ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drawn

D R AO1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drawn-, *drawn*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drawn(vt) กิริยาช่อง 3 ของคำกริยา draw
drawn(vi) กิริยาช่อง 3 ของคำกริยา draw
drawn(adj) ซูบซีด, See also: เหนื่อยอ่อน, Syn. haggard, gaunt, Ant. lively, fresh, energetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drawn(ดรอน) v. กิริยาช่อง 3 ของ draw. -adj. บูดเบี้ยว (หน้า) , ซูบซีด, ซึ่งเอาไส้ออก
wiredrawn(ไว'เออะดรอน) adj. พิถีพิถันเกินไป, จู้จี้เกินไป, ละเอียดละออเกินไป
withdrawn(วิธ'ดรอน) vi., vt. กริยาช่อง 3 ของ draw adj. ถอนตัวออก, ถอนคำ, ยกเลิก, เลิก, See also: withdrawnness n., Syn. unsociable

English-Thai: Nontri Dictionary
drawn(vt pp ของ) draw

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My, oh, my, look at that Why, this dummy has drawn a hat"โอ้โฮ ดูนั่นสิ เด็กโง่คนนี้ วาดหมวกเป็นด้วย" The Little Prince (1974)
I've only drawn one thing in my whole life. Here.ทั้งชีวิตฉันเคยวาดอยู่อย่างเดียว The Little Prince (1974)
It was drawn by, uh...มันถูกวาดโดย, อ้า... Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Cathy was drawn to the silent, self-possessed boy.แคธทีสนใจในตัว เด็กชายที่เงียบขรึมและไม่สุงสิงกับใคร Wuthering Heights (1992)
First, he has drawn a spot on Tyan-Yu's back.อย่างแรกท่านจะวาดจุดขึ้นบนหลังของทันหยู The Joy Luck Club (1993)
I haven't drawn any conclusion about what I've seen.รายงานของฉันมีความเป็นส่วนตัว และถูกต้อง Deep Throat (1993)
- You may have drawn him in!-เธออาจจะชักจูงเขาก็ได้ Episode #1.6 (1995)
And these were drawn from life?วาดจากคนจริงๆ หรือ Titanic (1997)
Real life doesn't fit into little boxes that were drawn for it.ชีวิตจริงไม่ได้อยู่ในกรอบการ์ตูน Unbreakable (2000)
Never put it on for the agents of the Dark Lord will be drawn to its power.ห้ามใส่มัน เพื่อเจ้าแห่งความมัน มันจะดูดพลังของเจ้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
At all times they feel the presence of the Ring drawn to the power of the One.พวกเขารู้สึกถึง การปรากฎของเเหวน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Evil will be drawn to you from outside the Fellowship.ปีศาจร้ายจะเข้ามาจากนอกกลุ่มพันธมิตร The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drawn2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
drawnDetailed maps for this area have not been drawn.
drawnHe has drawn a will.
drawnHe has drawn his last breath.
drawnI feel like I'm being drawn into your eyes.
drawnI felt drawn to his story.
drawnI felt drawn toward her.
drawnI felt drawn toward him.
drawnI have never drawn anything in my life.
drawnInsofar as possible, our examples will be drawn from English.
drawnIt made Grandfather's day when his granddaughter gave him a picture she had drawn of him.
drawnJohn's face was drawn.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บตัว[keptūa] (v) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
กิ่ว[kiu] (adj) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow
เงินเบิกเกินบัญชี[ngoen boēk koēn banchī] (n, exp) EN: overdraft ; overdrawn amount
รถม้า[rotmā] (n) EN: carriage ; horse carriage ; horse-drawn carriage ; buggy ; chariot  FR: calèche [ f ] ; carrosse [ m ] ; fiacre [ m ] ; voiture à cheval [ f ] ; charrette [ f ]
เส้น[sen = sēn] (n) EN: [ classifier : rope ; hair ; thread ; string ; drawn lines ; roads ]  FR: [ classificateur : fils, ficelles, cordes ; cheveux ; traits ; routes ]
ถอก[thøk] (v) EN: have the foreskin drawn back ; draw back the foreskin  FR: décalotter
หยักรั้ง[yakrang] (v) EN: be drawn up high ; be pulled up high ; hiked up ; gathered up (as for clothing)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DRAWN D R AO1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drawn (v) drˈɔːn (d r oo1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スピード線[スピードせん, supi-do sen] (n) speed lines; lines drawn to represent motion [Add to Longdo]
ドローンゲーム[doro-nge-mu] (n) drawn game [Add to Longdo]
ドローンワーク[doro-nwa-ku] (n) drawnwork [Add to Longdo]
ドロンゲーム[doronge-mu] (n) drawn game [Add to Longdo]
ドロンワーク[doronwa-ku] (n) drawnwork [Add to Longdo]
愛染[あいぜん, aizen] (n) (1) { Buddh } being drawn to something one loves; amorous passion; (2) (abbr) (See 愛染明王) Ragaraja (esoteric school deity of love) [Add to Longdo]
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami [Add to Longdo]
一番風呂[いちばんぶろ, ichibanburo] (n) freshly drawn bath; (taking) a bath before anyone else [Add to Longdo]
引かされる[ひかされる, hikasareru] (v1) to be moved; to be drawn [Add to Longdo]
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no, adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 delineated \delineated\ adj.
   1. represented accurately or precisely. [Narrower terms:
    {diagrammatic, diagrammatical}; {drawn}; {painted}]
    [WordNet 1.5]
 
   2. described in words with sharpness and detail or with vivid
    imagery. Opposite of {undelineated}.
 
   Syn: represented, delineate.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drawn \Drawn\, p. p. & a.
   See {Draw}, v. t. & i.
   [1913 Webster]
 
   {Drawn butter}, butter melter and prepared to be used as a
    sort of gravy.
 
   {Drawn fowl}, an eviscerated fowl.
 
   {Drawn game} or {Drawn battle}, one in which neither party
    wins; one equally contested.
 
   {Drawn fox}, one driven from cover. --Shak.
 
   {Drawn work}, ornamental work made by drawing out threads
    from fine cloth, and uniting the cross threads, to form a
    pattern.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 draw \draw\ (dr[add]), v. t. [imp. {Drew} (dr[udd]); p. p.
   {Drawn} (dr[add]n); p. pr. & vb. n. {Drawing}.] [OE.
   dra[yogh]en, drahen, draien, drawen, AS. dragan; akin to
   Icel. & Sw. draga, Dan. drage to draw, carry, and prob. to
   OS. dragan to bear, carry, D. dragen, G. tragen, Goth.
   dragan; cf. Skr. dhraj to move along, glide; and perh. akin
   to Skr. dhar to hold, bear. [root]73. Cf. 2d {Drag}, {Dray} a
   cart, 1st {Dredge}.]
   1. To cause to move continuously by force applied in advance
    of the thing moved; to pull along; to haul; to drag; to
    cause to follow.
    [1913 Webster]
 
       He cast him down to ground, and all along
       Drew him through dirt and mire without remorse.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       He hastened to draw the stranger into a private
       room.                 --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       Do not rich men oppress you, and draw you before the
       judgment seats?            --James ii. 6.
    [1913 Webster]
 
       The arrow is now drawn to the head.  --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. To influence to move or tend toward one's self; to
    exercise an attracting force upon; to call towards itself;
    to attract; hence, to entice; to allure; to induce.
    [1913 Webster]
 
       The poet
       Did feign that Orpheus drew trees, stones, and
       floods.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All eyes you draw, and with the eyes the heart.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to come out for one's use or benefit; to extract;
    to educe; to bring forth; as:
    (a) To bring or take out, or to let out, from some
      receptacle, as a stick or post from a hole, water from
      a cask or well, etc.
      [1913 Webster]
 
         The drew out the staves of the ark. --2 Chron.
                          v. 9.
      [1913 Webster]
 
         Draw thee waters for the siege.  --Nahum iii.
                          14.
      [1913 Webster]
 
         I opened the tumor by the point of a lancet
         without drawing one drop of blood. --Wiseman.
    (b) To pull from a sheath, as a sword.
      [1913 Webster]
 
         I will draw my sword, my hand shall destroy
         them.               --Ex. xv. 9.
    (c) To extract; to force out; to elicit; to derive.
      [1913 Webster]
 
         Spirits, by distillations, may be drawn out of
         vegetable juices, which shall flame and fume of
         themselves.            --Cheyne.
      [1913 Webster]
 
         Until you had drawn oaths from him. --Shak.
    (d) To obtain from some cause or origin; to infer from
      evidence or reasons; to deduce from premises; to
      derive.
      [1913 Webster]
 
         We do not draw the moral lessons we might from
         history.             --Burke.
    (e) To take or procure from a place of deposit; to call
      for and receive from a fund, or the like; as, to draw
      money from a bank.
    (f) To take from a box or wheel, as a lottery ticket; to
      receive from a lottery by the drawing out of the
      numbers for prizes or blanks; hence, to obtain by good
      fortune; to win; to gain; as, he drew a prize.
    (g) To select by the drawing of lots.
      [1913 Webster]
 
         Provided magistracies were filled by men freely
         chosen or drawn.         --Freeman.
      [1913 Webster]
 
   4. To remove the contents of; as:
    (a) To drain by emptying; to suck dry.
      [1913 Webster]
 
         Sucking and drawing the breast dischargeth the
         milk as fast as it can generated. --Wiseman.
    (b) To extract the bowels of; to eviscerate; as, to draw a
      fowl; to hang, draw, and quarter a criminal.
      [1913 Webster]
 
         In private draw your poultry, clean your tripe.
                          --King.
      [1913 Webster]
 
   5. To take into the lungs; to inhale; to inspire; hence,
    also, to utter or produce by an inhalation; to heave.
    "Where I first drew air." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Drew, or seemed to draw, a dying groan. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To extend in length; to lengthen; to protract; to stretch;
    to extend, as a mass of metal into wire.
    [1913 Webster]
 
       How long her face is drawn!      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And the huge Offa's dike which he drew from the
       mouth of Wye to that of Dee.     --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   7. To run, extend, or produce, as a line on any surface;
    hence, also, to form by marking; to make by an instrument
    of delineation; to produce, as a sketch, figure, or
    picture.
    [1913 Webster]
 
   8. To represent by lines drawn; to form a sketch or a picture
    of; to represent by a picture; to delineate; hence, to
    represent by words; to depict; to describe.
    [1913 Webster]
 
       A flattering painter who made it his care
       To draw men as they ought to be, not as they are.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       Can I, untouched, the fair one's passions move,
       Or thou draw beauty and not feel its power? --Prior.
    [1913 Webster]
 
   9. To write in due form; to prepare a draught of; as, to draw
    a memorial, a deed, or bill of exchange.
    [1913 Webster]
 
       Clerk, draw a deed of gift.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. To require (so great a depth, as of water) for floating;
     -- said of a vessel; to sink so deep in (water); as, a
     ship draws ten feet of water.
     [1913 Webster]
 
   11. To withdraw. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]
 
        Go wash thy face, and draw the action. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To trace by scent; to track; -- a hunting term.
     [1913 Webster]
 
   13. (Games)
     (a) (Cricket) To play (a short-length ball directed at
       the leg stump) with an inclined bat so as to deflect
       the ball between the legs and the wicket.
     (b) (Golf) To hit (the ball) with the toe of the club so
       that it is deflected toward the left.
     (c) (Billiards) To strike (the cue ball) below the center
       so as to give it a backward rotation which causes it
       to take a backward direction on striking another
       ball.
     (d) (Curling) To throw up (the stone) gently.
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   14. To leave (a contest) undecided; as, the battle or game
     was drawn. "Win, lose, or draw."
     [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   Note: Draw, in most of its uses, retains some shade of its
      original sense, to pull, to move forward by the
      application of force in advance, or to extend in
      length, and usually expresses an action as gradual or
      continuous, and leisurely. We pour liquid quickly, but
      we draw it in a continued stream. We force compliance
      by threats, but we draw it by gradual prevalence. We
      may write a letter with haste, but we draw a bill with
      slow caution and regard to a precise form. We draw a
      bar of metal by continued beating.
      [1913 Webster]
 
   {To draw a bow}, to bend the bow by drawing the string for
    discharging the arrow.
 
   {To draw a cover}, to clear a cover of the game it contains.
    
 
   {To draw a curtain}, to cause a curtain to slide or move,
    either closing or unclosing. "Night draws the curtain,
    which the sun withdraws." --Herbert.
 
   {To draw a line}, to fix a limit or boundary.
 
   {To draw back}, to receive back, as duties on goods for
    exportation.
 
   {To draw breath}, to breathe. --Shak.
 
   {To draw cuts} or {To draw lots}. See under {Cut}, n.
 
   {To draw in}.
     (a) To bring or pull in; to collect.
     (b) To entice; to inveigle.
 
   {To draw interest}, to produce or gain interest.
 
   {To draw off}, to withdraw; to abstract. --Addison.
 
   {To draw on}, to bring on; to occasion; to cause. "War which
    either his negligence drew on, or his practices procured."
    --Hayward.
 
   {To draw (one) out}, to elicit cunningly the thoughts and
    feelings of another.
 
   {To draw out}, to stretch or extend; to protract; to spread
    out. -- "Wilt thou draw out thine anger to all
    generations?" --Ps. lxxxv. 5. "Linked sweetness long drawn
    out." --Milton.
 
   {To draw over}, to cause to come over, to induce to leave one
    part or side for the opposite one.
 
   {To draw the longbow}, to exaggerate; to tell preposterous
    tales.
 
   {To draw (one) to} or {To draw (one) on to} (something), to
    move, to incite, to induce. "How many actions most
    ridiculous hast thou been drawn to by thy fantasy?"
    --Shak.
 
   {To draw up}.
     (a) To compose in due form; to draught; to form in
       writing.
     (b) To arrange in order, as a body of troops; to array.
       "Drawn up in battle to receive the charge." --Dryden.
 
   Syn: To {Draw}, {Drag}.
 
   Usage: Draw differs from drag in this, that drag implies a
      natural inaptitude for drawing, or positive
      resistance; it is applied to things pulled or hauled
      along the ground, or moved with toil or difficulty.
      Draw is applied to all bodies moved by force in
      advance, whatever may be the degree of force; it
      commonly implies that some kind of aptitude or
      provision exists for drawing. Draw is the more general
      or generic term, and drag the more specific. We say,
      the horses draw a coach or wagon, but they drag it
      through mire; yet draw is properly used in both cases.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drawn
   adj 1: showing the wearing effects of overwork or care or
       suffering; "looking careworn as she bent over her
       mending"; "her face was drawn and haggard from
       sleeplessness"; "that raddled but still noble face";
       "shocked to see the worn look of his handsome young
       face"- Charles Dickens [syn: {careworn}, {drawn},
       {haggard}, {raddled}, {worn}]
   2: having the curtains or draperies closed or pulled shut; "the
     drawn draperies kept direct sunlight from fading the rug"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top