ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaunt

G AO1 N T   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaunt-, *gaunt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaunt[ADJ] ผอมเกร็ง, See also: ผอมแห้ง, Syn. emaciated, skinny, Ant. fat, obese, plump
gaunt[ADJ] แข็งทื่อ, See also: ไร้ชีวิตชีวา, ซึ่งไม่น่ามอง, Syn. haggard, Ant. lively
gauntly[ADV] ผอมเกร็ง, See also: ผอมแห้ง
gauntry[N] ขาหยั่งตั้งกล้อง, See also: โครงเหล็กซึ่งติดสัญญาณไฟเหนือทางรถไฟ, Syn. gantry
gauntlet[N] ถุงมือยาว, Syn. glove, mitten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak
gauntlet(กอนท'ลิท) n. ถุงมือหุ้มโลหะ,ถุงมือฟันดาบ,ถุงมือที่ยาวถึงข้อมือ,การทดสอบ,การฝ่าอันตราย -Id. (throw (fling) down the gauntlet ท้าทาย), See also: gauntleted adj., Syn. gantlet,challenge

English-Thai: Nontri Dictionary
gaunt(adj) ผอมโซ,ซูบซีด,เก้งก้าง,ผอมแห้ง
gauntlet(n) ถุงมือฟันดาบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The gauntlet has been thrown down, but the faculty have answered and answered with vigor.ทางคณะมีคำตอบแล้ว และตอบด้วยความมั่นใจ Good Will Hunting (1997)
All her long hair fell out, and she grew unrecognizably gauntเธอเป็นโรคลูคีเมีย ผมยาวๆของเธอหลุดร่วงจนหมด Crying Out Love in the Center of the World (2004)
The gauntlet, right?ยาใช่มั้ย? Orientación (2007)
Laying down the gauntlet for her favorite beast.นอนท้าทายอสูรร้ายสุดโปรด Pret-a-Poor-J (2008)
Owain picked up the gauntlet.โอเว่นหยิบถุงมือนั่นขึ้นมาแล้ว Excalibur (2008)
It was his choice to take up the gauntlet.เขาเลือกเองที่จะหยิบถุงมือนั่น Excalibur (2008)
G- men all over the country have picked up the gauntlet flung down by the outlaws and the wanton murderers.มือปราบทั่วประเทศ ยินดีรับคำท้าจัดการกับพวกนอกกฏหมายและเหล่าฆาตกร Public Enemies (2009)
And now, this woman comes along and somehow runs the gauntlet of your ridiculous life choice, and comes out on the other end smiling just so you can call her "casual"?พอมีผู้หญิงคนนี้บังเอิญบุกฝ่าอันตรายเข้ามา อยู่ในทางเลือกชีวิตที่น่าตลกของคุณ และเธอก็ยิ้มรับให้กับมันได้ คุณกลับเรียกเธอแค่ว่า "คนคุ้นเคย" เหรอ Up in the Air (2009)
I don't have a gauntlet...ชั้นไม่มีอันตรายสักหน่อย... Up in the Air (2009)
I've got to run a gauntlet to get to my car.ผมต้องทำงานหนัก เพื่อที่จะได้รถของผม Dog Eat Dog (2010)
So I set up a gauntlet of traps and waited for the beast.ข้าเลยวางกับดักมหาภัย - เพื่อต้อนรับเจ้าสัตว์ร้ายนั่น Legend of the Boneknapper Dragon (2010)
I Iook gaunt.ผมดูซีดๆนะ Cyrano Agency (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีดเซียว[ADV] haggardly, See also: gauntly, palely, pallidly, wanly, Syn. อิดโรย, จาง, เผือด, Ant. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล, Example: เธอยิ้มอย่างซีดเซียว เพราะถูกแดดเผา
ซีดเซียว[ADJ] haggard, See also: gaunt, pale, wan, pallid, Syn. อิดโรย, จาง, เผือด, Ant. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล, Example: เขาชี้ไปทางพนักงานที่นั่งโต๊ะด้านใน ใบหน้าซีดเซียว ไร้ความรู้สึก
นวม[N] glove, See also: gauntlet, mitten, mitt, boxing gloves, Syn. นวมชกมวย, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ที่สวมมือซึ่งเย็บบรรจุของนิ่มๆ ไว้ข้างในเพื่อป้องกันการกระแทก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โด่[v.] (dō) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly   
นวม[n.] (nūam) EN: glove ; gauntlet ; mitten ; mitt ; boxing gloves   FR: gant de boxe [m] ; moufle [f]
รับการท้าทาย[v. exp.] (rap kān thāthāi) EN: accept the challenge ; take up the gauntlet   FR: relever un challenge

CMU English Pronouncing Dictionary
GAUNT    G AO1 N T
GAUNTT    G AO1 N T
GAUNTLET    G AO1 N T L AH0 T
GAUNTNESS    G AO1 N T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaunt    (j) gˈɔːnt (g oo1 n t)
gauntlet    (n) gˈɔːntlɪt (g oo1 n t l i t)
gauntlets    (n) gˈɔːntlɪts (g oo1 n t l i t s)
gauntness    (n) gˈɔːntnəs (g oo1 n t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガウンテクニック;ガウン・テクニック[, gauntekunikku ; gaun . tekunikku] (n) gown technique (i.e. use of gowns in sterile environments) [Add to Longdo]
ガントレット;ゴーントレット[, gantoretto ; go-ntoretto] (n) gauntlet [Add to Longdo]
甲掛け[こうがけ, kougake] (n) gauntlet; spats [Add to Longdo]
手袋を投げる[てぶくろをなげる, tebukurowonageru] (exp,v1) to throw down the gauntlet [Add to Longdo]
受けて立つ[うけてたつ, uketetatsu] (v5t) to accept somebody's challenge; to take up the gauntlet [Add to Longdo]
挑む[いどむ, idomu] (v5m,vi) (1) to challenge; to throw down the gauntlet; to contend for; to tackle; (2) to pressure someone for sex; to woo; to make love to; (P) [Add to Longdo]
窶れ[やつれ, yatsure] (n) (uk) emaciation; gauntness; haggardness [Add to Longdo]
籠手;篭手;小手[こて, kote] (n) gauntlet (used in Kendo); bracer; fencing glove [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gaunt \Gaunt\, a. [Cf. Norw. gand a thin pointed stick, a tall
   and thin man, and W. gwan weak.]
   Attenuated, as with fasting or suffering; lean; meager;
   pinched and grim. "The gaunt mastiff." --Pope.
   [1913 Webster]
 
      A mysterious but visible pestilence, striding gaunt and
      fleshless across our land.        --Nichols.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaunt
   adj 1: very thin especially from disease or hunger or cold;
       "emaciated bony hands"; "a nightmare population of gaunt
       men and skeletal boys"; "eyes were haggard and
       cavernous"; "small pinched faces"; "kept life in his
       wasted frame only by grim concentration" [syn: {bony},
       {cadaverous}, {emaciated}, {gaunt}, {haggard}, {pinched},
       {skeletal}, {wasted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top