ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haggard

HH AE1 G ER0 D   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haggard-, *haggard*, haggar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haggard[ADJ] ซูบผอม, See also: ซูบซีด, ซูบ, แห้งเหี่ยว, Syn. cadaverous, drawn, gaunt, Ant. energetic, fresh, lively
haggard[ADJ] ไม่เชื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haggard(แฮก'การ์ด) adj. ซูบ,ซูบซีด,ซูบผอม,แห้งเหี่ยว,มีหน้าตาดุร้าย,ไม่เชื่อง. n. เหยี่ยวป่า,เหยี่ยวที่ไม่เชื่อง., See also: haggardness n., Syn. careworn,gaunt

English-Thai: Nontri Dictionary
haggard(adj) หน้าเศร้า,ซีดเซียว,โหลเหล,แห้งเหี่ยว,ซูบผอม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You look haggard.คุณดูซูบผอม The Birdcage (1996)
That was Merle Haggard on KYHA.That was Merle Haggard on KYHA. Crash (2004)
So when we're stressed, we look haggard.เวลาเครียด ผู้หญิงจะโทรม The Holiday (2006)
So the stress of it all shows up on our faces, making us look haggard.ความเครียดเลยโผล่บนหน้า ทำให้เราโทรม! The Holiday (2006)
I'm a Haggard history teacher.เธอเล่นงานฉันได้สบายเลย The Last Dance (2011)
Repulsed by her haggard appearance... the prince turned the woman away.ด้วยความอัปลักษณ์ของรูปกาย... เจ้าชายจึงขับไล่หญิงนางนั้น Beauty and the Beast (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีดเซียว[ADV] haggardly, See also: gauntly, palely, pallidly, wanly, Syn. อิดโรย, จาง, เผือด, Ant. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล, Example: เธอยิ้มอย่างซีดเซียว เพราะถูกแดดเผา
ซีดเซียว[ADJ] haggard, See also: gaunt, pale, wan, pallid, Syn. อิดโรย, จาง, เผือด, Ant. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล, Example: เขาชี้ไปทางพนักงานที่นั่งโต๊ะด้านใน ใบหน้าซีดเซียว ไร้ความรู้สึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โซ[adj.] (sō) EN: starving ; haggard ; hungry   FR: sous-alimenté

CMU English Pronouncing Dictionary
HAGGARD    HH AE1 G ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haggard    (j) hˈægəd (h a1 g @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] haggard; sad; downcast; distressed, #35,329 [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, ] haggard, #51,412 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
所帯やつれ[しょたいやつれ, shotaiyatsure] (n) worn haggard by household cares [Add to Longdo]
仏作[ほとけづくる, hotokedukuru] (n,vs) becoming haggard [Add to Longdo]
面窶れ[おもやつれ, omoyatsure] (n,vs) care-worn; haggard [Add to Longdo]
恋疲れ[こいづかれ, koidukare] (n) haggard from love [Add to Longdo]
憔悴[しょうすい, shousui] (n,vs) (1) emaciation; haggardness; wasting away; (2) exhaustion; tiredness [Add to Longdo]
窶れ[やつれ, yatsure] (n) (uk) emaciation; gauntness; haggardness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haggard \Hag"gard\, n. [See {Haggard}, a.]
   1. (Falconry) A young or untrained hawk or falcon.
    [1913 Webster]
 
   2. A fierce, intractable creature.
    [1913 Webster]
 
       I have loved this proud disdainful haggard. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. [See {Haggard}, a., 2.] A hag. [Obs.] --Garth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haggard \Hag"gard\, n. [See 1st {Haw}, {Hedge}, and {Yard} an
   inclosed space.]
   A stackyard. [Prov. Eng.] --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haggard \Hag"gard\ (h[a^]g"g[~e]rd), a. [F. hagard; of German
   origin, and prop. meaning, of the hegde or woods, wild,
   untamed. See {Hedge}, 1st {Haw}, and {-ard}.]
   1. Wild or intractable; disposed to break away from duty;
    untamed; as, a haggard or refractory hawk. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. [For hagged, fr. hag a witch, influenced by haggard wild.]
    Having the expression of one wasted by want or suffering;
    hollow-eyed; having the features distorted or wasted by
    pain; wild and wasted, or anxious in appearance; as,
    haggard features, eyes.
    [1913 Webster]
 
       Staring his eyes, and haggard was his look.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haggard
   adj 1: showing the wearing effects of overwork or care or
       suffering; "looking careworn as she bent over her
       mending"; "her face was drawn and haggard from
       sleeplessness"; "that raddled but still noble face";
       "shocked to see the worn look of his handsome young
       face"- Charles Dickens [syn: {careworn}, {drawn},
       {haggard}, {raddled}, {worn}]
   2: very thin especially from disease or hunger or cold;
     "emaciated bony hands"; "a nightmare population of gaunt men
     and skeletal boys"; "eyes were haggard and cavernous"; "small
     pinched faces"; "kept life in his wasted frame only by grim
     concentration" [syn: {bony}, {cadaverous}, {emaciated},
     {gaunt}, {haggard}, {pinched}, {skeletal}, {wasted}]
   n 1: British writer noted for romantic adventure novels
      (1856-1925) [syn: {Haggard}, {Rider Haggard}, {Sir Henry
      Rider Haggard}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top