ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

submerged

S AH0 B M ER1 JH D   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -submerged-, *submerged*, submerg, submerge
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
submerged-arc weldingการเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
submerged; demersal; submersedอยู่ใต้น้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
submerged flowsubmerged flow, การไหลแบบจม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
submerged intakesubmerged intake, อาคารรับน้ำแบบจมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
submerged orificesubmerged orifice, ออริฟิซแบบจมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Submerged Plants พืชใต้น้ำ
พรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา เปล่า และขึ้นใน แหล่งน้ำจืด เป็นพรรณไม้น้ำที่มีส่วนของราก ลำต้น และใบอยู่ใต้น้ำ ทั้งหมด อาจมีรากยึดติดกับพื้นดินใต้น้ำหรือไม่ก็ได้ บางชนิดเมื่อโต เต็มที่ก็จะส่งดอกขึ้นมาเจริญที่ผิวน้ำหรือเหนือน้ำ เช่น สาหร่าย และสันตะวาชนิดต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
submerged unit weightsubmerged unit weight, น้ำหนักจำเพาะในน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
submerged weirsubmerged weir, ฝายจม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you can stay submerged for what, 18, 20 hours?คุณสามารถดำได้นานเท่าไหร่ 18,20 ชม. The Cave (2005)
mr. luthor, leviathan is submerged.mr. luthor, leviathan is submergedAqua (2005)
The butchered bodies were submerged inside these heavy duty garbage bags.ศพที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆ ถูกถ่วงน้ำหนักไว้ในถุงขยะ It's Alive! (2007)
- The butchered bodies were submerged inside these garbage bags.ถูกบรรจุ ในถุงขยะเหล่านี้ Our Father (2008)
No wonder he's submerged the memory;ไม่แปลกใจเลยครับ ถ้าเขาจะสูญเสียความทรงจำไปบ้าง Changeling (2008)
it is completely submerged down there.มันจมน้ำสนิท 2012 (2009)
We drove screws into their brains. We submerged them in icy water until they lost consciousness.ไขน๊อต ลงไปในสมองของพวกเขา แล้วจับแช่ไว้ในน้ำที่เย็นจัด จนกว่าจะหมดสติ Shutter Island (2010)
We found the zodiac partly submergedเราพบเรือจมอยู่ในน้ำบางส่วน Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
The car was already submerged.รถจมลงไปในน้ำแล้ว Bloodlines (2010)
It's hard to tell with the body being submerged and I can't find the perfect needle to match either.มันบอกยากกับศพที่จมลงในน้ำ และผมไม่อาจหาเข็มที่ตรงกันได้อย่างสมบูรณ์ The Predator in the Pool (2010)
Being all wily, staying submerged.พวกมันฉลาด อยุ่ในน้ำไม่ขึ้นมา Tell It to the Frogs (2010)
I'd say they spent most of the time submerged, though not completely.ผมว่าเหยื่อถูกแช่ในเมทานอลนานมาก แม้จะไม่ตลอดเวลาที่ถูกลักพาตัว Sense Memory (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
submergedHundreds of fields were submerged in the flood.
submergedWhales can remain submerged for a long time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หินโสโครก[N] submerged rocks, See also: submerged reefs, Example: การเดินเรือบริเวณนี้ต้องระวังหินโสโครกด้วย, Count unit: ก้อน, Thai definition: หินใต้น้ำที่เป็นอันตรายแก่การเดินเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินโสโครก[n. exp.] (hinsōkhrōk) EN: submerged rocks ; submerged reefs   FR: récif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBMERGED    S AH0 B M ER1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
submerged    (v) sˈəbmˈɜːʴʤd (s @1 b m @@1 jh d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗礁[àn jiāo, ㄢˋ ㄐㄧㄠ, ] submerged reef (rock), #52,399 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっぷりと漬かる[どっぷりとつかる, doppuritotsukaru] (exp,v5r) (See どっぷり) to be deeply submerged [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
冠水[かんすい, kansui] (n,vs) being covered with water (i.e. in a flood); being submerged; being inundated; flooding [Add to Longdo]
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r,vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness) [Add to Longdo]
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r,vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P) [Add to Longdo]
潜水中[せんすいちゅう, sensuichuu] (adv) while diving; while submerged [Add to Longdo]
沈降海岸[ちんこうかいがん, chinkoukaigan] (n) submerged shoreline [Add to Longdo]
沈水海岸[ちんすいかいがん, chinsuikaigan] (n) (See 沈降海岸) submergent coastline; submerged coast; submerged shoreline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Submerge \Sub*merge"\, v. t. [imp. & p. p. {Submerged}; p. pr. &
   vb. n. {Submerging}.] [L. submergere, submersum; sub under +
   mergere to plunge: cf. F. submerger. See {Merge}.]
   1. To put under water; to plunge.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover or overflow with water; to inundate; to flood; to
    drown.
    [1913 Webster]
 
       I would thou didst,
       So half my Egypt were submerged.   --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 submerged
   adj 1: beneath the surface of the water; "submerged rocks" [syn:
       {submerged}, {submersed}, {underwater}]
   2: growing or remaining under water; "viewing subaqueous fauna
     from a glass-bottomed boat"; "submerged leaves" [syn:
     {subaqueous}, {subaquatic}, {submerged}, {submersed},
     {underwater}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top