ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immersed

IH2 M ER1 S T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immersed-, *immersed*, immers, immerse
English-Thai: Nontri Dictionary
immersed(adj) ท่วม,ซึ่งถูกฝังอยู่,ซึ่งแช่อยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immersedจมน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At that very moment I was immersed in a white jet, drenching me from head to toeที่เวลาชั่วครู่มากนั้น... ...lคือ immersed ในสิ่งที่พุ่งออกมาเป็นลำขาว,\ Ndrenching ที่ฉันจากหัวถึงนิ้วเท้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
of course you'd have to have an electromagnetic probe placed in the base of your skull whilst immersed without clothing in the old tank.คุณต้องใช้เครื่องตรวจจับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ใส่ไว้ที่ฐานกระโหลกศีรษะของคุณ ขณะลงไปแช่ทั้งตัวโดยไม่สวมเสื้อผ้า Pilot (2008)
When you're immersed in something, you forget you're hungry, right?เวลาที่คุณหมกมุ่นอยู่กับสิ่งหนึ่ง คุณก็จะลืมความรู้สึกหิวใช่ไหมคะ? Episode #1.5 (2009)
And maybe you should take advantage of being immersed in your element.และบางทีเธอควรหาโอกาส หยุดหมกหมุ่นจากสภาพแบบนี้บ้างนะ Warrior (2010)
That's OK.I was just immersed in the world of, er, King Crimson and The World of War-craft.ไม่มีปัญหา ผมแค่มัวแต่ลอยอยู่กับโลกบนสวรรค์ เอ่อ... บนสวรรค์แห่งความมืดและบนสวรรค์แห่งเกมส์วอร์คราฟ Episode #1.3 (2010)
Being immersed with someone from a different culture gives them this global experience and makes them more tolerant and mature...ที่มาจากวัฒนธรรมอื่น ให้พวกเขาได้ประสบการณ์ไง และทำให้เขาอดทนขึ้น ได้โตขึ้น Foreign Exchange (2010)
She needs to be completely immersed in Agent Dunham's life.เธอต้องถูกให้สวมบทบาทจริงๆ ของเอเยนต์ดันแฮม The Plateau (2010)
I don't like to get immersed. Yeah. So what do you say we...แต่ไม่ชอบลงน้ำ คืนนี้เรากินมื้อค่ำในบ้านกันดีมั๊ย Loyalty (2010)
It's not important who it is because it's the feeling you're immersed in.ในเวลาแบบนั้น มันไม่สำคัญหรอกว่าเป็นใคร เพราะเราฝังลึกกับอารมณ์นั้นมากเกินไป Episode #1.3 (2010)
You know, if they were immersed in it, they would have died even without ingesting or inhaling it.คุณรู้ไหมถ้าพวกเขาถูกแช่อยู่ในนั้น พวกเขาจะเสียชีวิตได้โดยไม่ต้องกินหรือสูดดมมันเข้าไป Sense Memory (2011)
It can be used to absorb moisture from electronic devices that have been immersed in water.เอามาใช้เพื่อ ดูดซับความชื้น เครื่องมืออิเลคโทรนิค ที่จุ่มลงในน้ำ Pilot (2012)
Spending each day immersed in tragedy may be doing more harm than good.การจมอยู่กับโศกนาฏกรรมในแต่ละวันนั่นมันจะเป็นการทำร้ายมากกว่า Oeuf (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immersedHe is totally immersed in family life and has no wish to work.
immersedI was immersed in the happy atmosphere of the place.
immersedThe audience was immersed in an aftertaste of the concert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมกมุ่น[V] immersed oneself in, See also: be absorbed in, be engrossed in/with, be preoccupied, be occupied, be immerse in, bury one, Example: เธอหมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไป ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water   FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
จม[v.] (jom) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed   FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer
จมอยู่ในความคิด[v. exp.] (jom yū nai khwām khit) EN: be immersed in meditation   FR: être plongé dans les pensées
ขลุก[n.] (khluk) EN: be absorbed ; be immersed ; be occupied ; keep to oneself   FR: être occupé ; être affairé
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet   
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immerse in ; bury oneself in   FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
ง่วน[v.] (ngūan) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed ; immezrse oneself in ; engage   FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMERSED    IH2 M ER1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immersed    (v) ˈɪmˈɜːʴst (i1 m @@1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absenktunnel {m}immersed tunnel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]
森林浴[しんりんよく, shinrinyoku] (n) peaceful walk through the woods; being immersed in a forest; forest therapy [Add to Longdo]
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r,vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness) [Add to Longdo]
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r,vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P) [Add to Longdo]
沈溺[ちんでき, chindeki] (n,vs) (1) being immersed in water; being drowned; (2) being infatuated; being dazed; being blinded by [Add to Longdo]
漬く;浸く[つく, tsuku] (v5k,vi) (1) to be immersed; (2) (漬く only) to be pickled [Add to Longdo]
低徊[ていかい, teikai] (n) going about immersed or absorbed in [Add to Longdo]
入り浸る;入りびたる[いりびたる, iribitaru] (v5r,vi) (1) to stay long; to hang around; to hang out; (2) to be immersed; to be soaked; to seep in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immerse \Im*merse"\, v. t. [imp. & p. p. {Immersed}; p. pr. &
   vb. n. {Immersing}.]
   1. To plunge into anything that surrounds or covers,
    especially into a fluid; to dip; to sink; to bury; to
    immerge.
    [1913 Webster]
 
       Deep immersed beneath its whirling wave. --J Warton.
    [1913 Webster]
 
       More than a mile immersed within the wood. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To baptize by immersion.
    [1913 Webster]
 
   3. To engage deeply; to engross the attention of; to involve;
    to overhelm.
    [1913 Webster]
 
       The queen immersed in such a trance. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       It is impossible to have a lively hope in another
       life, and yet be deeply immersed inn the enjoyments
       of this.               --Atterbury.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immersed \Im*mersed"\, p. p. & a.
   1. Deeply plunged into anything, especially a fluid.
    [1913 Webster]
 
   2. Deeply occupied; engrossed; entangled.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Growing wholly under water. --Gray.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top