʴrɪnəs (w e@1 r i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
警戒感[けいかいかん, keikaikan] (n) sense of caution; wariness [Add to Longdo]
警戒心[けいかいしん, keikaishin] (n) wariness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wariness \Wa"ri*ness\, n.
   The quality or state of being wary; care to foresee and guard
   against evil; cautiousness. "An almost reptile wariness."
   --G. W. Cable.
   [1913 Webster]
 
      To determine what are little things in religion, great
      wariness is to be used.         --Sprat.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Caution; watchfulness; circumspection; foresight; care;
     vigilance; scrupulousness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wariness
   n 1: the trait of being cautious and watchful [syn: {wariness},
      {chariness}] [ant: {unwariness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top